I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 536 kontrol, z toho 509 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19 , 3 kontroly v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 31 rozhodnutí a 7 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 19 rozhodnutí. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1050 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 16 vzoriek zo životného prostredia a 80 sterov z prostredia.

3. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 04.2020 rozhovor pre TV JOJ a TV Markíza – „Aktuálne informácie ku COVID – 19“.

4. V súvislosti s výskytom pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 Svetovou zdravotníckou organizáciou boli od 16.03.2020 do odvolania uzatvorené všetky zariadenia pre deti mládež.

5. Na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s možnosťou prípravy a výdaja stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti sa v rámci okresu Michalovce (obce Kaluža, Bracovce, Slavkovce) začalo v zariadeniach školského stravovania s poskytovaním stravy pre seniorov za dodržania ustanovených podmienok.

6. V mesiaci apríl bolo na RÚVZ Michalovce doručených 7 podnetov, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako opodstatnený, 5 ako neopodstatnených a 1 bol postúpený na prešetrenie RVaPS Michalovce, ako kompetentnému orgánu úradnej kontroly potravín.

7. Denne v priebehu celého mesiaca v poradni zdravia bola zabezpečená call linka RÚVZ Michalovce na sprostredkovanie informácií ohľadom otázok týkajúcich sa COVID-19

8. V mesiaci apríl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané opatrenia:

Opatrenie č. OLP/3010/2020 zo dňa 02.04.2020 – Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

Opatrenie č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky

Opatrenie č. OLP/3170/2020 zo dňa 15.04.2020 – výnimka, skúšky, stredné školy

Opatrenie č. OLP/3171/2020 zo dňa 15.04.2020 – Výnimka, skúšky, lekárske vysoké školy

Opatrenie č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020 – karanténne opatrenia

Opatrenie č. OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy

Opatrenie č. OLP/3355/2020 zo dňa 20.04.2020 na zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest

Opatrenie č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 pri ohrození verejného zdravia – otvorenie prevádzok režimové opatrenie

Opatrenie č. OLP/3353/2020 zo dňa 24.04.2020, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci vymedzenia času nákupu pre osoby staršie ako 65 rokov

Opatrenie č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa a cezhraničný vstup)

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2020 bola charakterizovaná:  

  

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu hlásených 49 ochorení

MICHALOVCE: hlásených 45 pozitívnych prípadov

 • K 30.4.2020 v okrese Michalovce bolo vyšetrených 1103 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus).
 • Rozdelenie pozitívnych prípadov podľa obcí:

Michalovce – 9 prípadov; Drahňov – 1 prípad; Hatalov – 4 prípady; Jovsa – 1 prípad; Kapušianske Kľačany – 1 prípad; Lesné – 2 prípady; Lúčky – 1 prípad; Pavlovce nad Uhom – 8 prípadov; Rakovec nad Ondavou – 1 prípad; Senné – 1 prípad; Strážske – 1 prípad; Suché – 1 prípad; Trhovište – 2 prípady; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Veľké Kapušany – 1 prípad; Vrbnica – 6 prípadov; Zalužice – 2 prípady; Zemplínska Široká – 2 prípady

 

SOBRANCE: hlásené 4 pozitívne prípady

 • K 30.4.2020 bolo v okrese Sobrance vyšetrených 220 vzoriek biologického materiálu od pacientov podozrivých na COVID - 19 (nový koronavírus).
 • Rozdelenie podľa obcí:

Jenkovce – 1 prípad; Kolibabovce – 1 prípad; Tibava – 1 prípad; Vyšné Nemecké – 1 prípad.

 

 • Za mesiac apríl 2020 v okrese Michalovce a Sobrance formou zápisnice  bolo vydaných  342  karanténnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19.

 

 • V obci Vrbnica (okres Michalovce⁾ bol potvrdený zvýšený výskyt ochorení COVID -19 – hlásených 6 pozitívnych prípadov u osôb so zníženým hygienickým štandardom bývania a celkovej hygieny. Na základe zistených skutočností priamo v ohniskách nákazy RÚVZ Michalovce odporučil zvolať krízový štáb obce a podal návrh na vyhlásenie ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Dňa 16.4.2020 RÚVZ so sídlom v Michalovciach vydal formou verejnej vyhlášky opatrenie, v ktorej nariadil všetkým osobám, ktoré sa zdržiavajú na území Obce Vrbnica – lokalita „ nájomné byty vyššieho štandardu“ č.d.139 a 140 a byty nižšieho štandardu, časť ulice č.d. 1 až po č.d. 38 a domy s č.d. 64 a 86, zákaz styku s ostatným obyvateľstvom  od 16.4.2020 od 18,00 hod. až do odvolania.

 • Krízový štáb obce Vrbnica následne uznesením č. 1/2020 prijal krízové opatrenia

 

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené bolo boli 2 ochorenia na salmonelovú enteritídu,2 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 6  Kampylobakteriálnych enteritíd,  2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium Difficile, 1 rotavírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu bolo hlásených 18 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., (1 septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná nešpecifikovanými stafylokokmi, 1 zápal žíl -phlebitís et thrombophlebitis, 1 akútna  infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach, 2 pneumónie vyvolané Staphylococcus, 1 iná bakteriálna pneumónia, 3 bližšie neurčené pneumónie, 1 iná pneumónia, zárodok neurčený, 1 nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest, 1 dekubitálny vred – preležanina, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 1 nosič inej infekčnej choroby) 
 3. výskytom Klebsielly pneumoniae produkujúcej karbapenemázu: hlásený 1 nosič (hlásená ako NN)
 4. nulovým výskytom: tuberkulózy, meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení
 5. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: - chrípková aktivita stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 1398 ARO, z toho 93 CHPO30 komplikácií

 

 INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 89 potvrdených a  1  nepotvrdené 
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac apríl 2020 eviduje 4 pozitívne ohniská AMO u diviakov – PZ Latorica Čičarovce, PZ ERENA Beša, PZ LaPSaS Veľké Kapušany a OVRB Kojona Beša.
 3. V mesiaci apríl 2020 boli pravidelne informovaní o opatreniach hlavného hygienika SR v súvislosti  s výskytom ochorenia  na COVID-19 so zameraním na zamedzenie šírenia ochorení  spôsobené koronavírusom:

Štátne zdravotnícke zariadenia v okrese Michalovce a Sobrance

Neštátne zdravotnícke zariadenia v okrese Michalovce a Sobrance

Lôžkové zdravotnícke zariadenia v okrese Michalovce a Sobrance

Pohotovostná služba v okrese Michalovce a Sobrance

Záchranná služba

Dopravná záchranná služba

Okresné úrady  Michalovce a Sobrance

Úrad Košického samosprávneho kraja, Košice

Všetky obecné úrady v okrese Michalovce a Sobrance

 Všetky zariadenia sociálnej starostlivosti v okrese Michalovce a Sobrance

 • Všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave boli pravidelne zverejňované na našej webovej stránke RÚVZ Michalovce / www.ruvzmi.sk/.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za apríl 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:   81 ( z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 19 (z toho 6 UPT)

Samovraždy  - Pokusy:  3

Nová drogová závislosť:  1

                     z toho tvrdé drogy:  1