Postup, ktorý musí RÚVZ Michalovce dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní (ďalej len „podanie“), vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Pri vybavovaní podaní RÚVZ Michalovce (ďalej len „RÚVZ“) musí dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy (napr. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve). Všetky podania musia byť v deň doručenia riadne zaevidované v centrálnej evidencii podaní RÚVZ. Následne sú podľa druhu pridelené konkrétnemu oddeleniu na vybavenie. V prípade, že RÚVZ Michalovce nie je na vybavenie príslušným orgánom je nutné predmetné podanie po zistení príslušného orgánu bezodkladne postúpiť podanie tomuto orgánu verejnej správy a upovedomiť o tom podávateľa (v prípade petície najneskôr do 10 dní, žiadosti o informáciu do 5 dní odo dňa doručenia).

RÚVZ pri vybavovaní podaní, ktoré sú podkladom pre začatie správneho konania  je povinný  dodržiavať základné pravidlá konania podľa zák. č. 71/1967 Zb. a to najmä:  chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností. RÚVZ je povinný postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka sa poskytuje pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. RÚVZ je povinný svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. RÚVZ dbá na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Ustanovenia o základných pravidlách konania sa primerane použijú aj pri vydávaní stanovísk, osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení.

Pri vybavovaní podaní musia byť podľa druhu vybavované v poradí v akom boli doručené RÚVZ Michalovce, podľa rozvrhu práce oddelení a v zákonných lehotách.

Pri návrhových podaniach, v rámci správneho konania (vydanie rozhodnutia podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z.  ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je nutné dodržať § 49 zák. č. 71/1967 Zb., podľa ktorého  jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Pri podaní odvolania je RÚVZ povinný dodržať § 58 zák. č. 71/1967 Zb., podľa ktorého správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.    Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.

Pri vybavovaní sťažností a petícií je RÚVZ povinný tieto podania vybaviť v 30 dňovej lehote. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, RÚVZ je povinný vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. Ak nie je možné vybaviť petíciu v 30 dňovej lehote, RÚVZ písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30-dňovej lehote. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti môže riaditeľ RÚVZ predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je orgán verejnej správy povinný písomne upovedomiť sťažovateľa bez zbytočného odkladu.