I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci júl 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 229 kontrol, 32 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 49 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 81 rozhodnutí a 14 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydaných 15 rozhodnutí. 

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 112 vzoriek zo životného prostredia, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 37 sterov z prostredia.

3. V mesiaci júl bolo na RÚVZ Michalovce doručených 6 podnety, zktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený, 3 ako neopodstatnené, 1 bol odstúpený inému kontrolnému orgánu na prešetrenie a 1 bol nevyhodnotený.

4. V hodnotenom mesiaci boli vykonané cielené kontroly v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konali 2 zotavovacie podujatia „Detské letné tábory“, ktorých sa zúčastnilo celkovo 62 detí.

5. Na ÚVZ SR bola na základe žiadosti zaslaná správa o kontrole pieskovísk za obdobie marec – júl 2019 v rámci plnenia úloh z programov a projektov na rok 2019.

5. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 35 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci júl vyšetrených  25 klientov v základnej poradni, z toho 22. mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 6 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

8. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre seniorov: „prevencia srdcovocievnych ochorení“, „slnečné žiarenie“ a „diabetes“. Pre zamestnancov obchodného domu TESCO bola vykonaná akcia so zameraním na odber krvi na celkový cholesterol, poradenstvo, meranie tlaku krvi a poskytnutie informácií o činnosti poradenského centra.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci júl 2019 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 18 ochorení na salmonelovú enteritídu, 4 ochorenia na bacilovú červienku (dyzentériu),34 kampylobakteriálnych enteritíd, 4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile (z toho 2 hlásené ako nozokomiálna nákaza), 1 ochorenie na gardiózu (lambliáza), 10 rotavírusových enteritíd (z toho 2 hlásené, ako nozokomiálna nákaza),  2 adenovírusové enteritídy

b) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 35 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi,1 septikémia vyvolaná nešpecifikovanými stafylokokmi, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami,  1 kandidová stomatitída, 1 kandidóza iných miest, 1 mukopurulentná konjuktivitída, 3 zápaly pľúc vyvolané nešpecifikovanými mikroorganizmami, 4 bližšie neurčené pneumónie,1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 2 zápaly pobrušnice – peritonis, 1 kožný absces, furunkul a karbunkul, 1 vred dolnej končatiny nezatriedený inde, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 8 infekcií po výkone nezatriedených inde )

c) výskytom chronickej vírusovej hepatitídy C: hlásené 1 ochorenie

d) výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho,1 tuberkulózy pľúc potvrdenej nešpecifikovanými prostriedkami, 2 tuberkulózy pľúc bakteriologicky a histologicky negatívne, 3 tuberkulózy vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení  

e) výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 4 ochorenia

f) importovanými ochoreniami: osýpky - hlásené 3ochorenia z toho 2 ako importovaná nákaza; salmonelová enteritída – hlásených 18 ochorení z toho 1 ako importovaná nákaza

g)  úmrtím: hlásené 1 úmrtie potvrdeného prípadu sporadickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

h)  nulovým výskytom: meningitídy

i) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  I. stupňa – bez aktivity - spolu hlásených 1467ARO, z toho 169 CHPO37 komplikácií

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených  157  potvrdených a 67 nepotvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac júl 2019  eviduje  ohnisko nákazy mor včelieho plodu v obci Vinné, okres Michalovce.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac júl 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  106 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho 18 UPT

Samovraždy 

        Pokusy: 5

Nová drogová závislosť: 2

        z toho tvrdé drogy:  0