I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci APRÍL 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1981 kontrol z toho:
 • 746 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • e-hranica – 814 kontrol,
 • karantenizované osoby – 331 kontrol,
 • 63 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 25 rozhodnutí, 15 záväzných stanovísk a 1 rozhodnutie z vlastného podnetu
 • Bolo prešetrené 1 podozrenia na chorobu z povolania (podozrenie na DNJZ a u 1 DNJZ bolo doplnené šetrenie).
 • Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 3 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 1150 €, podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 1. Na RÚVZ v Michalovciach bolo od 18.11.2020 zriadené Mobilné odberové miesto na testovanie COVID-19 Antigénovými testami. Na MOM bolo v mesiaci apríl 2021 otestovaných 389 ľudí. Všetci otestovaní boli vyhodnotení ako negatívni.
 2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 42 vzoriek zo životného prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2021 boli odobraté 2 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratória RÚVZ so sídlom v Bratislave.
 3. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 1061 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 1247 opatrení.
 4. V mesiaci apríl boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli zamestnancami odd. HV vyhodnotené ako neopodstatnené.
 5. Pracovníci odd. Poradne zdravia v spolupráci so Základnou umeleckou školou a Základnými školami v okrese Mi a SO v rámci Svetového dňa zdravia zrealizovali aktivitu pod názvom „Nakresli zdravie“ pre deti 1. až 4. ročníka základných škôl; na webovej stránke RÚVZ MI zverejnili všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov, všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov, jedálniček s výpočtom kalórií, 4 návrhy denného jedálnička a k nemu spracované návrhy receptov
 6. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine boli pre SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach zrealizované prednášky na tému „Prevencia karcinómu prsníka“ a „Prevencia karcinómu krčka maternice“ a pre pedagógov prednáška na tému „Prevencia karcinómu hrubého čreva“
 7. V mesiaci apríl boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 

 • 4. 2021 - 175. VYHLÁŠKA a 176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

 

 • 4. 2021 – 186. VYHLÁŠKA a 187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa  

 

 • 4. 2021 – 194. VYHLÁŠKA a 195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

194. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
195. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

 

 • 4. 2021 – 196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

196. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

 • 4. 2021 - 197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 197. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

 

 • 4. 2021 - 199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 199. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 

 

 • 4. 2021 - 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 200. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2021 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 1004 ochorení (PCR + Ag).

a) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených PCR: spolu bolo hlásených 454 prípadov na COVID-19.

MICHALOVCE: Za mesiac apríl 2021 bolo  hlásených 415 prípadov na COVID-19 potvrdených PCR. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. -2 prípady;  5-9 roč. –9 prípadov; 10-14 roč. – 31 prípadov; 15-19 roč. – 28 prípadov; 20-24 roč. – 23 prípadov; 25-34 roč. – 54 prípadov; 35-44 roč. – 82 prípadov; 45-54 roč. – 65 prípadov; 55-64 roč. – 64 prípadov; 65+ roč. – 57 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Bajany – 5 prípadov; Beša – 2 prípady;  Bracovce – 2 prípady;  Budkovce – 6 prípadov;  Čečehov – 1 prípad; Čičarovce – 1 prípad;  Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad;  Hatalov – 4 prípady;  Hnojné – 3 prípady;  Horovce - 2 prípady; Ižkovce – 3 prípady;   Jovsa - 8 prípadov;  Kaluža – 2 prípady; Kapušianske Kľačany – 1 prípad;  Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 3 prípady; Krišovská Liesková – 1 prípad; Kusín – 4 prípady; Lastomír – 6 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 2 prípady; Ložín – 4 prípady; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 34 prípadov;  Malé Raškovce – 5 prípadov; Markovce – 1 prípad;  Maťovské Vojkovce – 7 prípadov; Michalovce – 184 prípadov; Moravany – 3 prípady; Nacina Ves – 13 prípadov; Oreské - 4 prípady; Pavlovce nad Uhom – 8 prípadov;  Petrikovce – 2 prípady;  Petrovce nad Laborcom – 3 prípady;  Pozdišovce – 6 prípadov, Ptrukša – 1 prípad; Pusté Čemerné – 1 prípad;  Rakovec nad Ondavou  - 1 prípad;  Senné – 1 prípad; Slavkovce – 3 prípady;  Sliepkovce – 3 prípady;  Strážske - 5 prípadov;  Stretava – 2 prípady;  Trhovište – 2 prípady; Trnava pri Laborci – 1 prípad;  Tušice – 12 prípadov; Tušická Nová Ves – 4 prípady; Veľké Kapušany – 18 prípadov; Vinné- 10 prípadov;   Vojany – 1 prípad; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Zalužice – 1 prípad; Žbince – 4 prípady;  Zemplínska Široká – 4 prípady; Zemplínske Kopčany – 1 prípad. 

Cestovateľská anamnéza: Bielorusko – 2x 

                                          Česko – 3x

                                          Nemecko – 6x

                                          Poľsko – 1x

                                          Spojené kráľovstvo – 4x

                                          Taliansko – 1x

                                          Ukrajina – 2x

                                          Holansko – 1x 

                                            

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 415 x

 

SOBRANCE: Za mesiac apríl 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených 39  prípadov na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 3 prípady; 15-19 roč. – 1 prípad;  20-24 roč. – 3 prípady; 25-34 roč. – 3 prípady; 35-44 roč. - 6 prípadov; 45–54 roč. - 8 prípadov; 55- 64 roč. – 5 prípadov; 65 + roč. – 8 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Bežovce – 1 prípad; Blatné Revištia – 1 prípad; Bunkovce – 4 prípady; Horňa – 2 prípady;   Jasenov – 1 prípad;  Jenkovce – 6 prípadov;  Krčava – 3 prípady; Lekárovce – 1 prípad;  Nižná Rybnica – 1 prípad; Nižné Nemecké – 1 prípad;  Pinkovce – 1 prípad;  Porúbka – 1 prípad; Remetské Hámre – 4 prípady;  Ruský Hrabovec – 1 prípad; Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 5 prípadov; Tibava – 2 prípady;   Vojnatina – 1 prípad;  Záhor – 2 prípady.

Cestovateľská anamnéza: Spojené kráľovstvo – 1x

                                          Nemecko- 1x                                                                                                                      

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit – 39

 

 b) výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 potvrdených antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 550 ochorení

MICHALOVCE: Hlásených  479  ochorení potvrdených  antigénovým testom. 

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad;  5-9 roč. – 9 prípadov; 10-14 roč. – 24 prípadov; 15-19 roč. – 44 prípadov; 20-24 roč. – 44 prípadov; 25 -34 roč. – 73 prípadov; 35 – 44 roč. – 87 prípadov; 45-54 roč. – 86 prípadov; 55-64 roč. – 73 prípadov; 65 + roč. – 38 prípadov 

Rozdelenie podľa obcí:

Bajany – 3 prípady; Beša – 1 prípad; Bracovce – 2 prípady;  Budkovce – 6 prípadov; Čičarovce – 33 prípadov; Čierne Pole – 1 prípad;  Drahňov – 12 prípadov; Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 1 prípad; Horovce – 4 prípady;  Ižkovce – 1 prípad;  Jovsa – 8 prípadov;  Kapušianske Kľačany – 7  prípadov; Klokočov – 1 prípad; Krásnovce – 4 prípady;  Kusín – 4 prípadov; Lastomír – 6 prípadov; Laškovce – 1 prípad; Lesné – 3 prípady; Ložín – 1 prípad; Lúčky – 3 prípady; Malčice – 32 prípadov;   Maťovské Vojkovce – 2 prípady; Michalovce - 189 prípadov; Moravany – 2 prípady; Nacina Ves – 3 prípady;   Oreské- 1 prípady; Palín – 3 prípady; Pavlovce nad Uhom – 7 prípadov; Petrovce nad Laborcom – 2 prípady; Pozdišovce – 5 prípadov; Ptrukša – 2 prípady;  Rakovec nad Ondavou – 4 prípady; Senné – 3 prípady; Slavkovce – 3 prípady;  Sliepkovce – 2 prípady;  Strážske – 5 prípadov;   Suché –  1 prípad;  Šamudovce – 1 prípad; Trhovište – 12 prípadov; Tušice – 4 prípady; Tušická Nová Ves – 3 prípady; Veľké Kapušany – 52 prípadov;  Vinné – 7 prípadov; Vojany – 5 prípadov; Voľa – 1 prípad; Vrbnica – 11 prípadov;  Vysoká nad Uhom – 2 prípady; Zalužice – 3 prípady;    Žbince – 1 prípad;   Zemplínska Široká – 8 prípadov. 

Cestovateľská anamnéza: Rakúsko – 2x

                                          Taliansko – 1x

                                          Maďarsko – 1x

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 479 x

                                          

SOBRANCE:  Hlásených 71  ochorení potvrdených antigénovým testom

Rozdelenie podľa veku:

1-4 roč. – 1 prípad; 5-9 roč. – 1 prípad; 10-14 roč. – 1 prípad; 15-19 roč. – 8 prípadov; 20-24 roč. – 11 prípadov; 25-34 roč. – 9 prípadov; 35 – 44 roč. – 9 prípadov; 45-54 roč. – 9 prípadov; 55-64 roč. – 7 prípadov; 65+ roč. –  15 prípadov. 

Rozdelenie podľa obcí:

Blatné Revištia – 3 prípady; Bunkovce – 7 prípadov; Horňa – 1 prípad;  Inovce – 1 prípad; Jenkovce – 1 prípad; Koňuš – 3 prípady;  Krčava – 3 prípady;  Kristy – 1 prípad; Lekárovce – 6 prípadov; Nižná Rybnica – 3 prípady;  Porúbka – 1 prípad; Remetské Hámre – 15 prípadov;   Ruská Bystrá – 2 prípady; Sejkov – 1 prípad; Sobrance – 11 prípadov; Tibava – 1 prípad;  Choňkovce – 3 prípady;  Úbrež – 6 prípadov;  Vyšné Nemecké – 1 prípad; Záhor – 1 prípad.    

Cestovateľská anamnéza:  Ukrajina – 1x

 

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 71 x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 5 ochorení na salmonelovú enteritídu,  1 šigelóza zapríčinená Shigella flexneri,  9 kampylobakteriálnych enteritíd, 5 enterokolitíd zapríčinených Clostrídium difficile a 1 rotavírusová enteritída
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 21 NN v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. (5 enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile, 1 septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi, 8 septikémií vyvolaných inými gramnegatívnymi organizmami, 1 iná špecifikovaná septikémia, 1 pneumónia vyvolaná inými streptokokmi, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 novorodenecká infekcia močovej sústavy, 1 infekcia po výkone nezatriedená inde)
 3. výskytom tuberkulózy: 1 tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta/chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho
 4. výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie
 5. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy, PPCH
 6. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 1449 ARO, z toho 102 CHPO20 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 1107 ochorení, z toho 44 CHPO, komplikácie – 13

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 342 ochorení, z toho 58   CHPO, komplikácie - 7

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE :

 1. Spolu hlásených 1061   potvrdených  ohnísk.
 2. Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica:
  • Okres Michalovce: 632
  • Okres Sobrance: 137
 3. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac apríl  2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u nájdených  uhynutých diviakov v PS Úboč Pozdišovce, Lesy SR revír Hrachoviny, PZ Diviak Porúbka, PZ Biela Hora a PZ Javorina Oreské.    
 4. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenie HH SR v súvislosti s ochorení COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za apríl 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  84 ( z toho 4 s vrodenou chybou, 1 dvojičky, 1 mŕtvonarodené)

Počet potratov v NsP Michalovce: 26, z toho 16 UPT

Samovraždy  - Pokusy:     3

Nová drogová závislosť:   5

                     z toho tvrdé drogy:   3