I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2011 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Hair therapy treatment – keratínová kúra na vlasy, značka: Nanokeratin system, krajina pôvodu: Izrael; Brazilian Hair Treatment At Home – kúra na vlasy pre domáce použitie, značka: BHOME; Brazilian Thermal Reconstruction – vlasová kúra, značka: CADIVEU, krajiny pôvodu: Brazília; Lissage Ultimate – Chocolat – vlasový kondicionér bez formaldehydu, značka: SOCAP Professional Paris, krajina pôvodu: Brazília. Vo vyššie uvedených výrobkoch bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydupredstavujú vážne riziko poškodenia zdravia. Môžu spôsobiť poškodenie pokožky, očí, slizníc a respiračného systému. HIMALAYA Shampoo Duschgel mit Aloe Vera, Neem und Traubenkernöl - šampón a sprchový gél na telo a vlasy s Aloe Vera, Nimbou a olejom z hroznových jadier, značka: Natur Hurtig, krajina pôvodu: Nemecko. Vo výrobku bol prekročený obsah mikroorganizmov. Umelé nechty na nalepovanie s lepidlom, značka: Fengshangmei, krajina pôvodu: Čína. Výrobky obsahujú dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov. Bajwa Kone Henna Paste - farba na pokožku vo forme pasty, značka: Bajwa, krajina pôvodu: Pakistan. V uvedenom výrobku bol zistený fenol (5,65%). Poškodenie pokožkyaplikáciou výrobku závisí od koncentrácie a dĺžky expozície.

Na základe cieleného štátneho zdravotného dozoru, vykonaného v 4 veľkých obchodných reťazcoch (Tesco, Lidl, Hypernova, Kaufland), v 18-tich predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a v 3 zariadeniach starostlivosti o ľudské telo v okrese Michalovce a Sobrance nebol zistenývýskyt predmetných zdraviu škodlivých kozmetických výrobkov. O zdravotnej škodlivosti uvedeného výrobku bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule v budove nášho úradu.

2. Dňa 13.04.2011 sa na našom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom zabezpečenia hygienicky vyhovujúcich podmienok pre úspešný priebeh letnej turistickej sezóny (LTS) v roku 2011 na prírodných kúpaliskách Zemplínska šírava a Vinianske jazero a na umelých kúpaliskách na Zemplínskej šírave za účasti všetkých zainteresovaných. Na tomto stretnutí bolo prerokované zásobovanie rekreačných oblastí pitnou vodou, likvidácia tekutého odpadu, zhromažďovanie a likvidácia komunálneho odpadu v celej rekreačnej oblasti, základné vybavenia rekreačných stredísk, zabezpečenia čistoty plážových priestorov, sledovanie kvality vody na prírodných kúpaliskách a opatrenia pri výskyte sinicového vodného kvetu, zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti a iné. Po prejednaní jednotlivých bodov programu boli prijaté opatrenia s termínmi ich realizácie. Z pracovného stretnutia bol spísaný záznam, ktorý je uverejnený na našej webovej stránke. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla rozhovor ohľadom LTS 2011 pre TV Markízu.

3. V mesiaci apríl sa na RÚVZ Michalovce uskutočnil v poradí už XI. kurz, „Čakáme na bociana“, pozostávajúci zo 4 stretnutí. Na týchto stretnutiach boli budúce mamičky informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, o dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Účastníčky boli zapojené aj do cvičenia pod odborným dohľadom. Kurzu sa zúčastnilo 10 budúcich mamičiek.

4. Pri príležitosti „Európskeho imunizačného týždňa“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. – 30. apríla 2011 a ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou so zameraním na zvýšenie povedomia obyvateľov v regióne posilnenie významu očkovania, zvýšenie zaočkovanosti v jednotlivých krajinách a elimináciu, tzv. vakcinačných dier v populácii, boli realizované školenia a poskytnuté informačné materiály pre jednotlivé mestské a obecné úrady. Verejnosť bola o tejto akcii informovaná prostredníctvom regionálnych masmédií a našej webovej stránky.

5. V rámci celoslovenského projektu „Zneužívanie návykových látok (alkohol, tabak, drogy) u detí a mládeže na Slovensku“ bol vykonaný dotazníkový prieskum vo vybraných školách v okrese Michalovce, zameraný na oblasť závislosti, t.j. fajčenie, konzumácia alkoholu, hranie na výherných automatoch, zneužívanie liekov a drog. Prieskum bol vykonaný na 3 ZŠ a 1 SŠ, ktorú nám náhodným výberom vybral Štatistický úrad v Bratislave, prieskumu sa zúčastnilo spolu 179 žiakov.

6. V hodnotenom mesiaci bol zabezpečený štátny zdravotný dozor a potravinový dozor nad hromadnou akciou „XI. Jarné trhy v Michalovciach“ konanou v dňoch 29. – 30.4.2011, ktoré boli po stránke hygienickej dobre zabezpečené.

7. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 350 kontrol, 77 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za nedodržanie prevádzkovej hygieny priamo pri kontrole zariadení boli uložené 2 blokové pokuty v sume 30 €, 3 pokuty rozhodnutím za nedodržanie zákonom stanovených povinností v celkovej sume 630 €. Na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 83 rozhodnutí, 13 záväzných stanovísk, z vlastného podnetu 7 rozhodnutí.

Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 74 vzoriek zo životného prostredia, 47 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 216 sterov z prostredia.

8. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnili zamestnanci RÚVZ 4 prednášky pre deti materských škôl s témou „Zdravé zuby“, pre seniorov v meste Michalovce na tému „Prevencia srdcovo – cievnych ochorení“. Regionálna hygienička nášho úradu sa aktívne zúčastnila na konferencii XV. Okresné dni vody v Michalovciach s prednáškou „Následky povodní – zdravotné riziká“. Zároveň na tejto konferencii naši odborní zamestnanci pri príležitosti Svetového dňa zdravia uskutočnili akciu so zameraním na meranie cholesterolu, krvného tlaku, u fajčiarov stanovenie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu, na poradenstvo k zdravému životnému štýlu. Vyšetrených bolo 62 klientov. Lekárka nášho úradu poskytla na túto tému rozhovor pre TV Mistral. Na Svetový deň bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bola verejnosť informovaná prostredníctvom našej webovej stránky a informačnej tabule. Zamestnávatelia jednotlivých organizácií, závodov boli informovaní o kampani „Zdravé pracoviská 2010 – 2011 – Bezpečná údržba“ a súčasne im boli poskytnuté edukačné materiály. Na krajskom seminári v Košiciach bola prezentovaná prednáška na tému „Aktívne a inteligentné materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami“.

Orgán verejného zdravotníctva vydal na základe úspešne vykonaných skúšok 51 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 2 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

9. V hodnotenom mesiaci boli na úrad postúpené 3 anonymné podnety, z ktorých po prešetrení boli 2 neopodstatnené a jeden opodstatnený, ktorý je v štádiu vybavovania.

10. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 75 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 87% mali všetky sledované parametre v norme. V jednom prípade bol klient odporúčaný k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie. Špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti navštívilo 60 klientov.

 

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2011 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom vírusovej meningitídy,

  2. výskytom chrípky A(H1N1) 2009, hlásené boli 2 ochorenia,

  3. výskytom tuberkulózy, hlásené2 ochorenia,

  4. výskytom prenosných pohlavných chorôb, hlásené boli 2 ochorenia,

  5. poklesom chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení,

  6. nulovým výskytom vírusovej hepatitídy.

Spolu bolo hlásených 61 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 21 nepotvrdených.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce aj v mesiaci apríl hlásila trichinelózu u diviaka v katastri obce Husák a Beňatina okresu Sobrance.