I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci MAREC 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 2901 kontrol z toho:
 • 1047 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • e-hranica – 986 kontrol,
 • karantenizované osoby – 833 kontrol,
 • 22 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 13 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom informačného systému RAPEX
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 29 rozhodnutí a 9 záväzných stanovísk.
 • Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ).
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 5 pokút rozhodnutím v celkovej sume 1650 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach spoločného stravovania a v zariadeniach poskytujúcich iné finančné služby (záložne).
 1. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci marec 2021 otestovaných 830 ľudí, z ktorých 9 bolo vyhodnotených ako pozitívnych.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 45 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 boli odobraté 3 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade a v Bratislave
 3. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 2593 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 2965 opatrení.
 4. V mesiaci marec boli na RÚVZ Michalovce doručené 4 podnety, z ktorých 2 boli po prešetrení odbornými zamestnancami klasifikované ako opodstatnené a 2 neopodstatnené.
 5. V mesiaci marec boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

 • Čiastka 40/2021- vydaná 3. marca 2021

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 2. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

 • Čiastka 46/2021 - vydaná 11. marca 2021

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

 • Čiastka 51/2021 - vydaná 19. marca 2021

 1. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

  131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

  132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

  133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci marec 2021 bola charakterizovaná:   

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 2573 ochorení (PCR + Ag).

 a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 1085 prípadov na COVID-19.

 

MICHALOVCE: Za mesiac marec 2021 bolo  hlásených 946 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. -3 prípady;  5-9 roč. –26 prípadov; 10-14 roč. – 68 prípadov; 15-19 roč. – 66 prípadov; 20-24 roč. – 60 prípadov; 25-34 roč. – 130 prípadov; 35-44 roč. – 180 prípadov; 45-54 roč. – 172 prípadov; 55-64 roč. – 118 prípadov; 65+ roč. – 123 prípadov.

 

Výskyt podľa obcí:

Bánovce nad Ondavou – 3 prípady; Beša – 6 prípadov;  Bracovce – 4 prípady;  Budkovce – 53 prípadov;  Čičarovce – 1 prípad;  Drahňov – 2 prípady; Dúbravka – 10 prípadov; Fekišovce – 6 prípadov;  Hatalov – 15 prípadov; Hažín – 5 prípadov; Hnojné – 2 prípady;  Horovce - 7 prípadov; Iňačovce – 4 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad;   Jovsa - 14 prípadov; Kačanov – 4 prípady; Kaluža – 1 prípad;  Klokočov – 5 prípadov; Krásnovce – 15 prípadov; Krišovská Liesková – 2 prípady; Kusín – 6 prípadov; Lastomír – 25 prípadov; Laškovce – 4 prípady; Lesné – 2 prípady; Ložín – 14 prípadov; Lúčky – 11 prípadov; Malčice – 5 prípadov;  Malé Raškovce – 7 prípadov; Markovce – 1 prípad;  Maťovské Vojkovce – 11 prípadov; Michalovce – 386 prípadov; Moravany – 13 prípadov; Nacina Ves – 11 prípadov; Oborín – 2 prípady; Oreské - 8 prípadov; Palín – 16 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 8 prípadov;   Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Poruba pod Vihorlatom – 7 prípadov; Pozdišovce – 23 prípadov, Ptrukša – 3 prípady; Pusté Čemerné – 2 prípady;  Rakovec nad Ondavou  - 11 prípadov; Ruská - 1 prípad; Senné – 1 prípad; Slavkovce – 3 prípady;  Sliepkovce – 6 prípadov;  Staré – 5 prípadov; Strážske - 61 prípadov;  Stretava – 3 prípady; Stretavka  - 2 prípady; Suché – 5 prípadov; Šamudovce – 9 prípadov; Trhovište – 4 prípady; Trnava pri Laborci – 7 prípadov;  Tušice – 10 prípadov; Tušická Nová Ves – 1 prípad; Veľké Kapušany – 26 prípadov; Vinné- 4 prípady;   Vojany – 2 prípady; Voľa – 2 prípady; Vrbnica – 7 prípadov; Vysoká nad Uhom – 3 prípady; Zalužice – 11 prípadov; Závadka – 8 prípadov; Žbince – 9 prípadov; Zbudza – 3 prípady; Zemplínska Široká – 14 prípadov; zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Anglicko – 2x 

                                          Holansko – 1x

                                          Nemecko – 5x

                                          Srbsko – 1x

                                          Ukrajina – 4x

                                          Írsko – 1x

 Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 946 x

 

 

SOBRANCE: Za mesiac marec 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 139  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 8 prípadov; 15-19 roč. – 9 prípadov;  20-24 roč. – 8 prípadov; 25-34 roč. – 27 prípadov; 35-44 roč. - 31 prípadov; 45–54 roč. - 22 prípadov; 55- 64 roč. – 17 prípadov; 65 + roč. – 14 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 4 prípady; Blatná Polianka – 2 prípady; Blatné Remety – 1 prípad; Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 1 prípad;  Fekišovce – 2  prípady; Hlivištia – 12 prípadov;  Husák – 1 prípad; Inovce – 3 prípady;  Jasenov – 2 prípady;  Jenkovce – 4 prípady;  Kolibabovce – 1 prípad; Koňuš – 2 prípady;  Krčava – 2 prípady; Lekárovce – 6 prípadov;  Nižná Rybnica – 3 prípady; Nižné Nemecké – 3 prípady;  Orechová – 3 prípady; Petrovce – 5 prípadov; Pinkovce – 3 prípady;  Porúbka – 4 prípady;  Priekopa – 5 prípadov; Remetské Hámre – 5 prípadov;  Ruská Bystrá – 6 prípadov; Ruskovce – 2 prípady;  Ruský Hrabovec – 6 prípadov; Sejkov – 4 prípady; Sobrance – 20 prípadov; Svätuš – 1 prípad; Tibava – 6 prípadov; Choňkovce – 2 prípady;  Úbrež – 2 prípady; Veľké Revištia – 2 prípady;  Vojnatina – 2 prípady;  Vyšné Remety – 8 prípadov;  Záhor – 2 prípady.

 

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina – 2x

                                      

                                                                                                                            

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 139

 

b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 1488 ochorení

MICHALOVCE:  hlásených 1325  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 2 prípady; 1-4 roč. – 3 prípady;  5-9 roč. – 4 prípady; 10-14 roč. – 44 prípadov; 15-19 roč. – 110 prípadov; 20-24 roč. – 134 prípadov; 25 -34 roč. – 231 prípadov; 35 – 44 roč. – 261 prípadov; 45-54 roč. – 214 prípadov; 55-64 roč. – 174 prípadov; 65 + roč. – 148 prípadov

Rozdelenie podľa obcí:

Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Beša – 2 prípady; Bracovce – 7 prípadov;  Budkovce – 44 prípadov; Čečehov – 8 prípadov; Čičarovce – 7 prípadov;  Drahňov – 48 prípadov; Dúbravka – 8 prípadov; Falkušovce – 7 prípadov;  Hatalov – 6 prípadov; Hažín – 4 prípady; Hnojné – 1 prípad; Horovce – 10 prípadov;  Iňačovce – 8 prípadov; Jastrabie pri Michalovciach  – 1 prípad; Jovsa – 13 prípadov; Kačanov – 4 prípady; Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 4  prípady; Klokočov – 4 prípady; Krásnovce – 11prípadov; Krišovská Liesková – 1 prípad; Kusín – 5 prípadov; Lastomír – 34 prípadov; Laškovce – 9 prípadov; Lesné – 3 prípady; Ložín – 17 prípadov; Lúčky – 12 prípadov; Malčice – 17 prípadov;  Markovce – 1 prípad; Maťovské Vojkovce – 4 prípady; Michalovce - 574 prípadov; Moravany – 7 prípadov; Nacina Ves – 7 prípadov;   Oreské- 8 prípadov; Palín – 7 prípadov; Pavlovce nad Uhom – 16 prípadov; Petrikovce – 2 prípady; Petrovce nad Laborcom – 8 prípadov; Poruba pod Vihorlatom – 13 prípadov; Pozdišovce – 16 prípadov; Ptrukša – 2 prípady;  Pusté Čemerné – 2 prípady; Rakovec nad Ondavou – 13 prípadov; Ruská – 1 prípad; Senné – 5 prípadov; Slavkovce – 15 prípadov;  Sliepkovce – 8 prípadov; Staré – 3 prípady; Strážske – 38 prípadov; Stretava – 5 prípadov;  Suché – 4 prípady;  Šamudovce – 8 prípadov; Trhovište – 65 prípadov; Trnava pri Laborci – 1 prípad; Tušice – 9 prípadov; Tušická Nová Ves – 2 prípady; Veľké Kapušany – 87 prípadov; Veľké Slemence – 2 prípady;  Vinné – 14 prípadov; Vojany – 1 prípad; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 13 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 5 prípadov; Zalužice – 8 prípadov;   Závadka – 10 prípadov; Žbince – 18 prípadov; Zbudza – 5 prípadov;  Zemplínska Široká – 15 prípadov; Zemplínske Kopčany – 3 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Francúzsko – 1x

                                          Anglicko – 3x

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 1325 x

 

SOBRANCE:  hlásených 163  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 4 prípady; 15-19 roč. – 13 prípadov; 20-24 roč. – 10 prípadov; 25-34 roč. – 32 prípadov; 35 – 44 roč. – 33 prípadov; 45-54 roč. – 35 prípadov; 55-64 roč. – 25 prípadov; 65+ roč. –  10 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Baškovce – 2 prípady;  Bežovce – 7 prípadov; Blatná Polianka – 1 prípad;  Blatné Revištia – 2 prípady; Bunkovce – 2 prípady;  Fekišovce – 1 prípad; Hlivištia – 8 prípadov;  Horňa – 5 prípadov;  Inovce – 8 prípadov; Jasenov – 3 prípady; Jenkovce – 5 prípadov;  Kolibabovce – 7 prípadov; Koromľa – 1 prípad; Krčava – 3 prípady;  Kristy – 2 prípady;  Lekárovce – 4 prípady; Nižná Rybnica – 7 prípadov;  Nižné Nemecké – 3 prípady; Orechová – 1 prípad; Petrovce – 2 prípady; Podhoroď – 7 prípadov;  Porúbka – 2 prípady; Priekopa – 1 prípad; Remetské Hámre – 2 prípady; Ruská Bystrá – 2 prípady; Ruskovce – 1 prípad; Ruský Hrabovec – 1 prípad;  Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 43 prípadov; Svätuš – 2 prípady; Tašuľa – 1 prípad;  Tibava – 4 prípady;  Úbrež – 6 prípadov; Veľké Revištia – 2 prípady; Vojnatina – 3 prípady; Vyšná Rybnica – 1 prípad;  Vyšné Remety – 6 prípadov; Záhor – 4 prípady.    

Cestovateľská anamnéza:  Maďarsko – 1x

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 163 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásené boli 4 ochorenia na salmonelovú enteritídu, 4 kampylobakteriálne enteritídy, 1 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica, 1 enterokolitída zapríčinená Clostrídium difficile a 1 rotavírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnej nákazy: spolu hlásených 6 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (1 septikémia vyvolaná Straphylococcus aureus, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 3 iné špecifikované septikémie,  1 dekubitálny vred – preležanina)
 3. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, tuberkulózy, PPCH
 4. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1220 ARO, z toho 95 CHPO29 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1001 ochorení, z toho 36 CHPO, komplikácie – 22

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 219 ochorení, z toho 59   CHPO, komplikácie - 7

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 2592  potvrdených  ohnísk.
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac marec  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov v PS Úboč Pozdišovce, Lesy SR revír Hrachoviny a PZ Laborec Petrovce n/L, PO Bažant Budkovce a PS Urbár Trhovište.   
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za marec 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  79

Počet potratov v NsP Michalovce: 24, z toho 12 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     8

Nová drogová závislosť:   4

                     z toho tvrdé drogy:   3