Obsah článku

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie na RÚVZ Michalovce

Miesto:

RÚVZ Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Pracovný čas:

Pondelok až piatok, 8:00 – 15:00 hod (základný pracovný čas)

Spôsob:

 • ústne alebo písomne u JUDr. Peter Čintala (I. A poschodie)
 • telefonicky na čísle 056/6880620
 • faxom 056/6880 636
 • e-mailom: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk
 • písomne poštovou zásielkou

Proti rozhodnutiu RÚVZ Michalovce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zák. č. 211/2000 Z.z. Odvolanie sa podáva Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podľa uvedených ustanovení sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Predpokladom postupu podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať písomne doručením poštovej zásielky na uvedenú adresu, podaním do podateľne úradu alebo ústne do zápisnice na jednotlivých oddeleniach úradu.

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia na uvedenú adresu RÚVZ Michalovce.O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, RÚVZ Michalovce – oddelenie organizačno-právne vyhotoví záznam.

Postup, ktorý musí RÚVZ Michalovce dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

  


Ďalšie informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Informácie podľa § 5 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Michalovciach bol zriadený k 1.1.2004 podľa § 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.

Od 1. septembra 2007 nadobudol účinnosť zákon  NR SR č. 355/2007 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach je rozpočtová organizácia štátu, ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Organizačná schéma RÚVZ Michalovce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojej pôsobnosti podľa zák. č. 355/2007 Z. z.:

a) zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre verejné zdravie a vykonáva vedecký výskum v tejto oblasti,
 
b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imunizačného programu,
 
c) posudzuje hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni,
 
d) plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11 a úlohy pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 3,
 
e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 
f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 7a) a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti,
 
g) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
 
h) zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti uvedené v § 15 ods. 2,
 
i) povoľuje a zrušuje ním povolené výnimky, ak to ustanovuje tento zákon,
 
j) vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55,
 
k) prejednáva priestupky a iné správne delikty, ukladá pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58,
 
l) vedie register rizikových prác (§ 31 ods. 6),
 
m) zabezpečuje sprístupnenie informácií o kvalite vody na kúpanie počas kúpacej sezóny,
 
n) plní úlohy kontrolného orgánu oprávneného ukladať sankcie pri uvádzaní chemických látok a zmesí na trh podľa osobitného predpisu, 12a)
 
o) poskytuje súčinnosť obvodným úradom a obciam pri vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva.

 

V rámci štátneho zdravotného dozoru RÚVZ Michalovce kontroluje dodržiavanie ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z., všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach vo svojej pôsobnosti podľa zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vykonáva potravinový dozor:

     a)  nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu, dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

     b)  nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

     c)  nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

    d)  nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín,

    e) nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.

 

Prehľad sadzobníka správnych poplatkov, ktoré RÚVZ Michalovce vyberá podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 150                                                  Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

h) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia                   50 € (1506,30 Sk)

i) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písmene h)                                                                                                10 € (301,26 Sk)

j) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30 € (903,78 Sk)

k) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti                           20 € (602,52 Sk)

l)  Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena k)                            10 € (301,26 Sk)

 

Poplatky
a)   Vydanie   povolenia   na   prevádzkovanie   zdravotníckeho
      zariadenia
       1.   samosprávnym   krajom   pre
          1.1.   fyzickú   osobu                                           80   eur
          1.2.   právnickú   osobu                                        500   eur
       2.   Ministerstvom   zdravotníctva   Slovenskej   republiky         497,50   eura

b)   Zmena   povolenia   na   prevádzkovanie   zdravotníckeho
      zariadenia   vydaného
       1.   samosprávnym   krajom                                          50   eur
       2.   Ministerstvom   zdravotníctva   Slovenskej   republiky         165,50   eura

c)   Vyhotovenie   duplikátu   povolení   uvedených   v   písmenách
      a)   a   b)                                                          10   eur

d)   Vydanie   povolenia   na   zaobchádzanie   alebo   manipuláciu
      s   humánnymi   alebo   veterinárnymi   liečivami   a   na
      zaobchádzanie   alebo   manipuláciu   so   zdravotníckymi   alebo
      s   veterinárnymi   pomôckami   alebo   potrebami   podľa
      osobitného   predpisu   pre
       1.   fyzickú   osobu                                               100   eur
       2.   právnickú   osobu                                             250   eur

e)   Zmena   povolenia   na   zaobchádzanie   alebo   manipuláciu   s
      humánnymi   alebo    veterinárnymi   liečivami   pre
       1.   fyzickú   osobu                                                20   eur
       2.   právnickú   osobu                                              30   eur

f)   Vydanie   záväzného   stanoviska   alebo   rozhodnutia   Úradu
      verejného   zdravotníctva   Slovenskej   republiky   alebo
      regionálneho   úradu   verejného   zdravotníctva   36a)                50   eur

g)   Vyhotovenie   duplikátu   záväzného   stanoviska   alebo
      rozhodnutia   podľa   písmena   f)                                     10   eur

h)   Vykonanie   skúšky   pred   komisiou   na   preskúšanie   odbornej
      spôsobilosti                                                     30   eur

i)   Vydanie   osvedčenia   o   odbornej   spôsobilosti   36b)                 20   eur   

j)   Vydanie   duplikátu   osvedčenia   podľa   písmena   i)                    10   eur

k)   Vydanie   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republikyna   použitie   inej   látky   v
      kozmetických   výrobkoch   ako   látky   uvedenej   v   zoznamoch
      povolených   látok                                             995,50   eura

l)   Vydanie   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   na   neuvedenie   látky   v   zozname
      zložiek   v   označení   kozmetických   výrobkov   z   dôvodu
      ochrany   obchodného   tajomstva                                 663,50   eura

m)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   povolení   výnimky   zo   zákazu
      testovať   zložky   alebo   kombináciu   zložiek   kozmetického
      výrobku   na   zvieratách                                        663,50   eura

n)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   povolení   výnimky   zo   zákazu
      testovať   konečný   kozmetický   výrobok   alebo   jeho
      prototyp   na   zvieratách                                       663,50   eura

o)   Predĺženie   platnosti   povolenia   podľa   písmen   k)   a   l)              33   eur

p)   Vydanie   osobného   radiačného   preukazu                             20   eur

q)   Vydanie   oprávnenia   na   odstraňovanie   azbestu   alebo
      materiálov   obsahujúcich   azbest   zo   stavieb   36ba)               500   eur

r)   Zmena   oprávnenia   podľa   písmena   q)                               100   eur

s)   Vydanie   duplikátu   oprávnenia   podľa   písmen   q)   a   r)                20   eur

t)   Vydanie   oprávnenia   na   výkon   pracovnej   zdravotnej
      služby   36bb)                                                  500   eur

u)   Zmena   oprávnenia   podľa   písmena   t)                               100   eur

v)   Vydanie   duplikátu   oprávnenia   podľa   písmen   t)   a   u)                20   eur

w)   Vydanie   povolenia   na   zaobchádzanie   s   vysoko
      rizikovými   biologickými   agensmi   a   toxínmi   36bc)               500   eur

x)   Vydanie   povolenia   na   činnosti   vedúce   k   ožiareniu
       1.   za   jeden   röntgenový   prístroj                                300   eur
       2.   za   každý   ďalší   röntgenový   prístroj                          100   eur
       3.   za   rádioaktívny   žiarič,   aj   vysokoaktívny                    300   eur
       4.   za   každý   ďalší   rádioaktívny   žiarič                           50   eur
       5.   za   každý   ďalší   vysokoaktívny   žiarič                         100   eur
       6.   podľa    §   45   ods.   2   zákona   č.   355/2007   Z.z.  o
          ochrane,   podpore   a   rozvoji   verejného   zdravia   a   o
          zmene   a   doplnení   niektorých   zákonov   v   znení
          neskorších   predpisov,   okrem   jadrových   zariadení             700   eur
       7.   za   jeden   urýchľovač   častíc   pre   rádioterapiu                 400   eur
       8.   za   každý   ďalší   urýchľovač   častíc   pre   rádioterapiu           150   eur
       9.   za   pracovisko   so   zvýšeným   prírodným   ionizujúcim
          žiarením                                                    400   eur
      10.   za   iný   zdroj   ionizujúceho   žiarenia                          300   eur
      11.   za   každý   iný   ďalší   zdroj   ionizujúceho   žiarenia              100   eur
      12.   za   každé   jadrové   zariadenie,   za   prepravu   vyhoretého
          jadrového   paliva                                          1   000   eur
      13.   za   pracovisko   s   otvorenými   rádioaktívnymi   žiaričmi
          I.   a   II.   kategórie                                          400   eur
      14.   za   povolenie   prepravy   iných   rádioaktívnych   žiaričov
          a   iných   preprávrádioaktívnych   látok                         200   eur

y)   Vydanie   povolenia   na   činnosti   dôležité   z   hľadiska
      radiačnej   ochrany
       1.   za   jednu   povoľovanú   činnosť                                 300   eur
       2.   za   každú   ďalšiu   povoľovanú   činnosť                          150   eur

z)   Vydanie   povolenia   na   uvoľňovanie   rádioaktívnych   látok   a
      rádioaktívne   kontaminovaných   predmetov,   ktoré   vznikli
      alebo   sa   používali   pri   činnostiach   vedúcich   k   ožiareniu
      vykonávaných   na   základe   povolenia   orgánu   verejného
      zdravotníctva                                                   300   eur

aa)   Vydanie   rozhodnutia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   tom,   či   sa   na   činnosť   vzťahuje
      oznamovacia   povinnosť   alebo   potreba   povolenia                   300   eur

ab)   Posúdenie   návrhu   na   zaradenie   práce,   alebo   zrušenie
      zaradenia   práce   medzi   rizikové   práce   v   oblasti   radiačnej
      ochrany                                                         300   eur

ac)   Vydanie   potvrdenia   Úradu   verejného   zdravotníctva
      Slovenskej   republiky   o   zaevidovaní   oznamovanej   činnosti          30   eur

ad)   Zrušenie   povolenia   podľa   písmen   x)   a   y),   ak   držiteľ
      požiada   o   jeho   zrušenie                                          30   eur

ae)   Vydanie   rozhodnutia   alebo   záväzného   stanoviska   v   oblasti
      radiačnej   ochrany
       1.   ktoré   je   v   kompetencii   výlučne   Úradu   verejného
          zdravotníctva   Slovenskej   republiky                          200   eur
       2.   ktoré   je   v   kompetencii   regionálneho   úradu   verejného
          zdravotníctva                                               100   eur
       3.   týkajúceho   sa   jadrových   zariadení                         1   000   eur

af)   Zmena   povolenia   Úradu   verejného   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   podľa   písmen   x)   a   y)   z   dôvodu
       1.   zmeny   odborného   zástupcu,   zmeny   obchodného   mena,
          právnej   formy   alebo   sídla,   ak   ide   o   právnickú   osobu,
          alebo   zmeny   obchodného   mena   alebo   miesta   podnikania,
          ak   ide   o   fyzickú   osobu   -   podnikateľa   v   povolení   na
          činnosti   vedúce   k   ožiareniu,   na   činnosti   dôležité   z
          hľadiska   radiačnej   ochrany   alebo   na   uvoľňovanie
          rádioaktívnych   látok   a   rádioaktívne   kontaminovaných
          predmetov,   ktoré   vznikli   alebo   sa   používali   pri
          činnostiach   vedúcich   k   ožiareniu   vykonávaných   na
          základe   povolenia   orgánu   verejného   zdravotníctva             30   eur
       2.   zmeny   miesta   vykonávania   činnosti,   typu   alebo   počtu
          používaných   zdrojov   ionizujúceho   žiarenia   alebo
          technologického   zariadenia   pracoviska   dôležitého   z
          hľadiska   radiačnej   ochrany   za   každý   zdroj
          ionizujúceho   žiarenia   -   poplatok   sa   vyberá   podľa
          písmena   x)   bodov   2,   4,   5,   8,   9,   11,   13   a   14
       3.   zmeny   podľa   bodu   2,   ak   jej   predchádzalo   vydanie
          rozhodnutia   podľa   písmena   ae)                                30   eur

ag)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   študijného   programu   sústavného
      vzdelávania   36bd)                                              70   eur

ah)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   prvej   pomoci   36bd)              100   eur

ai)   Vydanie   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   inštruktora   prvej   pomoci
      36bd)                                                         100   eur

aj)   Zmena   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   prvej   pomoci   36bd)               50   eur

ak)   Zmena   osvedčenia   Ministerstva   zdravotníctva   Slovenskej
      republiky   o   akreditácii   kurzu   inštruktora   prvej   pomoci
      36bd)                                                          50   eur 

 


 V súlade s ustanovením čl. 7 ods. 2 Organizačného poriadku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach  účinného od 01.09.2006

vydávam

Organizačné opatrenie  č. 2/2007za účelom jednotného uplatňovania zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Čl. I. Všeobecné ustanovenia 

1.1.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ“)  ako povinná osoba v zmysle § 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 211/2000 Z. z.“) sprístupňuje údaje podľa  § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, pričom za takýto sa považuje prístup prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. Túto povinnosť zabezpečuje po technickej stránke správca počítačovej siete úradu v spolupráci s príslušnými oddeleniami zodpovedajúcimi za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie.  

Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle RÚVZ Michalovce na verejne prístupnom mieste (vo vestibule na medziposchodí budovy RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5).

Čl. II.   Povinné zverejňovanie informácií

2.1. Prostredníctvom siete internet  na stránke http://www.ruvzmi.sk/ budú zverejňované a sprístupnené  predovšetkým nasledovné verejne prístupné informácie a materiály:

 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie
 • organizačná štruktúra RÚVZ
 • miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno  podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie                  
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia RÚVZ  vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí RÚVZ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,  podľa ktorých RÚVZ koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb vo vzťahu k RÚVZ
 • sadzobník úhrad (vrátane podmienok odpustenia) za sprístupňovanie  informácií
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré RÚVZ vyberá za správne úkony

2.2. Informačná tabuľa s potrebnými údajmi podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z.  je na RÚVZ umiestnená na verejne prístupnom mieste,  tak ako to vyplýva z  § 6 ods. 2 zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.

Čl. III.Poskytovanie informácií na úrade

3.1 RÚVZ  musí na základe žiadostí o sprístupnenie informácií sprístupniť všetky informácie,   ktoré má k dispozícii, vrátane informácií týkajúcich sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.

3.2 Pracoviskom zabezpečujúcim a zodpovedným za včasné a pravdivé poskytnutie informácií je každé oddelenie určené riaditeľkou RÚVZ, v jej neprítomnosti zástupkyňou riaditeľky na základe podanej žiadosti. Písomné odpovede na žiadosť o informáciu parafované vedúcim príslušného oddelenia podpisuje riaditeľka, alebo v jej neprítomnosti zástupkyňa riaditeľky.

3.3. Žiadosť možno podať písomne listovou zásielkou alebo do podateľne úradu, ústne u zástupkyne riaditeľky MUDr. Daniely Kniežovej (III. poschodie) a v jej  neprítomnosti na oddelení organizačno-právnom (I. poschodie) alebo u zamestnanca podateľne na prízemí budovy v čase od 8:00 do 15:00 hod, ďalej  faxom na č. 056 6880636, elektronickou poštou na adresu mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk  alebo iným technicky  vykonateľným spôsobom.

3.4. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

3.5. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, RÚVZ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, RÚVZ vec odloží bez vydania rozhodnutia (§ 14 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z.).

3.6. Centrálnu evidenciu žiadostí vedie zástupkyňa riaditeľky RÚVZ a v jej neprítomnosti právnik RÚVZ. Centrálna evidencia žiadostí musí obsahovať :

 • dátum podania žiadosti
 • meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa žiadateľa
 • obsah žiadosti, formu podania (písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
 • vypočítanie materiálnych nákladov na informáciu podľa „Sadzobníka úhrad“ a ich vyúčtovanie príslušným oddelením
 • doklad o potvrdení úhrady pred odoslaním požadovanej informácie RÚVZ
 • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti ( poskytnutie informácie v akej forme, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí informácie, neposkytnutie informácie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)
 • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).

 Za odborné vybavenie informácie vrátane vedenia kompletnej spisovej dokumentácie   a centrálnej evidencie zodpovedá zástupkyňa riaditeľky RÚVZ.

3.7. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie a jeho náležitosti vyplývajúcich z bodu 3.6. vrátane dokladu o vypočítaní materiálnych úhrad, ich vyúčtovania a písomného potvrdenia o spôsobe úhrady za sprístupnenie informácie vrátane informácie o spôsobe vybavenia žiadosti  sa po vybavení ukladá u zástupkyni riaditeľky. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

3.8. Ak bola žiadosť zaevidovaná v centrálnej evidencii, bezodkladne sa postúpi riaditeľke RÚVZ, v jej neprítomnosti zástupkyni riaditeľky, ktorá rozhodne o tom, ktorému vecne príslušnému oddeleniu treba prideliť žiadosť na vybavenie. Ak ide o ústnu žiadosť, postúpi sa táto na formulári o prijatí ústnej žiadosti.

3.9.  Ak bola ústna žiadosť podaná  vedúcemu oddelenia RÚVZ, tento upovedomí zástupkyňu riaditeľky a v jej neprítomnosti právnika RÚVZ za účelom zaznamenania a spoločného vyhotovenia žiadosti na formulári o prijatí ústnej žiadosti.

3.10. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, RÚVZ  môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

3.11. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

3.12. Ak RÚVZ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi. 

Čl. IV.Obmedzenie sprístupnenia informácie

RÚVZ odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zák. č. 211/2000 Z.z. Časť informácií, ktoré spadajú pod obmedzenia sa neposkytnú. Obmedzenie prístupu k informáciám RÚVZ odôvodní odkazom na príslušné ustanovenie právneho predpisu, ktoré obmedzenie ukladá.

Čl. V.Úhrada nákladov

5.1. Informácie sa poskytujú za úhradu materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím.  RÚVZ  môže zaplatenie úhrady odpustiť.

5.2. Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí spolu so spôsobom úhrady vedúci príslušného oddelenia, ktorému bola žiadosť o informáciu pridelená na vybavenie podľa Sadzobníka úhrad, ktorý je súčasťou tohto Organizačného opatrenia a to na formulári „Vyčíslenie nákladov za poskytnutie informácie“. Tento formulár vypracuje a podpisuje vedúci príslušného oddelenia, ktoré pripravuje odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie. Správnosť „Vyčíslenia nákladov za poskytnutie informácie“ kontroluje a parafuje zástupkyňa riaditeľky, ktorá vyčíslenie predloží oddeleniu ekonomiky za účelom vystavenia faktúry.

5.3. Informáciu na základe žiadosti je treba sprístupniť formou navrhnutou žiadateľom a až keď nie je možné ju sprístupniť dohodnutou formou, po dohode so žiadateľom nasledujú všetky ostatné možnosti (najmä ústne, telefonicky, faxom, písomne, elektronickou poštou, prípadne nahliadnutím do spisu, s možnosťou vyhotovenia kópie). 

Čl. VI. Lehoty na vybavenie žiadosti  a obmedzenia prístupu k informáciám

6.1. Žiadosť o sprístupnenie informácií RÚVZ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

6.2. Zo závažných dôvodov môže RÚVZ  predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:      

a)  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo RÚVZ       

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií  požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,       

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. 

6.3. Predĺženie lehoty RÚVZ oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 pracovných dní. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. 

6.4. Ak RÚVZ nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi RÚVZ písomne do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti príslušnej povinnej osobe, ak je RÚVZ známa. Ak táto povinná osoba nie je známa, vydá RÚVZ do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí, ktoré na základe písomného stanoviska príslušného oddelenia RÚVZ pripraví právnik RÚVZ. Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 až 11 zák. č. 211/2000 Z. z.).

6.5. Zamestnanec poskytujúci informáciu musí zabezpečiť, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti RÚVZ o obmedzení prístupu k informáciám (z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva je treba sprístupniť len časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná).

6.6. Ak sú informácie neprístupné (čiastočne, alebo celkom) je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie (§ 4 odsek 4) o dôvode odmietnutia, o dobe počas ktorej odmietnutie trvá a kedy bude opätovne preskúmaný. V prípade pochybností, či sa na vec vzťahuje obmedzenie sprístupnenia informácií, vedúci oddelenia vec konzultuje s právnikom RÚVZ a o veci rozhodne riaditeľka, resp. jej štatutárny zástupca.

6.7. Ak RÚVZ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa  § 16 zák. č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

6.8. Ak RÚVZ žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle § 18 zák. č. 211/2000 Z.z. nevyhovie čo i len z časti, je povinný o tom vydať rozhodnutie, ktoré pripraví na základe podkladov príslušného oddelenia právnik RÚVZ a podpisuje vždy riaditeľka, resp. jej štatutárny zástupca.

Čl. VII.Opravné prostriedky

7.1. Ak sa nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie spôsobom, že sa nevydá rozhodnutie, platí, že sa odmieta sprístupnenie informácie. V takomto prípade sa vychádza z predpokladu, že bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informáciám a za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Proti takémuto rozhodnutiu žiadateľ o podanie informácie môže podať odvolanie v 15 dňovej lehote.

7.2. Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zák. č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa podáva na RÚVZ Michalovce, S. Chalupku 5.

7.3. Ak RÚVZ  rozhodol o zneprístupnení informácie a žiadateľ podá odvolanie,  predloží RÚVZ  toto odvolanie svojmu nadriadenému orgánu t.j. Úradu verejného zdravotníctva SR. Odvolací orgán má na rozhodnutie lehotu 15 dní od doručenia odvolania.

7.4. Ak nadriadený orgán v 15 dňovej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

7.5. Ak žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informácie v rámci občianskeho súdneho konania podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Čl. VIII.Sankcie

8.1. Vedomé sprístupnenie  nepravdivej alebo neúplnej informácie, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu, či opatrenia, ktoré zapríčinili porušenie práva na sprístupnenie informácie, porušenie inej povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií, je  priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 50 000.-Sk a zákaz činnosti až na dva roky.

Čl. IX.Záverečné ustanovenia 

9.1 Súčasťou tohto organizačného opatrenia je aj Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

 

9.2 Toto Organizačné opatrenie vrátane Sadzobníka úhrad  za poskytovanie informácií nadobúda účinnosť dňom 04.04.2007,  je záväzné pre všetkých zamestnancov RÚVZ  a zároveň sa týmto ruší Organizačné opatrenie č. 1/2004 z apríla 2004 a dodatok č. 1 k tomuto organizačnému opatreniu z januára 2006.

 

Prílohy: Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií RÚVZ Michalovce

Vzory tlačív:

Ústna žiadosť o poskytnutie informácie

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

Postup úhrady nákladov pri podaní žiadosti o poskytovanie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z.                                                

MUDr. Janka Stašková, MPH

        regionálna hygienička

 

V Michalovciach 27. marec 2007

 


 

 Prehľad sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií podľa záokna o slobode informácií

 

Konverzný kurz: 1EUR=30,126 SKK

 Úkon 

cena v EUR za stranu   cena v Sk 
 Internet  zadarmo   zadarmo
 tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej  0,10 €  3 Sk
 tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej  0,17 €  5 Sk
 CD nosič  1,33 €  40 Sk
 1ks obálka  0,07 €  2 Sk

Poštové poplatky podľa cenníka Slovenskej pošty

Výňatok z cenníka Slovenskej pošty

 typ zásielky  50 g  100 g  500 g  1000 g  2000 g
 list  0,33€ (10Sk)  0,46€ (14Sk)  0,50€ (15Sk)  1,03€ (31Sk)  1,89€ (57Sk)
 doporučený list  0,83€ (25Sk)  0,96€ (29Sk)  1€ (30Sk)  1,53€ (46Sk)  2,39€ (72Sk)

 

Výňatok z cenníka spoločnosti SWAN, a. s.

 Miestne volania - prevádzka  Tarifné impulzy  Cena hovoru za minútu *
 silná 9:00 - 17:00  sekundy  0,06€ (1,80Sk)
 Medzimestské volania    
 silná 9:00 - 17:00  sekundy  0,06€ (1,80Sk)

 

*DPH je 20%

Ak materiálne náklady za poskytnutie informácií nepresiahnu 1 € (30 Sk), nebude RÚVZ Michalovce požadovať od žiadateľov úhradu.