I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci január 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 184 kontrol, 16 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 60 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí a 24 záväzných stanovísk. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ a vibrácie, podozrenie na Respiračnú tuberkulózu pľúc). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená 1 pokuta rozhodnutím vo  výške 600€, podľa zákona NR SR  č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadení starostlivosti o ľudské telo a 1 bloková pokuta v sume 150 € v zariadení spoločného stravovania. Zároveň bolo uložené v 1 zariadení spoločného stravovania opatrenie na mieste – zákaz používania surovín po dátume spotreby resp. dátume minimálnej trvanlivosti.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 31 vzoriek zo životného prostredia a 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora.

3. V mesiaci január boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, z ktorých 1bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený a 1 neopodstatnený.

4. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 30 klientov, z ktorých            27 malo všetky sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 5 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.

5. Odbornou  zamestnankyňou nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre  študentov stredných škôl:  „Prevencia onkologických ochorení“ a pre seniorov „Prevencia úrazov seniorov“.  

6. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci január 2020 bola charakterizovaná:   

a) výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 11 ochorení na salmonelovú enteritídu,  9 enterokolitíd zapríčinených Clostridium Difficile (z toho 7 ochorení hlásených ako nozokomiálna nákaza), 1Giardióza/lambliáza, 15 rotavírusových enteritíd (z toho 1  hlásené ako nozokomiálna nákaza)

b) výskytom tuberkulózy: hlásené 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochoreniena tuberkulózu  pľúc potvrdenú nešpecifikovanými prostriedkami, 1 ochorenie na tuberkulózu pľúc bakteriologicky a histologicky negatívnu a 1 ochorenie na tuberkulózu kože a podkožného tkaniva

c) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 36 prípadov v NsP Š. Kukuru  Michalovce, a.s., (1 salmonelová enteritída, 7 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 rotavírusová enteritída, 3 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 1 kandidová septikémia,  1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 2 Pneumónie vyvolané Klebsiella pneumoniae, 1 Pneumónia vyvolaná Escherichia coli, 2 Pneumónie vyvolané inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami, 3 iné pneumónie, zárodok neurčený, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 1 dekubitálny vred – preležanina, 1  cystitída, 6 infekcií močovej sústavy bez určenia miesta, 3 infekcie v mieste operačného výkonu)

d)  výskytom prenosných pohlavných ochorení:4 ochorenia na sekundárny syfilis kože a slizníc, 1 ochorenie na Latentný včasný syfilis, 1 ochorenie na Nešpecifikovaný včasný syfilis a 1 importované ochorenie na Gonokokovú infekciu dolných časti močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

e)  výskytomTinea corporis – telový lišaj: hlásené 2 ochorenia

f)  výskytom listeriovej meningitídy: hlásené 1 ochorenie

g)  výskytom divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis: hlásené 1 ochorenie

h)  úmrtímna meningokokovú meningitídu - séroskupina B,  SARI

i)  nulovým výskytom: hepatitídy

j) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 5472ARO, z toho 489 CHPO107 komplikácií

 

V dôsledku výskytu chrípky a chrípke podobným ochoreniam za mesiac január 2020 bol v okrese Michalovce prerušený výchovno-vzdelávací proces v 4 predškolských zariadeniach, v  1 školskom zariadení, v 1 ZUŠ a v 1 CVČ a v okrese Sobrance v 4 predškolských zariadeniach, 6 školských zariadeniach a 1 ZUŠ.

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

  1. Spolu hlásených  131   potvrdených a 29  nepotvrdených  ohnísk.
  2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac január 2020  eviduje 3 pozitívne prípady Afrického moru ošípaných /AMO/ u diviakov -  PZ Latorica Čičarovce, PZ Diana Bracovce a ORVB Kojona Beša.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za január 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 91 detí (2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 27 z toho umelých prerušení tehotenstva 15

Samovraždy  - Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 3

                     z toho tvrdé drogy: 2