I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci september 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 348 kontrol, z toho 178 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 36 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX, 76 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 38 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 1041 rozhodnutí. Bolo prešetrené 1 podozrenie na ochorenie z povolania (podozrenie na DNJZ).
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla „Informácie k aktuálnym prípadom COVID – 19 v okrese Michalovce a k prijatým opatreniam“ a to dňa 09.2020 pre TV JOJ, RTVS a TV Markíza, dňa 20.9.2020 pre RTVS – „Informácie – COVID 19 v okrese Michalovce“ a 25.09.2020 pre noviny SME – „Aktuálne informácie o COVID-19 v okrese MI a SO, prijaté opatrenia“.
 3. HDM v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID 19 a s tým súvisiacou situáciou v školských zariadeniach poskytlo informácie pre Rádio Košice (nosenie rúšok) denník Nový čas (uzatvorenie škôl)
 4. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 84 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2020 bola odobratá 1 vzorka kozmetického výrobku na laboratórne vyšetrenie a zaslaná na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Poprade.
 5. V mesiaci september boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety, z ktorých 2 boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako neopodstatnené1 je ešte v štádiu riešenia.
 6. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 243 potvrdených7 nepotvrdených ohnísk, pri potvrdených ohniskách bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 680 opatrení.
 7. Na ÚVZ SR odd. HV zaslalo správu vo veci vykonávania kontrol v prevádzkach s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny počas celej letnej sezóny 2020 v Slovenskej republike a správu vo veci vykonávania kontrol podľa zaslaného distribučného zoznamu v súvislosti s migráciou kadmia a olova zo skleneného pohára neznámeho pôvodu.
 8. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 14 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 1 osvedčenie na vykonávanie epidemiologicky závažných činností na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.
 9. V mesiaci september bola vykonaná cielené kontrola v zariadení na Zemplínskej Šírave, v ktorom sa konalo 1 zotavovacie podujatie „Škola v prírode“, ktorého sa zúčastnilo 13 detí, ďalšie 2 zotavovacie podujatia sa vzhľadom na zhoršujúcu epidemiologickú situáciu s pandémiou COVID 19 nekonali.
 10. V mesiaci september boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto opatrenia:
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.9.2020 – hranice – medzinárodná letecká doprava, číslo: OLP/7093/2020 Bratislava 07.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – zmena opatrenia od 10.9.2020 - organizácia hromadných podujatí, sp. zn.: OLP/7092/2020 Bratislava, 09.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška, sp. zn: OLP/7189/2020 Bratislava, 14.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice, sp. zn.: OLP/7310/2020 Bratislava, 17.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia, sp. zn.: OLP/7311/2020 Bratislava, 17.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice, sp. zn.: OLP/7693/2020 Bratislava, 29.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie rúška, sp. zn: OLP/7852/2020 Bratislava, 29.09.2020
 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatie, sp. zn.: OLP/7694/2020 Bratislava, 30.09.2020

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2020 bola charakterizovaná:   

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19: spolu bolo hlásených 243 prípadov na COVID-19.

 

Za okres MICHALOVCE bolo hlásených 160 prípadov na COVID-19, z toho v 5prípadoch sa jednalo o cudzích štátnych príslušníkov (Ukrajina- 5x).

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 33 prípadov; Bajany – 1 prípad; Hažín – 1 prípad; Iňačovce – 1 prípad; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; Jovsa – 1 prípad; Kaluža – 1 prípad; Križovská Liesková – 1 prípad; Lastomír – 5 prípadov; Lúčky – 1 prípad; Markovce – 1 prípad; Oreské – 8 prípadov; Pavlovce nad Uhom -  prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 1 prípad; Pozdišovce – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou – 6 prípadov; Slavkovce – 1 prípad; Sliepkovce – 2 prípady; Staré – 56 prípadov; Strážske – 3 prípady; Trnava pri Laborci – 1 prípady; Veľké Kapušany – 2 prípady; Vinné – 8 prípadov; Vrbnica – 4 prípady; Zalužice – 1 prípad; Závadka – 14 prípadov; Zemplínska Široká – 1 prípad.    

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina –  5x 

                                          Nemecko – 1x

                                          Rakúsko –  1x                              

Úmrtia: Za mesiac september 2020 boli hlásené 3 úmrtia.

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 160x

                              

Za okres SOBRANCE: bolo hlásených 83 prípadov na COVID-19.

Rozdelenie podľa obcí:

Sobrance – 35 prípadov; Baškovce – 4 prípady; Beňatina – 2 prípady; Bežovce – 3 prípady; Blatná Polianka – 2 prípady; Blatné Remety – 2 prípady; Blatné Revištia – 1 prípad; Fekišovce – 2 prípady; Horňa – 4 prípady; Inovce – 3 prípady; Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 1 prípad; Nižná Rybnica – 3 prípady; Podhoroď – 1 prípad; Porúbka – 1 prípad; Tibava – 2 prípady; Choňkovce – 1 prípad; Veľké Revištia – 2 prípady; Vojnatina – 2 prípady; Vyšná Rybnica – 4 prípady; Vyšné Nemecké – 5 prípadov.

Cestovateľská anamnéza: Nemecko – 2x

                                          Rakúsko –  1x                                          

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 83x

 

 • V súvislosti so zvýšeným výskytom ochorení na COVID – 19 v okrese Sobrance  RÚVZ Michalovce odporučil zvolať krízový štáb OÚ - Sobrance.
 • Dňa 25.9.2020 bolo vydané opatrenie formou rozhodnutia RH RÚVZ Michalovce na    zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach  RN Sobrance, n.o.
 • Formou zápisnice RÚVZ Michalovce bolo za mesiac september 2020  vydaných za okres Michalovce a Sobrance   1040 opatrení a 1 rozhodnutie – verejná vyhláška o opatreniach COVID - 19. 
 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 14 ochorení na salmonelovú enteritídu, 1 bacilová červienka /dyzentéria/ - šigelóza, 8 kampylobakteriálnych enteritíd, 16 rotavírusových enteritíd (z toho 3 hlásené ako nozokomiálne nákazy)
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 5 NN - 4 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (3 rotavírusové enteritídy, 1 dekubitálny vred – preležanina) a 1 NN v PN Michalovce, n.o. (1 salmonelová enteritída)
 3. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásených 5 ochorení
 4. výskytom tuberkulózy: 1 ochorenie tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho a 1 tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení
 5. výskytom dermatofytózy: hlásené 1 ochorenie na Tinea barbae a tinea capitis a 1 ochorenie na Tinea corporis
 6. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení
 7. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2814 ARO, z toho 315 CHPO36 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – II. stupeň - sporadický výskyt;   hlásených 2001 ochorení, z toho 153 CHPO, komplikácie – 4

 • výchovno-vzdelávací proces bol prerušený v 1 MŠ a to v MŠ Horovce

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 813 ochorení, z toho 162   CHPO, komplikácie - 32

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 • Spolu hlásených 301  potvrdených  ohnísk.
 • Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac september 2020 eviduje 1 pozitívny prípad AMO u diviaka uloveného bez zmien správania v PR Pavlovce nad Uhom.   
 • Všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/.

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac september 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  115detí (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 34 (z toho 18 UPT)

Samovraždy 

        Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 3

        z toho tvrdé drogy:  2