I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 242 kontrol, 53 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 39 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 80 rozhodnutí a 19 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydaných 17 rozhodnutí. 

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 91 vzoriek zo životného prostredia, 21 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 249 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2019 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

3. V Motely Kamenec na Zemplínskej Šírave sa uskutočnila tlačová konferencia ohľadom letnej turistickej sezóny na Zemplínskej Šírave, ktorej sa zúčastnila zástupkyňa regionálnej hygieničky

4. V mesiaci jún bol na RÚVZ Michalovce doručený 1 podnet, ktorý bol po prešetrení odbornými zamestnancami odstúpený Inšpektorátu životného prostredia.

5. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konali 3 zotavovacie podujatia „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 137 detí.

6. Na ÚVZ SR bola zaslaná správa o pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2019 a zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2019

7. Na základe listu z ÚVZ SR v súvislosti s realizovaným monitoringom obsahu kuchynskej soli v obedoch v zariadeniach školského stravovania ZŠ a z dôvodu edukácie v oblasti zdravých stravovacích návykov sa uskutočnila distribúcia propagačných materiálov do MŠ (leták o rizikách nadmerného príjmu soli a pexeso zdravých a nezdravých potravín)

8. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených  40 klientov v základnej poradni, z toho 34 mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 7 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej sa v poradni zdravia uskutočnila exkurzia pre študentov SOšOaS (odbery krvi a antropometrické merania, smokerlyzer, spirometria a premietanie filmu na tému alkohol). V rámci Medzinárodného dňa proti zneužívaní drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sme v zasadačke RÚVZ Michalovce zorganizovali pre študentov Michalovských škôl prednášky na túto tému s využitím filmov.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2019 bola charakterizovaná:   

a)  výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 13 ochorení na salmonelovú enteritídu, 2 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu),1 ochorenia na infekciu enteropatogénnymi Escherichia coli,32 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile hlásené ako nozokomiálna nákaza, 1 ochorenie na gardiózu (lambliáza), 4 rotavírusové enteritídy (z toho 2 hlásené, ako nozokomiálna nákaza),  1 ochorenie na akútnu gastroenteropatiu zapríčinenú vírusom Norwalk, 1 adenovírusová enteritída

b)  výskytom osýpok: hlásené 2 ochorenia

c) výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení, 1 ochorenie tuberkulóznej pleuritídy bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení

d)  výskytom hepatitídy A bez pečeňovej kómy:hlásené 1 ochorenie

e)  výskytom divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis: hlásené 1 ochorenie

f)  výskytom cytomegalovírusovej mononukleózy: hlásené 1 ochorenie

g)  výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie

h) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 11 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)

i)  zvýšeným výskytom varicelly: spolu hlásených 117 ochorení

j)  nulovým výskytom: meningitídy

k) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 3277ARO, z toho 240 CHPO44 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených  194    potvrdených a 10 nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac jún 2019  eviduje novovzniknuté ohnisko mor včelieho plodu v obci Vinné, okres Michalovce. Ohnisko nákazy MVP po uplynutí pozorovacej doby v obci Horovce bolo vyhlásené za zaniknuté.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac jún 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  89 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho 12 UPT

Samovraždy 

        Pokusy: 4

Nová drogová závislosť: 3

        z toho tvrdé drogy:  1