ŠTRUKTÚRA ÚRADU a KONTAKTY         

Organizačná štruktúra

Zriaďovacia listina

Stránkové hodiny: pondelok až piatok

8:00 - 12:30 hod.   13:00 - 15:00 hod.

KONZULTAČNÉ HODINY: pondelok až piatok

10:00 - 12:00 hod. na sekretariáte úradu (1. poschodie)

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach

Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

IČO: 17335680

Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"S  POZRI NA MAPE

Regionálna hygienička, generálna tajomníčka: MUDr. Janka Stašková, MPH

 Miesto  Telefón   e-mail (z dôvodu automatizácie spracovávania požiadaviek a z bezpečnostných dôvodov používajte elektronickú podateľňu)
 Regionálna hygienička, generálna tajomníčka  056/ 68 80 611  mi.staskova (áč)uvzsr.sk
 Sekretariát / PODATEĽŇA  056/ 68 80 611  mi.sekretariat(áč)uvzsr.sk 
 Osobný úrad  056/ 68 80 620  mi.osoburad (áč)uvzsr.sk
 Kontrolór  056/ 68 80 625  mi.kontrolor (áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny životného prostredia a zdravia

 056/ 68 80 630/629 

 mi.hzpaz (áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny výživy

 056/ 68 80 633/631

 mi.hvabp (áč)uvzsr.sk

 Odd. hygieny detí a mládeže

 056/ 68 80 615/618

 mi.hdam (áč)uvzsr.sk

 Odd. preventívneho pracovného lekárstva a  toxikológie

 056/ 68 80 625/637

 mi.ppl (áč)uvzsr.sk

 Odd. epidemiológie

 056/ 68 80 617

 056/ 68 80 621

 mi.epid (áč)uvzsr.sk

 call linka odd. epidemiológie

 0948 518 954  

 
 Odd. podpory zdravia  056/ 68 80 623  mi.opz (áč)uvzsr.sk
 Poradne zdravia  056/ 68 80 623

 

 Odd. HTČ  056/ 68 80 616  mi.mihalcova (áč)uvzsr.sk
 Informatika a zdravotnícka štatistika  056/ 68 80 627

 mi.informatik (áč)uvzsr.sk

Kontakty na jednotlivých pracovníkov nájdete v menu Oddelenia úradu pod konkrétnym oddelením.

Kontakty v prípade vzniku mimoriadných situácií na poskytnutie informácií týkajúcich sa pandémie chrípky u ľudí, vtáčej chrípky a "NOVEL FLU VIRUS" (A H1N1 - "prasacej chrípky")