Prehľad právnych predpisov, pokynov, zákonov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých RÚVZ Michalovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k RÚVZ. 

Pre zobrazenie predpisov používaných oddelením vstúpte do konkrétneho oddelenia v ľavom menu Oddelenia úradu alebo môžete tiež navštíviť aj tento link kde sú niektoré uvedené predpisy PRIAMO K NAHLIADNUTIU.

 • Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok v SR v r. 2003 - 2007 HH SR/1034/2003/SE,

 • Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok v SR v rokoch 2003 - 2007 - vyžiadanie pripomienok  ( HH SR č. 5125/SE zo dňa 13.12.2002 - návrh ),

 • Dodatok č. 1 k Odbornému usmernenie na zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku intenzívneho meningokokového ochorenia - MZ HH SR 868/2003/SE,

 • Metodické usmernenie zn. OKDAS/1790/2007 k vybavovaniu sťažností na postup iných subjektov ako orgánov verejnej správy,

 • MUDr. A. Klimentová, MUDr. S.Duba, MUDr. S. Sventeková - ochrana zdravia v zariadeniach starotlivosti o ľudské telo - učebné texty,

 • MUDr. F. Švec, CSc. - hygiena zdravotníckych zařízení,

 • Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS v SR na roku 2004 - 2007, Vest. MZ SR 2003 čiastka 30 - 33,

 • Novela Odborného usmernenia na vykonávanie a kontrolu očkovania, ktorou sa upravuje očkovanie proti poliomyelitíde č. HH/14752/04/SE (25.1.2005),

 • Novelizácia č. 303/95 Z. z. - zmeny v účtovníctve rozpočtových organizácií od 1.1.2002,

 • NV SR č.658/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky,

 • NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluk,

 • NV SR č. 247/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci,

 • NV SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci,

 • NV SR č. 26/2006 Z. z. zo dňa 11.01.2006, ktorým sa mení NV SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore,

 • NV SR č. 269/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci,

 • NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,

 • NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,

 • NV SR č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky,

 • NV SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu,

 • NV SR č. 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikom súvisiacim s expozíciou biologickým faktorom pri práci,

 • NV SR č. 339/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku  a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluk, infrazvuku a vibrácií,

 • NV SR č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme,

 • NV SR č. 348/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov,

 • NV SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

 • NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci,

 • NV SR č. 359/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej psychickej a senzorickej záťaže pri práci,

 • NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

 • NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

 • NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

 • NV SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí,

 • NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

 • NV SR č. 401/2005 Z. z. o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov,

 • NV SR č. 416/2005 Z. z. v znení NV SR č. 629/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám,

 • NV SR č. 43/2005 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom,

 • NV SR č. 742/2004 Z. z. - o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania,

 • NV SR č. 322/2006 Z. z. - o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,

 • NV SR č.286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov,

 • NV SR č.348/2004 Z. z, ktorým sa ustanovujú analytické listy na kontrolu zloženia kozmetických výrobkov (príloha č.2 – odber vzoriek),

 • NV SR č.354/2006 Z. z,  ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,

 • NV SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

 • Odborné usmernenie MZ HH SR/348/2003/SE na vykonávanie a kontrolu očkovania,

 • Odborné usmernenie MZ SR č. SZS/0120/2005-OLP zo dňa 7.2.2005, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečení očkovacích látok,

 • Odborné usmernenie MZ SR, HH SR č. 2953/2002 -HŽPP/Oj zo dňa 7.10.2002 na zabezpečenie jednotného postupu orgánov na ochranu zdravia pre výkon ŠZD na pracoviskách,

 • Odborné usmernenie na odstránenie nedostatkov v spoločnom postupe zistených na základe výkonu ŠZD v oblasti šírenia a výskytu prenosných pohlavných ochorení na území Košického kraja - ŠKH 2002 zo 7.12.2002,

 • Odborné usmernenie ÚVZ SR zn. HH/8557/06/SE/OIM ku kontrole očkovania,

 • Odborné usmernenie ÚVZ SR zn. NRÚ/4043/2006 k vydávaniu odborných posudkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva,

 • Odborné usmernenie ÚVZ SR zn.OPPL-6265/2006Oj na zabezpečenie jednotného postupu regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri overovaní odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti pre občanov SR vykonávajúcich tieto činnosti na území SR,

 • Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie HH SR/1493/2003/SE -Vestn. MZ SR 2003, čiastka 20-21,

 • Odporúčané výživové dávky pre obyvateľstvo v SR(OVD) (vydané MZ SR-HH SR vo Vest. MZ SR 1997,čiastka 7-8,str.58),

 • Opatrenia MF SR z 3.5.2002, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia,

 • Opatrenie ÚNMS SR č.4/2002 Z.z. o zaradení obuvi pre deti medzi určené výrobky,

 • Organizačné opatrenie RÚVZ Michalovce č. 2/2007 za účelom jednotného uplatňovania zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

 • Podrobný plán opatrení pre prípad pandémie chrípky č. HH/20581/05/SE zo dňa 15.12.2005,

 • Pokyny č. 2/1991 MZ SR - na vykonávanie preventívnych prehliadok pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou z povolania, priemyslovou otravou alebo iným poškodením zdravia,

 • Postup pri zabezpečení špecifickej prevencie varioly - MZ HH SR/963/2003/SE,

 • Potravinový kódex SR, nariadenia a rozhodnutia EU

 • Projekt EISS - HH SR č. 4494/2002 -SE - porada vedúcich odborov epidemiológie a vedúcich virologických laboratórií ŠZÚ v SR - závery (chrípka - sentinel),

 • Smernica 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov,

 • Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysoko virulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach HH SR/1336/2003, Vest. MZ SR 2003 čiastka 20-21,

 • Smernice č. 9/1990 Vest. MZ SSR - o zbere materského mlieka,

 • Stanovisko ÚVZ SR zn. OHVBPKV/1725/2007 k zákazu fajčenia vo verejne prístupných priestoroch budov a k problematike kompetencie pri výkone potravinového dozoru nad dojčenskou a detskou výživou v nemocničných zariadeniach,

 • Stanovisko ÚVZ SR zn. OHŽP-2653/2007 k posudzovaniu ochranných pásiem pohrebísk,

 • STN 75 5115 z r.1993 Studne individuálneho zásobovania vodou,

 • STN EN 12464-1  360074   Svetlo a osvetlenie  Osvetlenie pracovných miest,

 • STN EN ISO 5667-16  75 7051  Kvalita vody  Odber vzoriek,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. OHVBPKV/20073/2006/Tr. K stánkovému a ambulantnému predaju potravín počas konania hromadných akcií,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. OHVBPKV/5634/2007 k výrobe a predaji syrov v salašníckych podmienkach na Slovensku,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. OHVBPKV/68/2007/732/Ko k hygienickým požiadavkám na výrobu, uskladnenie, dopravu a predaj kozmetických výrobkov,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. OKDAS/1432/2007 k rozhodovaniu o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. OOFŽP/3648/2007/5750 k hodnoteniu dlhodobo únosnej záťaže teplom podľa NV SR č. 247/2006 Z.z.,

 • Usmernenie ÚVZ SR zn. Sek/8872/2006 k dodržiavaniu zákona o správe majetku štátu,

 • Vest. MZ SR 2003, čiastka 12-15,

 • Vest. MZ SR čiastka 13-15 z r. 2004 – Odborné usmernenie pre činnosť banky materského mlieka,

 • Vest. MZ SR čiastka 7-8 z r.1996 – Koncepcia hygieny detí a mládeže,

 

 • Všeobecná záväzná vyhláška Krajského úradu ŽP Košice č. 9/2005, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu  pôvodných druhov rýb,

 • Vyhláška č. 29/2005 Z.z. - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov,
 • Vyhláška č. 442/2002 Z.z. - o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach,

 • Vyhláška MH SR 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried,

 • Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z. z. , ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené, alebo zakázané v znení neskorších predpisov,

 • Vyhláška MP SR č. 691/2002 Z. z. z 25.11.2002 o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor,

 • Vyhláška MP SR č. 99/2004 Z. z.  o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov,

 • Vyhláška MZ SR č. 198/2001 Z.z., kotoru sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax,

 • Vyhláška MZ SR č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení,

 • Vyhláška MZ SR č.30/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe,

 • Vyhláška MZSR č 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

 • Vyhláška MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

 • Vyhláška MZSR č. 520/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

 • Vyhláška MZSR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

 • Vyhláška MZSR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

 • Vyhláška MZSR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

 • Vyhláška MZSR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

 • Vyhláška MZSR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

 • Vyhláška MZSR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

 • Vyhláška MZSR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

 • Vyhláška MZSR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

 • Vyhláška MZSR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí

 • Vyhláška MZSR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

 • Vyhláška MZSR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

 • Vyhláška MZSR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

 • Vyhláška MZSR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

 • Vyhláška MZSR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

 • Vyhláška MZSR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

 • Vyhláška MZSR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

 • Vyhláška MZSR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 • Vyhláška MZSR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská

 • Vyhláška MŽP SR č. 259/2005 Z. z., ustanovujúca podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,

 • Vyhláška MŽP SR č. 284 z 11.6.2001, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov,

 • Vyhláška MŽP SR č. 451/2005 Z. z. zo dňa 26.09.2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Vyhláška MŽP SR č. 452/2005 Z. z. zo dňa 26.09.2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 z 11.12.200, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona,

 • Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

 • Vyhláška ÚRSO č.630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odberovom mieste,

 • Vyhlláška MH SR č. 545/2002 Z.z. o spôsobe označovania výrobkov cenami,

 

 • Výnos č. 4/1988 Vestn. MZ SSR - o hygienických požiadavkách na výstavbu a prevádzku rádiodiagnostických a rádioterapeutických pracovísk,

 • Výnos MF SR č. 24557 z 10.12.2002, ktorým sa ustanovuje spôsob a postup určenia zostatkovej ceny majetku vo vlastníctve SR v správe klienta Štátnej pokladnice, ktorému vznikla povinnosť   takýto majetok odpisovať,

 • Výnos MH SR č. 2/2002 z 27.3.2002 - na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. - o chemických  látkach a chemických prípravkov,

 

 • Zákon NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 10/1996 Z.z. - o kontrole v štátnej správe,

 • Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 50/1976 Zb.- o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  (stavebný zákon),

 • Zákon NR SR č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,

 • Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 139/1998 Z. z. - o omamných látkach, psychotrópnych látkach a prípravkoch, v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 142/2000 Z. z.  o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a legislatíva EU s priamym účinkom pre oblasť  potravín,

 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach,

 • Zákon NR SR č. 163/2001 Z. z. - o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z.  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. - o živnostenskom  podnikaní v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb,

 • Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. - o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 277/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zák. č. 578/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. - o cestovných náhradách,

 • Zákon NR SR č. 291/2002 Z. z. - o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 313/2001 Z. z. - o verejnej službe v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

 • Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z.  o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch  v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákon NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. - o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 461/2003 Z. z. - o sociálnom  poistení v znení neskorších predpisov,§

 • Zákon NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

 • Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

 • Zásady  na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení na chrípku v SR v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí HH/1691/05/OKIO,

 • Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd č. HH/11733/04/SE,

 • ZO č. 17 z Vestn. MZ SSR zo dňa 20.7.1979 - úprava o základných hygienických zásadách pre  zriaďovanie, vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží,

 

 

Prídavné látky do potravín 

Dvanásta hlava druhej časti – Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100 upravuje požiadavky na prídavné látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania, zároveň stanovuje požiadavky na špecifikáciu  jednotlivých povolených prídavných látok doplnok Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04120/2005-SL mení a dopĺňa požiadavky na špecifikáciu niektorých prídavných látok a určuje analytické metódy na overenie splnenia kritérií čistoty niektorých prídavných látok používaných do potravín

Extrakčné rozpúšťadlá

- trinásta hlava druhej časti PK SR - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100- upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania.

Arómy

- štrnásta hlava druhej časti PK SR - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100

- upravuje požiadavky na arómy používané alebo určené na použitie v potravinách alebo na potravinách, upravuje požiadavky na východzie materiály, ktoré sa používajú na výrobu aróm

 

Európska časť

plne harmonizované so smernicou 88/388/EEC a následnými doplnkami

zoznam aróm podľa tzv. FL čísel (podľa databázy FLAVIS, ktorá obsahuje informácie pre vedecké hodnotenie aróm a začlenenie aróm do skupín príbuzných látok)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2232/96/ES z 28. októbra 1996, ktoré ustanovuje postup spoločenstva pre arómy používané alebo uvažované na použitie do alebo na potraviny

Rozhodnutie komisie 1999/217/ES z 23. februára 1999, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok používaných do alebo na potraviny vyhotovený použitím nariadenia 2232/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 1996

Rozhodnutie komisie 2000/489/ES z 18. júla 2000, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/217/ES, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Nariadenie komisie 1565/2000/ES z 18. júla 2000, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na prijatie programu hodnotenia v súlade s nariadením ES č. 2232/96 Európskeho parlamentu a rady

Nariadenie komisie 622/2002/ES z 11. apríla 2002, ktorým sa určujú lehoty pre podávanie informácií pre hodnotenie chemicky určených aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Rozhodnutie komisie 2002/113/ES z 23. januára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie komisie 1999/217/ES, týkajúce sa registra aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Nariadenie ES č. 2065/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 o dymových arómach používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách

Rozhodnutie Komisie 2004/357/ES zo 7. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny

Rozhodnutie Komisie 2005/389/ES z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny

Rozhodnutie Komisie 2006/252/ES z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad do alebo na potraviny

Nariadenie Komisie ES č. 627/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 2065/2003, pokiaľ ide o kvalitatívne kritériá týkajúce sa overených analytických metód odberu vzoriek, identifikácie a charakterizácie základných dymových aróm

 

Národná časť

požiadavky pre látky povolené na aromatizáciu potravín určených na dojčenskú a detskú výživu, a to pre extrakt z plodov vanilky a ovocia, vanilín a etylvanilín.

Kontaminanty v potravinách

- desiata hlava druhej časti – kontaminanty Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15.marca 2004 č. 608/3/2004-100

- upravuje požiadavky na kontaminujúce látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách Predpis v oblasti kontaminantov je rozčlenený na európsku a národnú časť

 

Európska časť – predpisy priamo uplatniteľné na území EÚ (Nariadenia stanovujúce najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov (ťažké kovy, dusičnany, mykotoxíny, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky) v potravinách)

Nariadenie rady EHS  č. 315/93 z 8 februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri kontrole kontaminujúcich látok v potravinách.

Nariadenie komisie ES 466/2001 z 8 marca 2001, stanovujúca najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov v potravinách.

Nariadenie rady ES č. 2375/2001 z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie komisie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny na určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie 221/2002 zo 6. februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne limity pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES 257/2002 z 12 februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 194/97  stanovujúce maximálne limity pre určité kontaminanty v potravinách a Nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce limity pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES č. 472/2002 z 12. marca 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES 563/2002 z 2. apríla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny pre určité kontaminanty v potravinách

Nariadenie komisie ES č. 1425/2003 z 11 augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 týkajúce sa patulínu.

Nariadenie komisie ES 2174/2003 z 12. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 466/2001 týkajúce sa aflatoxínu.

Nariadenie Komisie 242/2004 z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa anorganického cínu v potravinách

Nariadenie Komisie 455/2004 z 11. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o patulín.

Nariadenie Komisie 655/2004 zo 7 apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa dusičnanov v potravinách pre dojčatá a malé deti

Nariadenie Komisie 683/2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, vo vzťahu k aflatoxínom a ochratoxínu A v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Nariadenie Komisie 684/2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o dioxíny.

Nariadenie Komisie 78/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa ťažkých kovov.

Nariadenie Komisie 123/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o ochratoxín A.

Nariadenie Komisie 208/2005 zo 4. Februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001,  pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky.

Nariadenie Komisie 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o toxíny Fusarium

Nariadenie Komisie 1822/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny

Nariadenia Komisie 199/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a dioxínom podobné PCB

Nariadenie Komisie 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

 

Národná časť – príloha č. 2

limity „nad rámec“ EÚ pre Cd, Pb, Hg, As, Al, Cr, Cu, Ni, dusičnany, PAU (benzo(a)pyrén), PCB, nitrozamíny, estery kyseliny ftalovej, mykotoxíny (Aflatoxín suma B1 + B2 + G1 + G2 u potravín pre dojčatá a malé deti, limit pre Ochratoxín A u ostatných potravín), fusariumtoxíny, sterigmatocystín, tyramín, solanín, peroxidy

 

Európska časť – príloha č. 3 zrušená

 

Výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách

Rezíduá pesticídov v potravinách (táto časť obsahuje aj kompletnú  legislatívu pre oblasť rezíduí pesticídov vychádzajúcu aj z iných zákonov ako zo zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov!)

Legislatíva súvisiaca s maximálnymi limitmi rezíduí pesticídov a bezpečnosťou potravín: 

Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. Mája 2006 č. 11968/2006 – SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. z 2. Februára 2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. Marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z. z 23. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov – 2006

 

Spoločná legislatíva EÚ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Text s významom pre EHP)

1. 2. 1. 6. Mikrobiologické kritéria pre potraviny

Nariadenie Komisie (EC) č 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny

Nariadenie ustanovuje mikrobiologické kritéria pre niektoré mikroorganizmy a vykonávacie predpisy, ktoré musia dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vykonávaní všeobecných a špecifických hygienických opatrení podľa nariadenia (ES) č. 852/2004. Príslušný orgán musí v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 overovať dodržiavanie predpisov a kritérií ustanovených týmto nariadením. 

Definuje mikrobiologické kritérium ako „kritérium hygieny procesu“ preukazujúce prijateľné fungovanie výrobného procesu.é sa nevzťahuje na produkty uvádzané na trh. Stanovuje sa ním indikatívna hodnota kontaminácie, pri prekročení ktorej sa vyžadujú nápravné opatrenia, aby sa zachovala hygiena procesu v súlade s potravinovým právom. Ďalej definuje mikrobiologické kritérium ako „kritérium bezpečnosti potravín“ vymedzujúce prijateľnosť produktu alebo dávky potravín, ktorá sa vzťahuje na produkty uvádzané na trh. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť opatreniami v rámci zásad správnej výrobnej praxe, aby boli splnené  príslušné mikrobiologické kritéria uvedené v prílohách tohto nariadenia.

Nariadenie je záväzné  v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch od 1. januára 2006.

 

Národná legislatíva:

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

Táto hlava Potravinového kódexu upravuje mikrobiologické požiadavky pre potraviny a  obaly určené na priamy styk alebo nepriamy styk s potravinami, ktoré sú v súlade s EÚ nariadením o mikrobiologických kritériách pre potraviny uplatniteľné od 1. januára 2006, ako aj spôsob ich kontroly a spôsob hodnotenia z mikrobiologického hľadiska. Mikrobiologické kritériá v prílohách sú rozdelené na tzv. kritéria hygieny procesu výroby a kritéria bezpečnosti potravín ako v nariadení Komisie ES. 

Tento výnos bol prijatý v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev pod číslom notifikácie 2005/042/SK.

 

1. 2. 1. 7. Označovanie

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Výnos upravuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa,ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania; vzťahuje sa tiež na reklamu a prezentáciu potravín určených pre konečného spotrebiteľa.

Výnos obsahuje:

vymedzenie základných pojmov, všeobecné požiadavky na označovanie potravín, označovanie zložiek potravín, označovanie prídavných, vonných a chuťových látok  potravinách

osobitné požiadavky na označovanie potravín, výnimky z označovania potravín, označovanie nebalených potravín, potravín ošetrených ionizujúcim žiarením

klamlivé označovanie potravín

prechodné a zrušovacie ustanovenia

4 prílohy:

Príloha č.1 Kategórie zložiek, ktoré možno označovať názvom kategórie

Príloha č.2 Kategórie zložiek, ktoré musia byť označené názvom svojej kategórie, po ktorom nasleduje ich špecifický názov alebo E kód

Príloha č.3 Zložky vzťahujúce sa k § 9 ods. 4,5 a 7

Príloha č.4 transponovaná EU legislatíva

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 okrem iného napr. v oblasti označovania potravín obsahujúcich alkohol, kyselinu glycirrizínovú a jej amónnej soli, sladké drievko, aspartam, polyalkoholy, vonné a chuťové látky a prechodné ustanovenia

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100 mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100  zložky potravín alebo látky uvedené v prílohe č.3a) sú od 25. novembra 2005 do 25. novembra 2007 vylúčené z prílohy č.3

 

Príloha č. 3 a)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100 a v znení výnosu MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100 

zmena v prílohe č.3a) pri zložke „ryby“.

 

Označovanie alergénov:

riešené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

§ 9, príloha č.3 (výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100)

§ 9, ods. 32, príloha č. 3a) (výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100)

 

Označovanie GMO potravín a vysledovateľnosť:

● Nariadenie (ES) č.1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

● Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z genenticky modifikovaných organizmov.

 

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1519/2002-100 z 12. marca 2002, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2743/2002-100 a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1905/2004-100.

Výnos upravuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu.

 

1. 2. 1. 8. Všeobecná hygiena

„Nový hygienický balíček“:

● H1 – Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín,

● H2 – Nariadenie EP a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu,

● H3 – Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu,

●H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá.

 

1. 2. 1. 9. Obalové materiály

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 23. marca 2005 č.28576/2004-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9.júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č.14911/2004-OAPStručná charakteristika

Piata hlava druhej časti Potravinového kódexu SR „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ ustanovuje legislatívne požiadavky na materiály a predmety, ktoré v svojom konečnom stave sú určené na styk s potravinami, alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené a na materiály a predmety, ktoré sú v styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu.

Ustanovuje všeobecné hygienické požiadavky na materiály a predmety, požiadavky výrobu materiálov a predmetov a zoznam látok používaných na výrobu materiálov a predmetov.Štruktúra:Požiadavky ustanovené v piatej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ obsahujú  požiadavky Európskej únie a národné požiadavky.

Európska časť

Požiadavky sú prevzaté zo Smerníc Európskej únie, ktoré sa týkajú materiálov a predmetov určených na styk s potravinami:

všeobecné požiadavky na materiály a predmety z plastov (Smernica 90/128/EEC)

grafická značka na označovanie týchto výrobkov - príloha č.1 (Smernica 80/590/EEC)

zoznam monomérov, východzích látok a prídavných látok, ktoré možno používať na výrobu materiálov a predmetov z plastov a ich obmedzenia a špecifikácie – príloha č.5 (Smernice 90/128/EEC, 2002/72/EC, 2004/1/EC, 2004/19/EEC)

základné pravidlá pre migračné skúšky materiálov a predmetov z plastov - príloha č. 6 (Smernice 85/572/EEC, 82/711/EEC)

stanovenie monomérneho vinylchloridu v materiáloch a predmetoch z polyvinylchloridu a jeho kopolymérov – príloha č. 7 

(Smernice 78/148/EEC, 80/766/EEC, 81/432/EEC)

zoznam látok, ktoré možno používať na výrobu fólií z regenerovanej celulózy–príloha č.9 (Smernice 93/10/EEC, 2004/14/EC)

základné pravidlá a kritériá stanovenia N-nitrózoamínov a N-nitrózovateľných látok –  príloha č. 11 (Smernica 93//11/EEC)

požiadavky na predmety z keramiky a postup stanovenia kadmia a olova v predmetoch z keramika – príloha č . 12 (Smernica 84/500/EEC)

požiadavky na materiály a predmety obsahujúce určité epoxideriváty – príloha č. 14 (Smernice 2002/16/EC, 2004/13/EC)

 

Národná časť

Obsahuje národné požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami:

požiadavky na čistotu farbív, pigmentov a plnív – príloha č. 2

požiadavky na kovové materiály a predmety – zoznam kovov, zliatin a spájok na výrobu a spájanie kovových materiálov a predmetov a požiadavky na ich čistotu – príloha č. 3

požiadavky na povrchovú úpravu materiálov a predmetov – zoznam materiálov a technologických postupov, ktoré možno používať na povrchovú úpravu materiálov a predmetov – príloha č. 4

požiadavky na materiály a predmety z papiera – zoznam surovín a prídavných látok na výrobu a zušľachťovanie materiálov a predmetov z papiera – príloha č. 8

požiadavky na materiály a predmety z elastomérov a gumy na báze prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku – zoznam látok, ktoré možno pozžívať na výrobu fólií z regenerovanej celulózy – príloha č. 9

požiadavky na predmety zo skla

požiadavky na predmety z textilu

požiadavky na materiály a predmety z dreva a korku – zoznam látok, ktoré možno používať na ošetrenie a úpravu korku a na výrobu aglomerovaného korku ako aj požiadavky na hotové výrobky z nich.

 

1. 2. 1. 10. Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Táto hlava Potravinového kódexu SR ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz potravín a potravinových prísad ošetrených ionizujúcim žiarením, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu. Vo výnose sú transponované Smernica 1999/2/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa potravín a potravinových prísad upravovaných ionizujúcim žiarením a Smernica 1999/3/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín a potravinových prísad Spoločenstva upravovaných ionizujúcim žiarením.

 

1. 2. 1. 11. Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky

siedma hlava Potravinového kódexu SR, t.j. Výnos MP SR a MZ SR  z 15. marca 2004 č. 608/2/2004- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

rieši oblasť potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov- ustanovuje požiadavky na ich uvádzanie do obehu, zloženie, balenie, označovanie, prezentáciu a reklamu

účinnosť výnosu  od 29. apríla 2004

obsahuje národnú a európsku časť

národnú časť tvorí :

§2  - obsahuje požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov

§ 11 ods. 4 a príloha č.15 - obsahuje odporúčané požiadavky na potraviny so zníženým množstvom sodíka a s náhradou jedlej soli a na bezgluténové potraviny

§ 17 a §18 - obsahuje požiadavky na potraviny pre diabetikov.

európska časť  je  plne harmonizovaná s EU legislatívou, obsahuje 18 transponovaných smerníc ustanovuje požiadavky na uvádzanie do obehu, zloženie, označovanie, prezentáciu a reklamu potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov okrem tých oblastí, ktoré sú riešené národnou legislatívou.

 

1. 2. 1. 12. Nové potraviny

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

výnos ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz nových potravín a nových potravinových zložiek, na manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu. V prílohe tejto hlavy je uvedený obsah a odporúčaná forma žiadosti predkladanej na schválenie novej potraviny a novej potravinovej zložky.

 

1. 2. 1. 13. Prírodné minerálne vody, pramenité vody a balené pitné vody

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z  8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

- výnos ustanovuje požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, dovoz a kontrolu prírodnej minerálnej vody, pramenitej vody a balenej pitnej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

 

1. 2. 1. 14 Osobitné prísady do potravín – národná legislatíva

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004-100, ktorým sa vydáva hlava upravujúca požiadavky na osobitné prísady do potravín