HYGIENICKÁ SITUÁCIA

 

V mesiaci SEPTEMBER 2021 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných
  • 1391 kontrol z toho:
 • 380 cielených kontrol vo veci dodržiavania opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19,
 • Bežný ŠZD+PD – 338 kontrol
 • e-hranica – 649 kontrol,
 • RAPEX – 24 kontrol
 • V rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 67 kontrol.
 1. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 35 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk a 1 rozhodnutie z vlastného podnetu.
 2. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 23 blokových pokút v celkovej sume 280 €.
 3. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 89 vzoriek zo životného prostredia, 29 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 112 sterov z prostredia.
 4. Na odd. epidemiológie bolo hlásených 516 potvrdených ohnísk, v ktorých bolo zamestnancami odd. epidemiológie vykonaných 672 opatrení.
 5. V mesiaci september boli na RÚVZ Michalovce doručené 2 podnety, ktoré boli po prešetrení zamestnancami odd. HV a PPL vyhodnotené ako opodstatnené.
 6. Regionálna hygienička RÚVZ Michalovce poskytla dňa 30.09.2021 (pre TASR) rozhovor o kontrole dodržiavania protipandemických opatrení v prevádzkach. („Všetky septembrové pokuty hygienikov na dolnom Zemplíne boli za rúška“).
 7. V súčinnosti s médiami (pracovník TASR) prideľovanými pre regióny MZ SR a pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Michalovciach, v koordinácii s ÚVZ SR boli dňa 30.9.2021 zamestnancami RÚVZ Michalovce vykonané kontroly v zariadeniach spoločného stravovania a v predajni potravín so zameraním na kontrolu dodržiavania protiepidemiologických opatrení vyplývajúcich z platných vyhlášok ÚVZ SR v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID 19 a zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou. Porušenia neboli zistené.
 8. Odd. HV boli na základe listu ÚVZ SR číslo OHVBPKV/8474/41086 zo dňa 9.9.2021 vykonané úradné kontroly so zameraním sa na zmrzliny vyrobené v Poľsku z dôvodu obsahu prídavnej látky s presahujúcim MRL pre etylénoxid. V prekontrolovaných prevádzkach na našom dozorovanom území sa vyššie uvedené nevyhovujúce výrobky zmrzlín nenachádzali. Správa bola zaslaná na ÚVZ SR v požadovanom termíne.
 9. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 61 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.
 10. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo vyšetrených 22 klientov, z ktorých 10. mali všetky sledované biochemické parametre (glukóza, triglyceridy, celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL–cholesterol) v norme a 12. bolo doporučené kontrolné vyšetrenie. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnili 2 klienti, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením.
 11. Prednášková činnosť:
 • Prevencia rakoviny Hrubého čreva (externí študenti SZŠ, 35 žiakov) 7.9.2021
 • Fetálny alkoholový syndróm (študenti SZŠ, 40 žiakov) 10.9.2021a 23.9.2021
 • Duševné zdravie seniorov a Covid pandémia (DSS Hollého 6, 35 seniorov), 20.9.2021
 • Alzheimerová choroba (DSS Hollého 6, 30 seniorov), 24.9.2021

V rámci Svetového dňa srdca bola dňa 29.9.2021 na RÚVZ Michalovce zrealizovaná pre študentov SZŠ exkurzia poradne zdravia, spojená s prednáškou a s realizáciou odberov.

 

V mesiaci september boli Úradom verejného zdravotníctva SR v súvislosti s pandémiou COVID – 19 vydané tieto VYHLÁŠKY:

 1. 9.2021 – 247. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

247/2021 V. v. SR  VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 1. 10.2021. – 250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

250/2021 V. v. SR  250. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci september 2021 bola charakterizovaná:    

COVID 19: okres Michalovce a Sobrance spolu: 483 ochorení (PCR + Ag). 

 1. výskytom potvrdených prípadov na COVID-19 :

 COVID -19 potvrdený PCR:  Spolu bolo hlásených 375  ochorení.

 

MICHALOVCE: Za mesiac september 2021 bolo  hlásených 333 prípadov ochorení na      COVID-19 potvrdených PCR. 

Rozdelenie podľa veku:

 1-4 roč. – 2 prípady; 5-9 roč. -  6 prípadov; 10-14 roč. – 29 prípadov; 15-19 roč. – 36 prípadov; 20-24 roč. – 14 prípadov; 25-34 roč. – 47 prípadov; 35-44 roč. – 64prípadov; 45-54 roč. – 49 prípadov; 55 – 64 roč. – 34 prípadov;   65+ roč. – 52 prípadov.

Výskyt podľa obcí:

Michalovce – 163 prípadov; Bánovce nad Ondavou – 1 prípad; Bracovce – 1 prípad; Budkovce – 1 prípad; Drahňov – 8 prípadov; Dúbravka – 1 prípad; Falkušovce – 6 prípadov; Hatalov – 1 prípad; Hnojné – 1 prípad; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; Jovsa – 1 prípad; Kaluža – 4 prípady; Klokočov – 3 prípady; Krásnovce – 4 prípady; Krišovská Liesková – 9 prípadov; Kusín – 2 prípady; Lastomír – 4 prípady; Laškovce – 1 prípad; Ložín – 1 prípad; Lúčky – 1 prípad; Malčice – 3 prípady; Markovce – 1 prípad; Moravany – 2 prípady; Nacina Ves – 5 prípadov; Oreské – 1 prípad; Palín – 4 prípady; Pavlovce nad Uhom – 15 prípadov; Petrikovce – 1 prípad; Pozdišovce – 5 prípadov; Ruská – 1 prípad; Senné – 2 prípady; Sliepkovce – 1 prípad; Staré – 2 prípady; Strážske – 15 prípadov; Stretava – 4 prípady; Šamudovce – 2 prípady; Trhovište – 3 prípady; Tušická Nová Ves – 1 prípad; Veľké Kapušany – 20 prípadov; Veľké Slemence – 1 prípad; Vinné – 7 prípadov; Vojany – 2 prípady;  Vysoká nad Uhom -  2 prípady; Zalužice – 7 prípadov; Závadka – 6 prípadov; Zbudza – 1 prípad; Zemplínska Široká – 5 prípadov. 

Cestovateľská anamnéza: Bosna a Herzegovina – 1x

                                          Kazachstan – 1x

                                          Maďarsko – 1x

                                          Poľsko – 3x

                                          Rakúsko – 2x

                                          Spojené kráľovstvo – 4x

                                          Srbsko – 2x

                                          Švajčiarsko – 1x

                                          Ukrajina – 2x

                                          Belgicko -  1x

                                          Turecko – 1x 

 

Výskyt ochorení: sporadicky a epidemicky /4x/                                     

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –   333x

 

SOBRANCE: Za mesiac september 2021 bolo v okrese Sobrance hlásených  42 prípadov ochorení na COVID-19 potvrdených PCR.

Rozdelenie podľa veku:

0 roč. – 1 prípad; 1-4 roč. – 1 prípad;  15-19 roč. – 3 prípady; 20-24 roč. – 7 prípadov; 25-34 roč. – 11 prípadov; 35 – 44 roč. – 6 prípadov; 45–54 roč. – 6 prípadov; 55- 64 roč. – 2 prípady; 65 + roč. – 5 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:  Sobrance – 16 prípadov; Bežovce – 1 prípad; Blatná Polianka – 1 prípad; Blatné Remety – 2 prípady; Fekišovce – 1 prípad; Hlivištia – 1 prípad; Inovce – 1 prípad; Jasenov – 2 prípady; Koňuš – 2 prípady; Krčava – 2 prípady; Ostrov – 1 prípad; Priekopa – 1 prípad; Ruský Hrabovec – 2 prípady; Sejkov – 3 prípady; Úbrež – 3 prípady; Vojnatina – 1 prípad; Vyšné Remety – 1 prípad; Záhor – 1 prípad.

Výskyt ochorení: sporadicky a epidemicky / 1x/

Ochorenia potvrdené: RT PCR -  2019-nCoV – pozit –  42x

 

COVID-19 potvrdený antigénovým testom: Spolu bolo hlásených 108 ochorení.

MICHALOVCE: Hlásených 84  ochorení potvrdených  antigénovým testom.

Rozdelenie podľa veku:

5-9 roč. – 2 prípady; 10-14 roč. – 6 prípadov; 15-19 roč. – 9 prípadov; 20 -24 roč. – 5 prípadov; 25 – 34 roč. – 18 prípadov; 35 – 44 roč. – 19 prípadov; 45 – 54 roč. – 13 prípadov;  55 – 64 roč. – 2 prípady; 65 + roč. – 10 prípadov.

Rozdelenie podľa obcí:

Michalovce – 35 prípadov; Bracovce – 1 prípad; Čičarovce – 1 prípad; Drahňov – 5 prípadov; Dúbravka – 3 prípady; Falkušovce – 4 prípady; Hnojné – 2 prípady; Jastrabie pri Michalovciach – 1 prípad; Jovsa – 1 prípad; Kusín – 1 prípad; Lastomír – 1 prípad; Malčice – 2 prípady; Nacina Ves – 2 prípady; Oreské – 1 prípad; Palín – 2 prípady; Pavlovce nad Uhom – 1 prípad; Pozdišovce – 2 prípady; Senné – 1 prípad; Strážske – 7 prípadov; Trhovište – 1 prípad; Veľké Kapušany – 3 prípady; Veľké Slemence – 2 prípady; Vojany – 1 prípad; Vrbnica – 2 prípady; Zalužice – 1 prípad; Zemplínska Široká – 1 prípad.

Cestovateľská anamnéza:  Spojené štáty – 1x

                                           Spojené kráľovstvo – 2x

Výskyt ochorení: sporadicky a epidemicky / 3x/

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom –    84 x          

                   

SOBRANCE:  Hlásených 24  ochorení potvrdených antigénovým testom.  

Rozdelenie podľa veku: 15- 19 roč. – 2 prípady; 20-24  roč. -  5 prípadov; 20-24 roč. – 7 prípadov; 35 – 44 roč. – 6 prípadov; 45-54 roč. – 1 prípad; 55-64 roč. – 3 prípady.

Rozdelenie podľa obcí: Sobrance – 10 prípadov; Beňatina  - 1 prípad; Blatné Remety – 4 prípady; Sejkov – 3 prípady; Choňkovce – 1 prípad; Úbrež – 4 prípady; Veľké Revištia – 1 prípad.   

Cestovateľská anamnéza: Ukrajina – 1x

Výskyt ochorení: sporadický a epidemický / 1x/

Ochorenia potvrdené: COVID -19 potvrdený antigénovým testom – 24x

 1. výskytom črevných ochorení: hlásených bolo 16 ochorení na salmonelovú enteritídu,              2 infekcie enteropatogénnymi Escherichia coli, 20 kampylobakteriálnych enteritíd,                      4 enterokolitídy zapríčinené Clostrídium difficile (z toho 3 hlásené ako NN), 1 giardióza / lambliáza,  11 rotavírusových enteritíd ( z toho 3 hlásené ako NN), 2 adenovírusové enteritídy 
 2. výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 16 NN (z toho 14 v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s.2 v RN Sobrance, n.o.): (2 enterokolitídy zapríčinené Clostridium difficile, 3 rotavírusové enteritídy, 1 septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami, 2 iné špecifikované septikémie, 1 zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis, 1 bližšie neurčená pneumónia, 1 cystitída, 3 infekcie močovej sústavy bez určenia miesta, 1 Covid-19 potvrdený PCR, 1 enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile)
 3. výskytom tuberkulózy: hlásené 2 ochorenia na tuberkulózu pľúc potvrdenú mikroskopiou spúta /chriakov/ s kultivačným vyšetrením alebo bez neho, 1 ochorenie na tuberkulózu kosti a kĺbov
 4. výskytom Lymeskej boreliózy: hlásené 3 ochorenia
 5. výskytom ochorenia vírusom Hantaan: hlásené 1 ochorenie
 6. nulovým výskytom: meningitídy, hepatitídy
 7. výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: spolu hlásených 2830 ARO, z toho 295 CHPO83 komplikácií

Michalovcechrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity;   hlásených 2297 ochorení, z toho 141 CHPO, komplikácie – 58

Sobrance chrípková aktivita – I. stupeň – bez aktivity; hlásených 533 ochorení, z toho 154   CHPO, komplikácie - 25

 

INÉ  POZORUHODNÉ  INFORMÁCIE 

 1. Spolu hlásených 561  potvrdených  ohnísk.
  • Počet vykonaných kontrol zamestnancami odd. epidemiológie e-hranica: 649
  • Okres Michalovce: 565
  • Okres Sobrance: 96
 2. Regionálna veterinárna a  potravinová správa Michalovce za mesiac september 2021 eviduje pozitívne  prípady AMO u ulovených  diviakov v lokalitách: PS Urbár Trhovište a PZ Laborec, Petrovce n/Laborcom.    
 3. Na webovej stránke RÚVZ Michalovce /www.ruvzmi.sk/ sú zverejňované všetky usmernenia HH SR v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za september 2021:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  83 detí (1 s vrodenou chybou)

Samovraždy  - Pokusy: 1   

Nová drogová závislosť:  3

                     z toho tvrdé drogy:  0