I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november  2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy: 

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 316 kontrol, 24 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 89 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí a 14 záväzných stanovísk. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na chorobu z vibrácií).  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 4 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1350 €, 4 blokové pokuty v celkovej sume 280 € a 4 pokuty na základe priestupkového konania v celkovej sume 320 €.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 65 vzoriek zo životného prostredia, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 331 sterov z prostredia.

3. V mesiaci november boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety, z ktorých 2 boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené a 1 bol nevyhodnotený (v čase kontroly bola prevádzka uzatvorená).

4. Odd. HV boli vykonané 4 mimoriadne cielené kontroly na základe listov z ÚVZ SR Bratislava:

- Na prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov (MOAH) v počiatočnej a následnej dojčenskej výžive zn. Novalac, Nestlé, Danone, Nutrilon, Hero Baby, Neolac. Kontroly boli vykonané v distribučnej sieti okresov Michalovce a Sobrance. Inkriminované výrobky s uvedenými výrobnými číslami a DMT v prekontrolovaných zariadeniach neboli zistené.

- V predajniach "Kik textil" v súvislosti s migráciou formaldehydu z bambusového hrnčeka na kávu "to go" pôvodom z Číny, cez Slovensko. Inkriminovaný hrnček sa v jednej  predajni nenachádzal a v druhej predajni bol už stiahnutý z trhu, uložený v kartónovej krabici  v sklade na vyčlenenom mieste  na vrátenie do centrálneho skladu.

- Vo veci rizika zlomenia čepele keramického noža z Číny v predajniach Kaufland. V prekontrolovaných predajniach sa inkriminovaný výrobok nenachádzal.

- V sieti predajní TESCO, za účelom potvrdenia stiahnutia výrobku Hamánek Tuniak so zeleninou a zemiakmi 190 g  z predaja, pre vysoké množstvo arzénu a ortuti. Inkriminované výrobky sa v prekontrolovaných prevádzkach nenachádzali a podľa vyjadrenia vedúcich, neboli do zariadení ani dodané.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci november vyšetrených 33 klientov v základnej poradni, z toho 27 malo sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 4 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

6. Pre deti MŠ bola odprezentovaná prednáška „Zúbky“ s využitím praktickej ukážky a filmu, pre žiakov ZŠ prednáška na tému „Viem čo zjem“ a beseda na tému „drogy a závislosť“pre seniorov„Prevencia srdcovocievnych ochorení“. Zároveň sa v rámci Medzinárodného dňa boja proti fajčeniu uskutočnila na SZŠ Michalovce prednáška na túto tému a meranie karboxyhemoglobínu a CO 2 vo vydychovanom vzduchu prístrojom Smokerlyzer.

7. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnili ďalšie 2 kurzy „Čakáme na bociana“, ktorých sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2019 bola charakterizovaná:   

a)  výskytom SARI: hlásené 1 ochorenie

b) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu, 15 kampylobakteriálnych enteritíd,  4 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile (z toho 4 hlásené ako nozokomiálna nákaza), 2 rotavírusové enteritídy

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 24 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.: (4 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými  stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 hnisaný a nešpecifikovaný zápal stredného ucha, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 pneumónie vyvolané Klebsiella pneumoniae, 1 pneumónia vyvolaná Staphylococcus, 1 pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 1 celulitída – flegmóna, 1 dekubitálny vred – preležanina, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie v mieste operačného výkonu)

d)  výskytom Guillainov-Barrého syndróm: hlásené 1 ochorenie

e)  výskytom toxoplazmózy: hlásené 2 ochorenia

f)  nulovým výskytom: tuberkulózy, prenosných pohlavných ochorení, hepatitíd

g)   výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 4305ARO, z toho 388 CHPO107 komplikácií

 V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam v mesiaci november 2019 v okrese Michalovce bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadení – MŠ Bajany.

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených 76  potvrdených a 43  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac november 2019  eviduje už druhý pozitívny prípad Afrického moru ošípaných /AMO/ ; diviak bol ulovený bez zmien správania v PZ Latorica, v obci Čičarovce, okres Michalovce. Naďalej eviduje aj  ohnisko Afrického moru u uhynutého diviaka v PO LaPSaS Veľké Kapušany.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za november 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  70 (z toho 1 s vrodenou chybou),

Počet potratov v NsP Michalovce: 29 (z toho 19 UPT)

Samovraždy - Pokusy:   2

Nová drogová závislosť: 2 (z toho tvrdé drogy 0)