I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci december 2019 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 183 kontrol, 40 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 40 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 53 rozhodnutí a 14 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydané                           1 rozhodnutie.  Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím vo  výške 200€, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nedostatky v prevádzkovej hygiene v zariadení spoločného stravovania).

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 65 vzoriek zo životného prostredia, 26 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 96 sterov z prostredia.

3. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 33 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 2 osvedčenia pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a 1 osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na prácu v úpravovniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

4. V priebehu mesiaca december bolo na základe prílohy k prípisu č. HDM/1736/89695/2019 zo dňa 25.2.2019 vykonané hodnotenie jedálnych lístkov troch MŠ (MŠ, Vajanského, Michalovce, MŠ Masarykova, Michalovce a ZŠ s MŠ Zalužice). Hodnotené boli mesačné jedálne lístky za mesiace október a november. Ide o dlhodobý projekt hodnotenia jedálnych lístkov MŠ a ZŠ s trvaním od roku 2019 – r. 2022 (4 etapy riešenia). Výsledky budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie intervenčných odporúčaní a v spolupráci s MŠVVaŠ SR pri príprave a schvaľovaní inovovaných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.

5. Bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadným podujatím „28. Vianočné trhy“, konané v dňoch 13.12.a 14.12.2019 v meste Michalovce a „Vianočný jarmok“, konaný v dňoch 18.12. 2019 v meste Veľké Kapušany,ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

6. Na základe žiadosti z ÚVZ SR  vo veci vykonania mimoriadnej kontroly zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov počas konania hromadných podujatí – vianočných (Mikulášskych) trhov v Slovenskej republike v termíne 27.11.-17.12.2019, naši zamestnanci vykonali  na nami dozorovanom území 29 cielených kontrol, o čom bola na ÚVZ SR zaslaná správa.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 29 klientov, z ktorých 27 malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 8 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Zároveň sa pracovníčka poradenského centra zúčastnila pracovnej porady v Bratislave z dôvodu prípravy projektu: prevencia onkologických ochorení hrubého čreva a prsníkov. Predpokladaný termín začiatku projektu je január 2020.

8. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre  študentov stredných škôl:  „AIDS“, „Drogy“, pre poslucháčov Akadémie 3. veku v Michalovciach „RÚVZ a jeho činnosti“ a prezentácia projektu „Zúbky“ pre deti MŠ.   

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci december 2019 bola charakterizovaná:   

 

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 10 ochorení na salmonelovú enteritídu, 1 bacilová červienka (dyzentéria) – šigelóza, 8 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 3 ochorenia hlásené ako nozokomiálna nákaza), 13 rotavírusových enteritíd, 3 adenovírusové enteritídy 

b)  výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú len kultiváciou

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 16 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (3 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 2 septikémie vyvolané inými gramnegatívnymi organizmami, 1 kandidová stomatitída, 1 pneumónia vyvolaná inými streptokokmi, 1 zápal pobrušnice-peritinitis, 1 kožný absces, furunkul a karbunkul, 1 dekubitálny vred – preležanina, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie v mieste operačného výkonu)

d)  výskytom chronickej výrusovej hepatitídy B bez agensu delta: hlásené 1 ochorenie

e)   výskytom pneumokokovej meningitídy: hlásené 1 ochorenie

f)    výskytom šarlachu - scarlatiny: hlásené 1 ochorenie

g)   výskytom Klebsielly pneumoniae produkujúcej karbapenemázu: hlásené 1 ochorenie

h)  nulovým výskytom: prenosných pohlavných ochorení

i)  výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 3330ARO, z toho 299 CHPO46 komplikácií

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených 86  potvrdených a  32 nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac december 2019  eviduje 4 pozitívne prípady Afrického moru ošípaných /AMO/ u uhynutých diviakov v PO  LaPSaS Veľké Kapušany a PZ Latorica Čičarovce.
  3. Dňa 20.12.2019 bol zaslaný všetkým očkujúcim lekárom NZZ v okrese Michalovce a Sobrance  očkovací kalendár na rok 2020 pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých na rok 2020  a Vyhláška MZ SR č. 442/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 558/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za december 2019:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  78 (z toho 1 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 28, z toho 20 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     2

Nová drogová závislosť:   3

                     z toho tvrdé drogy:   1