I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA 

V mesiaci október 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Gél na zosvetlenie pokožky – Skin White Lightening – Purifying gel,značka: MC AFRO, krajina pôvodu: Švajčiarsko. Uvedený výrobok obsahuje látku clobetasol propionate (glukokortikoid). Šampón – Vitamine vial shampoo – Profesional Color System; Maska na vlasy – Live Mask repair; značka: Tempting, krajina pôvodu Španielsko. Výrobky sú na profesionálne použitie a obsahujú látku 4 – Aminobenzoic acid (estery kyseliny 4-aminobenzoovej). Toaletná voda – All Yours – Eau de Toilette pour Homme, značka: Men´s Collection, krajina pôvodu: Veľká Británia. Farby na vlasy – Directions Semi-Permanent conditioning hair colour, značka: La Riché, krajina pôvodu: Veľká Británia. Vyššie uvedené výrobky obsahujú látky, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov. Krém – Isdruc Crema despigmentante A fuerte inicial, značka: ISDRUC, krajina pôvodu: Španielsko. Vo výrobku bol prekro

ený celkový obsah mikrooganizmov (1083UFC/g). Makeupy – 1. Clowny make up, značka: Clowny, krajina pôvodu: Holandsko; 2. Telové mlieko – Bodylotion, značka: Sabon, krajina pôvodu: Izrael. Výrobky obsahujú látku N-nitrosodiethanolamine – NDELAa predstavujúvážne riziko poškodenia zdravia pre človeka. Telové mlieka, mydlá, krémy na zosvetlenie pokožky – 1. Clairmen Lotion formula for Men, značka: Angel Cosmetics, krajina pôvodu: Kongo; 2. Lightening beauty soap, cream, with carrot oil, značka: Carolight, krajina pôvodu: Kongo. 3. Treating-lightening Complexion Lotion wiht extracts of fruit acids, značka: L´Abidjanaise, 4. Lightening beauty lotion With Carrot Extract and Vitamin E, značka: Méti´ceé, 5. Carowhite – Lightening beauty soap with carrot oil, značka: CARO, 6. Caro Clear Original Lightening Beauty Soap, značka: CARO, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinóna môžu spôsobiť kožné alergie.Sprchový gél a pena do kúpeľa – 1. Princess Glitter shower gel; 2. Wash foam, značka: Smile Cosmetics, krajina pôvodu: Grécko. Vo výrobkoch bola zistená látka dioxána predstavujúvážne riziko poškodenia zdravia pre človeka. Krém – 14-Day Cear N Smooth Complexion Toning Milk – Laid de Beaute – Organic Brightener – Improved Formula, značka Clear-N-Smooth-H Organic Brightener, krajina pôvodu: USA. Uvedený výrobok obsahuje látku kojic acida predstavuje riziko poškodenia zdravia spotrebiteľa.

V okrese Michalovce a Sobrance bolo vykonaných 45 cielených kontrol vo veľkých obchodných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a kaderníctvach, kde sa vyššie uvedené nebezpečné kozmetické výrobky nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Odborní zamestnanci nášho úradu aj v tomto mesiaci vykonávaliantropometrické merania detí a mládeže vo vybraných školách nášho okresu (v meste Michalovce, Veľké Kapušany, v obci Malčice) v rámci realizácie projektu Prieskum telesného vývoja detí a mládeže v SR a zistenie trendov v ich telesnom raste a vývine. Cieľom tohto projektu je získať podklady pre zhodnotenie telesného vývoja detí a mládeže v roku 2011, posúdiť trendy telesného vývoja v porovnaní s rokom 2001, získať poznatky o  rastovej akcelerácii a sekundárnom trende slovenskej mladej populácie. Gestorom tohto projektu je ÚVZ SR Bratislava a Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

3. V mesiaci október bol zabezpečený štátny zdravotný dozor nad hromadnou akciou XIX. Veľkokapušiansky jarmok, konaný v dňoch 21. – 23.10, ktorý bol po stránke hygienickej dobre zabezpečený.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 315 kontrol, 80 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri kontrolách boli uložené 2 opatrenia na mieste so zákazom predaja škodlivých potravín (pramenitá voda Lucka) a škodlivých výrobkov určených pre styk s potravinami (melamínová lyžica, krajina pôvodu Čína). Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená pokuta rozhodnutím vo výške 165 € prevádzkovateľovi, nakoľko zariadenie bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva. Boli prešetrené dve podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 49 rozhodnutí, 21 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 243 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 55 vzoriek zo životného prostredia, 79 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 270 sterov z prostredia.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili odborní zamestnanci nášho úradu prednášky pre žiakov 9. ročníkov základných škôl na tému „Bezpečne do života“, pre deti MŠ a ZŠ v obci Zemplínska Široká prednášku na tému „Stomatohygiena“. V rámci projektu obce „Šamudovce = sociálna práca“ odborná zamestnankyňa nášho úradu uskutočnila pre zamestnancov Obecného úradu a pre Komunitné centrum v obci prednášku na tému „Vírusová hepatitída typu A“. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor pre Slovenskú televíziu ohľadom problematiky enterálnych vírusov. V TV Mistral bola odvysielaná diskusná relácia s regionálnou hygieničkou nášho úradu na tému „Letná turistická sezóna na ZŠ a VJ“ a na tému „Chrípka“. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa na RÚVZ Michalovce uskutočnil týždeň otvorených dverí v dňoch 10. – 14. októbra, kde pre záujemcov boli poskytnuté informácie a poradenstvo v prípade psychických ťažkostí, prevencie drogových závislostí, ako aj poradenstvo v oblasti Alzheimerovej choroby, s možnosťou otestovania sa na toto ochorenie. Túto ponuku využilo 7 klientov.

V rámci kampane Zdravé pracoviská – bezpečnosť v údržbe sa v dňoch 24. – 30. októbra uskutočnil Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej krajine. V rámci tejto akcie boli poskytnuté informácie, týkajúce sa ochrany zdravia pri práci, faktorov práce a pracovného prostredia, hodnotenia rizík a vykonávania preventívnych opatrení na elimináciu škodlivých faktorov na zdravie zamestnancov. Cieľom tejto akcie bolo predovšetkým zvýšiť informovanosť o význame údržby na pracoviskách, ako aj o rizikách, ak sa nevykonáva údržba správne.

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 23 osvedčení pre žiadateľov pracujúcich s potravinami.

6. V mesiaci október nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, bol podaný podnet na porušovanie prevádzkovej hygieny v zariadení v obci Rakovec nad Ondavou. Hygienickou kontrolou a opakovanou kontrolou neboli zistené nedostatky a podnet bol klasifikovaný ako neopodstatnený.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci október vyšetrených 70 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 83 % malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti. V jednom prípade bol klient odporúčaný k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci október 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom črevných ochorení, hlásených bolo 6 ochorení na salmonelózu, 2 ochorenia na shigelózu, 7 kampylobakteriálnych enteritíd, 18 iných bakteriálnych infekcií a 7 ochorení na vírusové a iné špecifikované črevné infekcie,

  2. výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 9 ochorení,

  3. výskytom neuroinfekcií, hlásené 1 ochorenie u 18-ročnej študentky,

  4. nulovým výskytom tuberkulózy

  5. nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení.

Spolu bolo hlásených 110 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 34 nepotvrdených.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za október 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 84 (3 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 23, z toho umelých 13

Samovraždy:

Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 4

z toho tvrdé drogy: 0