I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci november 2020 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 396 kontrol, z toho 213 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19, 14 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX, 1 kontrola  v zariadení spoločného stravovania v súvislosti s varovným oznámením systému RASFF  z dôvodu prítomnosti Salmonella Enteritidis v hydinovom mäse – hlboko mrazené kuracie časti, 37 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 23 rozhodnutí a 8 záväzných stanovísk. Z vlastného podnetu bolo vydaných 467 rozhodnutí. Boli prešetrené 2 podozrenia na ochorenia z povolania (podozrenie na DNJZ). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola, podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uložená 1  pokuta  rozhodnutím v sume 200 € v obchodnej prevádzke. Boli uložené 3 opatrenia na mieste v zariadení spoločného stravovania podľa § 55 zák. č. 355/2007 Z. z..
 2. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 09.11.2020 pre TV JOJ, RTVS a TA3 informáciu o testovaní na COVID – 19 na slovensko – ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 75 vzoriek zo životného prostredia.
 4. V mesiaci november boli na RÚVZ v Michalovciach doručené 4 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikovaný ako neopodstatnený, 1 ako opodstatnený2 ako čiastočne opodstatnené.
 5. V mesiaci november bol odd. preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie spracovaný edukačný materiál pre zamestnancov ZEKON, a. s., Michalovce, preventívne opatrenia v rámci ochorenia COVID -19 – ROR (rúška, odstup, ruky).
 6. Na RÚVZ v Michalovciach bolo 11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo otestovaných 308 ľudí, z toho 20 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 7. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 1067 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 789 opatrení.
 8. V mesiaci november boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto vyhlášky:
 • VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Prievidza a Partizánske
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 • VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci november 2020 bola charakterizovaná:   

 

a) výskytom prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 771 prípadov na COVID-19.

 

Za okres MICHALOVCE bolo hlásených 671 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady;  5-9 roč. –10 prípadov; 10-14 roč. – 19 prípadov; 15-19 roč. – 21 prípadov; 20-24 roč. – 36 prípadov; 25-34 roč. – 74 prípadov; 35-44 roč. – 127 prípadov; 45-54 roč. – 155 prípadov; 55-64 roč. – 130 prípadov; 65+ roč. – 97 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

 Bajany – 3 prípady; Bánovce nad Ondavou – 9 prípadov; Bracovce – 6 prípadov; Budkovce – 15 prípadov; Čečehov – 1 prípad; Čičarovce – 10 prípadov; Drahňov – 1 prípad; Dúbravka – 4 prípady; Falkušovce – 1 prípad; Hatalov – 6 prípadov; Hažín – 2 prípady; Hnojné 1 prípad; Horovce - 2 prípady; Iňačovce – 3 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; Jovsa - 6 prípadov; Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 4 prípady; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 3 prípady; Krišovská Liesková – 1 prípad; Kusín – 3 prípady; Lastomír – 7 prípadov; Laškovce – 2 prípady; Ložín – 2 prípady; Lúčky – 2 prípady; Malčice – 2 prípady; Malé Raškovce – 5 prípadov, Markovce – 6 prípadov; Maťovské Vojkovce – 3 prípady; Michalovce – 259 prípadov; Moravany – 16 prípadov; Nacina Ves – 1 prípad; Oreské - 3 prípady; Palín – 4 prípady; Pavlovce nad Uhom – 7 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 5 prípadov; Pozdišovce – 2 prípady, Ptrukša – 2 prípady; Pusté Čemerné – 1 prípad; Rakovec nad Ondavou  - 88 prípadov; Ruská - 6 prípadov; Senné – 10 prípadov; Slavkovce – 2 prípady; Sliepkovce – 1 prípad; Staré  - 7 prípadov; Strážske - 30 prípadov; Stretava – 5 prípadov; Stretavka  - 3 prípady; Suché – 8 prípadov; Šamudovce – 2 prípady; Trhovište – 3 prípady; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Tušice – 1 prípad; Tušická Nová Ves – 8 prípadov; Veľké Kapušany – 47 prípadov; Veľké Raškovce – 2 prípady, Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné -  1 prípad; Vojany – 3 prípady; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice – 5 prípadov; Závadka – 3 prípady; Zbudza – 1 prípad; Zemplínska Široká – 4 prípady. 

Cestovateľská anamnéza: Holandsko –  1x 

                                          Ukrajina –   2x

                                          Rakúsko –  1x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 671x

 

Za okres SOBRANCE: bolo hlásených 100 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 3 prípady; 10-14 roč. – 3 prípady; 15-19 roč. – 6 prípadov;  20-24 roč. – 5 prípadov; 25-34 roč. – 15 prípadov; 35-44 roč. - 20 prípadov; 45–54 roč. - 18 prípadov;  55- 64 roč. – 10 prípadov; 65 + roč. – 20 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 2 prípady; Beňatina – 3 prípady; Bežovce – 3 prípady;  Blatné Remety – 2 prípady; Fekišovce – 3 prípady; Hlivištia – 3 prípady;  Horňa – 1 prípad; Husák – 2 prípady; Inovce – 1 prípad; Jasenov – 5 prípadov; Jenkovce – 3 prípady; Koromľa – 1 prípad; Krčava – 2 prípady; Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 1 prípad ;  Nižná Rybnica – 2 prípady; Petrovce – 2 prípady; Podhoroď – 2 prípady; Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 33 prípadov; Tašuľa – 5 prípadov; Tibava – 4 prípady; Choňkovce – 6 prípadov; Úbrež – 1  prípad; Veľké Revištia – 3 prípady;  Vyšné Nemecké – 3 prípady; Záhor – 3 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina  – 1x

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 100x

 

b) výskytom potvrdený prípadov na COVID-19 antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 232

ochorení 

 

Za okres MICHALOVCE: bolo hlásených 203 ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 6 prípadov; 10-14 roč. – 5 prípadov; 15-19 roč. – 2 prípady; 20-24 roč. – 10 prípadov; 25 -34 roč. – 28 prípadov; 35 – 44 roč. – 63 prípadov; 45-54 roč. – 49 prípadov; 55-64 roč. – 30 prípadov; 65 + roč. – 8 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 2 prípady; Bánovce nad Ondavou – 4 prípady; Bracovce – 1 prípad; Budince – 1 prípad; Čičarovce – 1 prípad; Drahňov – 3 prípady; Dúbravka – 3 prípady; Hatalov – 3 prípady; Horovce – 1 prípad; Iňačovce – 2 prípady; Jovsa – 1 prípad; Krásnovce – 1 prípad; Lastomír – 5 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Ložín – 1 prípad; Lúčky – 1 prípad; Michalovce - 125 prípadov; Moravany – 1 prípad; Oborín – 2 prípady; Oreské - 4 prípady; Palín – 1 prípad; Pavlovce nad Uhom – 1 prípad; Petrovce nad Laborcom – 1 prípad; Pozdišovce – 2 prípady; Staré – 1 prípad; Strážske – 4 prípady; Stretava – 2 prípady; Suché – 1 prípad; Šamudovce – 1 prípad; Trhovište – 4 prípad; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Tušice – 2 prípady; Veľké Kapušany – 10 prípadov; Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Vysoká nad Uhom – 1 prípad; Žbince – 1 prípad; Zbudza – 2 prípady; Zemplínska Široká – 1 prípad.

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 203x

 

Za okres SOBRANCE:  bolo hlásených 29 ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

20-24 roč. – 1 prípad; 25-34 roč. – 6 prípadov; 35 – 44 roč. – 4 prípady; 45-54 roč. – 8 prípadov; 55-64 roč. – 5 prípadov; 65+ roč. –  5 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 1 prípad; Blatné Revištia – 1 prípad; Inovce – 1 prípad; Jasenov – 1 prípad; Koňuš – 1 prípad; Lekárovce – 1 prípad; Nižné Nemecké – 1 prípad; Ostrov – 1 prípad; Pinkovce – 1 prípad; Remetské Hámre – 1 prípad; Sejkov – 7 prípadov; Sobrance – 6 prípadov; Tibava – 1 prípad; Úbrež – 1 prípad; Záhor – 4 prípady. 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 29x

RÚVZ  Michalovce za mesiac november 2020  vydalo za okres Michalovce a Sobrance  466 opatrení  formou zápisnice (okres Michalovce – 418; okres Sobrance - 48)

c) výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 13 ochorení na salmonelovú enteritídu, 3 ochorenia na bacilovú červienku, 11 kampylobakteriálnych enteritíd, 3 enteritídy zapríčinené Yersinia enterocolitída, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 8 rotavírusových enteritíd

d) výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásené 3 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1  enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile, 1  zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 akútny zápal hltana – pharyngitis acuta)

e) nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, prenosných pohlavných ochorení, tuberkulózy

f) výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1448 ARO, z toho 153 CHPO8 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1224 ochorení, z toho 77 CHPO, komplikácie – 0

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 224 ochorení, z toho 76   CHPO, komplikácie - 8

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

1. Spolu hlásených 1067 potvrdených  ohnísk.

2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac november 2020 neeviduje žiadne pozitívne ohnisko nákazy v okrese Michalovce a Sobrance.   

3. Dňa 20.11.2020 bolo zverejnené na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COCID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 ( jedenásta aktualizácia).

 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac november 2020:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  73 detí (0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 18 (z toho 6 UPT)

Samovraždy 

        Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 3

        z toho tvrdé drogy:  1