Obsah článku

 V súlade s ustanovením čl. 7 ods. 2 Organizačného poriadku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach  účinného od 01.09.2006

vydávam

Organizačné opatrenie  č. 2/2007za účelom jednotného uplatňovania zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

Čl. I. Všeobecné ustanovenia 

1.1.    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ“)  ako povinná osoba v zmysle § 2 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 211/2000 Z. z.“) sprístupňuje údaje podľa  § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, pričom za takýto sa považuje prístup prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. Túto povinnosť zabezpečuje po technickej stránke správca počítačovej siete úradu v spolupráci s príslušnými oddeleniami zodpovedajúcimi za správnosť a aktuálnosť zverejnenej informácie.  

Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle RÚVZ Michalovce na verejne prístupnom mieste (vo vestibule na medziposchodí budovy RÚVZ na Ul. S. Chalupku č.5).

Čl. II.   Povinné zverejňovanie informácií

2.1. Prostredníctvom siete internet  na stránke http://www.ruvzmi.sk/ budú zverejňované a sprístupnené  predovšetkým nasledovné verejne prístupné informácie a materiály:

 • spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie
 • organizačná štruktúra RÚVZ
 • miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno  podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie                  
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia RÚVZ  vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené
 • postup, ktorý musí RÚVZ dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,  podľa ktorých RÚVZ koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb vo vzťahu k RÚVZ
 • sadzobník úhrad (vrátane podmienok odpustenia) za sprístupňovanie  informácií
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré RÚVZ vyberá za správne úkony

2.2. Informačná tabuľa s potrebnými údajmi podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z.  je na RÚVZ umiestnená na verejne prístupnom mieste,  tak ako to vyplýva z  § 6 ods. 2 zák. NR SR č. 211/2000 Z. z.

Čl. III.Poskytovanie informácií na úrade

3.1 RÚVZ  musí na základe žiadostí o sprístupnenie informácií sprístupniť všetky informácie,   ktoré má k dispozícii, vrátane informácií týkajúcich sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.

3.2 Pracoviskom zabezpečujúcim a zodpovedným za včasné a pravdivé poskytnutie informácií je každé oddelenie určené riaditeľkou RÚVZ, v jej neprítomnosti zástupkyňou riaditeľky na základe podanej žiadosti. Písomné odpovede na žiadosť o informáciu parafované vedúcim príslušného oddelenia podpisuje riaditeľka, alebo v jej neprítomnosti zástupkyňa riaditeľky.

3.3. Žiadosť možno podať písomne listovou zásielkou alebo do podateľne úradu, ústne u zástupkyne riaditeľky MUDr. Daniely Kniežovej (III. poschodie) a v jej  neprítomnosti na oddelení organizačno-právnom (I. poschodie) alebo u zamestnanca podateľne na prízemí budovy v čase od 8:00 do 15:00 hod, ďalej  faxom na č. 056 6880636, elektronickou poštou na adresu mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk  alebo iným technicky  vykonateľným spôsobom.

3.4. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

3.5. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, RÚVZ bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, RÚVZ vec odloží bez vydania rozhodnutia (§ 14 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z.).

3.6. Centrálnu evidenciu žiadostí vedie zástupkyňa riaditeľky RÚVZ a v jej neprítomnosti právnik RÚVZ. Centrálna evidencia žiadostí musí obsahovať :

 • dátum podania žiadosti
 • meno, priezvisko (u právnických osôb názov) a adresa žiadateľa
 • obsah žiadosti, formu podania (písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie
 • vypočítanie materiálnych nákladov na informáciu podľa „Sadzobníka úhrad“ a ich vyúčtovanie príslušným oddelením
 • doklad o potvrdení úhrady pred odoslaním požadovanej informácie RÚVZ
 • výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti ( poskytnutie informácie v akej forme, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí informácie, neposkytnutie informácie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)
 • opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).

 Za odborné vybavenie informácie vrátane vedenia kompletnej spisovej dokumentácie   a centrálnej evidencie zodpovedá zástupkyňa riaditeľky RÚVZ.

3.7. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie a jeho náležitosti vyplývajúcich z bodu 3.6. vrátane dokladu o vypočítaní materiálnych úhrad, ich vyúčtovania a písomného potvrdenia o spôsobe úhrady za sprístupnenie informácie vrátane informácie o spôsobe vybavenia žiadosti  sa po vybavení ukladá u zástupkyni riaditeľky. Všetky písomnosti založené v spise musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

3.8. Ak bola žiadosť zaevidovaná v centrálnej evidencii, bezodkladne sa postúpi riaditeľke RÚVZ, v jej neprítomnosti zástupkyni riaditeľky, ktorá rozhodne o tom, ktorému vecne príslušnému oddeleniu treba prideliť žiadosť na vybavenie. Ak ide o ústnu žiadosť, postúpi sa táto na formulári o prijatí ústnej žiadosti.

3.9.  Ak bola ústna žiadosť podaná  vedúcemu oddelenia RÚVZ, tento upovedomí zástupkyňu riaditeľky a v jej neprítomnosti právnika RÚVZ za účelom zaznamenania a spoločného vyhotovenia žiadosti na formulári o prijatí ústnej žiadosti.

3.10. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, RÚVZ  môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

3.11. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

3.12. Ak RÚVZ nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi. 

Čl. IV.Obmedzenie sprístupnenia informácie

RÚVZ odmietne poskytnutie informácie, ktorou disponuje, na základe obmedzení ustanovených zák. č. 211/2000 Z.z. Časť informácií, ktoré spadajú pod obmedzenia sa neposkytnú. Obmedzenie prístupu k informáciám RÚVZ odôvodní odkazom na príslušné ustanovenie právneho predpisu, ktoré obmedzenie ukladá.

Čl. V.Úhrada nákladov

5.1. Informácie sa poskytujú za úhradu materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím.  RÚVZ  môže zaplatenie úhrady odpustiť.

5.2. Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie určí spolu so spôsobom úhrady vedúci príslušného oddelenia, ktorému bola žiadosť o informáciu pridelená na vybavenie podľa Sadzobníka úhrad, ktorý je súčasťou tohto Organizačného opatrenia a to na formulári „Vyčíslenie nákladov za poskytnutie informácie“. Tento formulár vypracuje a podpisuje vedúci príslušného oddelenia, ktoré pripravuje odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie. Správnosť „Vyčíslenia nákladov za poskytnutie informácie“ kontroluje a parafuje zástupkyňa riaditeľky, ktorá vyčíslenie predloží oddeleniu ekonomiky za účelom vystavenia faktúry.

5.3. Informáciu na základe žiadosti je treba sprístupniť formou navrhnutou žiadateľom a až keď nie je možné ju sprístupniť dohodnutou formou, po dohode so žiadateľom nasledujú všetky ostatné možnosti (najmä ústne, telefonicky, faxom, písomne, elektronickou poštou, prípadne nahliadnutím do spisu, s možnosťou vyhotovenia kópie). 

Čl. VI. Lehoty na vybavenie žiadosti  a obmedzenia prístupu k informáciám

6.1. Žiadosť o sprístupnenie informácií RÚVZ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr  do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

6.2. Zo závažných dôvodov môže RÚVZ  predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:      

a)  vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo RÚVZ       

b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií  požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,       

c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. 

6.3. Predĺženie lehoty RÚVZ oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 pracovných dní. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty. 

6.4. Ak RÚVZ nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi RÚVZ písomne do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti príslušnej povinnej osobe, ak je RÚVZ známa. Ak táto povinná osoba nie je známa, vydá RÚVZ do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí, ktoré na základe písomného stanoviska príslušného oddelenia RÚVZ pripraví právnik RÚVZ. Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu sa vydá aj z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia prístupu k informáciám (§ 8 až 11 zák. č. 211/2000 Z. z.).

6.5. Zamestnanec poskytujúci informáciu musí zabezpečiť, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti RÚVZ o obmedzení prístupu k informáciám (z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany obchodného tajomstva je treba sprístupniť len časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná).

6.6. Ak sú informácie neprístupné (čiastočne, alebo celkom) je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie (§ 4 odsek 4) o dôvode odmietnutia, o dobe počas ktorej odmietnutie trvá a kedy bude opätovne preskúmaný. V prípade pochybností, či sa na vec vzťahuje obmedzenie sprístupnenia informácií, vedúci oddelenia vec konzultuje s právnikom RÚVZ a o veci rozhodne riaditeľka, resp. jej štatutárny zástupca.

6.7. Ak RÚVZ poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa  § 16 zák. č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

6.8. Ak RÚVZ žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle § 18 zák. č. 211/2000 Z.z. nevyhovie čo i len z časti, je povinný o tom vydať rozhodnutie, ktoré pripraví na základe podkladov príslušného oddelenia právnik RÚVZ a podpisuje vždy riaditeľka, resp. jej štatutárny zástupca.

Čl. VII.Opravné prostriedky

7.1. Ak sa nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie spôsobom, že sa nevydá rozhodnutie, platí, že sa odmieta sprístupnenie informácie. V takomto prípade sa vychádza z predpokladu, že bolo vydané rozhodnutie o odmietnutí prístupu k informáciám a za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Proti takémuto rozhodnutiu žiadateľ o podanie informácie môže podať odvolanie v 15 dňovej lehote.

7.2. Proti rozhodnutiu RÚVZ o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zák. č. 211/2000 Z. z. Odvolanie sa podáva na RÚVZ Michalovce, S. Chalupku 5.

7.3. Ak RÚVZ  rozhodol o zneprístupnení informácie a žiadateľ podá odvolanie,  predloží RÚVZ  toto odvolanie svojmu nadriadenému orgánu t.j. Úradu verejného zdravotníctva SR. Odvolací orgán má na rozhodnutie lehotu 15 dní od doručenia odvolania.

7.4. Ak nadriadený orgán v 15 dňovej lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

7.5. Ak žiadateľovi nebolo vyhovené ani v odvolacom konaní, môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia o odmietnutí poskytnúť informácie v rámci občianskeho súdneho konania podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Čl. VIII.Sankcie

8.1. Vedomé sprístupnenie  nepravdivej alebo neúplnej informácie, alebo vydanie rozhodnutia, príkazu, či opatrenia, ktoré zapríčinili porušenie práva na sprístupnenie informácie, porušenie inej povinnosti ustanovenej zákonom o slobode informácií, je  priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 50 000.-Sk a zákaz činnosti až na dva roky.

Čl. IX.Záverečné ustanovenia 

9.1 Súčasťou tohto organizačného opatrenia je aj Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

 

9.2 Toto Organizačné opatrenie vrátane Sadzobníka úhrad  za poskytovanie informácií nadobúda účinnosť dňom 04.04.2007,  je záväzné pre všetkých zamestnancov RÚVZ  a zároveň sa týmto ruší Organizačné opatrenie č. 1/2004 z apríla 2004 a dodatok č. 1 k tomuto organizačnému opatreniu z januára 2006.

 

Prílohy: Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií RÚVZ Michalovce

Vzory tlačív:

Ústna žiadosť o poskytnutie informácie

Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu

Postup úhrady nákladov pri podaní žiadosti o poskytovanie informácie podľa zák. č. 211/2000 Z. z.                                                

MUDr. Janka Stašková, MPH

        regionálna hygienička

 

V Michalovciach 27. marec 2007