I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Výrobok na vyrovnávanie vlasov - Spazzola Progressiva, Lifting Ristrutturante 2, značka: Claudia Pazzini, krajina pôvodu: Taliansko. Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Krém na zosvetlenie pokožky - Faimess cream,značka: Arche Gold, krajina pôvodu: Pakistan. Výrobok obsahuje ortuť. Ortuť môže spôsobiť podráždenie pokožky a rôzne alergické reakcie. Krémy a toaletné mlieka na zosvetlenie pokožky – 1. Skin Litener Cream,značka: MIC, krajina pôvodu: neuvedená; 2. Skin light – with carrot extract and vitamin E,značka: Skin Light, krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny; 3. Clear Touch – Number One, značka: Oriental House, krajina pôvodu: Belgicko; 4. MAXI-TONE skin lightening lotion,značka: MAXI-TONE, krajina pôvodu: USA. Vyššie uvedené výrobky obsahujú hydrochinón, môžu spôsobiť kožné alergie. Sprchové gély a vlhčené utierky – 1. Saloon therapy, Saloon exotic, značka: Saloon; 2. Kardelen, značka: Kardelen, krajina pôvodu: Turecko. Výrobky obsahujú konzervačnú látku 1,2-dibróm-2,4-dikyanobután (MDBGN)a môže spôsobiť vznik precitlivenosti pokožky.

Na nami dozorovanom území bolo spolu vykonaných 23 kontrol vo veľkých nákupných centrách, kaderníctvach, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru. Vyššie uvedené výrobky sa v okrese Michalovce a Sobrance nenachádzali.

O zdravotnej škodlivosti kozmetických výrobkov bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. V súvislosti s výskytom hnačkových ochorení u ľudí vyvolaných eneterohemoragickým kmeňom Escherichia coli (EHEC) v severnej časti Nemecka bolo v našom regióne vykonaných 27 cielených kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Správa z týchto kontrol bola zaslaná v požadovanom termíne na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

3. V hodnotenom mesiaci bola zaslaná správa o pripravenosti prírodných kúpalísk Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na Letnú turistickú sezónu (LTS) 2011. Na základe žiadostí prevádzkovateľov prírodných kúpalísk ZŠ a VJ boli vykonávané odbornými zamestnancami nášho úradu obhliadky priestorov a zariadení pre rekreantov v týchto rekreačných oblastiach. Pre prevádzkovateľov prírodných kúpalísk boli vydané rozhodnutia so súhlasom prevádzkovať rekreačné oblasti ZŠ a VJ počas LTS 2011. Stredisko Biela hora na ZŠ v roku 2011 nie je sprevádzkovaná. Naši zamestnanci v pravidelných dvojtýždenných intervaloch odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ. Aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke a cez informačný systém pre vody na kúpanie, ktorá je prístupná cez stránku www.uvzsr.sk.

V tomto mesiaci boli hlásené aj 3 detské zotavovacie podujatia na Zemplínskej Šírave, v ktorých sa odrekreovalo spolu 149 detí. Nad týmito podujatiami boli vykonané kontroly a hygienické nedostatky neboli zistené.

4. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 388 kontrol, 74 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny pri kontrole zariadenia boli uložené 2 blokové pokuty zodpovedným zamestnancom v celkovej sume 60 €, pokuta rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností vo výške 165 €, nakoľko zariadenie v meste Strážskom bolo prevádzkované bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a úhrada nákladov v sume 67 €. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 110 rozhodnutí, 12 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 44 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 102 vzoriek zo životného prostredia, 38 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 259 sterov z prostredia. Zároveň bolo odobratých podľa harmonogramu 5 kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

5. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili zamestnanci RÚVZ 2 prednášky pre deti materských škôl s témou „Stomatohygiena“ a „Danka a Janka sa učia zdravej výžive“. Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 1 osvedčenie pre žiadateľa vykonávajúceho epidemiologicky závažnú činnosť na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a 45 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

6. V mesiaci jún nebola na úrad podaná žiadna sťažnosť, boli podané 2 podnety, z ktorých 1 podnet bol odstúpený obci Kaluža ako orgánu kompetentnému na vybavenie. Druhý podnet po prešetrení bol klasifikovaný ako neopodstatnený.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci jún vyšetrených 95 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho 88 klientov (cca 92%) malo všetky sledované parametre v norme. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem 65 klienti.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. zvýšeným výskytom salmonelovej enteritídy, hlásených bolo 12 ochorení,

  2. zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A, hlásených bolo 7 ochorení v okrese Michalovce,

  3. výskytom chrípky A(H1N1) 2009,

  4. výskytom tuberkulózy,

  5. výskytom pohlavných prenosných ochorení.

Spolu bolo hlásených 88 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 40 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2011:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 71 (2 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 13, z toho umelých 4

Samovraždy:

Pokusy: 1

Nová drogová závislosť: 1

z toho tvrdé drogy: 0