Vytlačiť

Prehľad právnych predpisov, pokynov, zákonov, inštrukcií a výkladových stanovísk, podľa ktorých RÚVZ Michalovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k RÚVZ. 

Pre zobrazenie predpisov používaných oddelením vstúpte do konkrétneho oddelenia v ľavom menu Oddelenia úradu alebo môžete tiež navštíviť aj tento link kde sú niektoré uvedené predpisy PRIAMO K NAHLIADNUTIU.

 

 

 

 

 

 

Prídavné látky do potravín 

Dvanásta hlava druhej časti – Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/5/2004-100 upravuje požiadavky na prídavné látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania, zároveň stanovuje požiadavky na špecifikáciu  jednotlivých povolených prídavných látok doplnok Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 04120/2005-SL mení a dopĺňa požiadavky na špecifikáciu niektorých prídavných látok a určuje analytické metódy na overenie splnenia kritérií čistoty niektorých prídavných látok používaných do potravín

Extrakčné rozpúšťadlá

- trinásta hlava druhej časti PK SR - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100- upravuje požiadavky na extrakčné rozpúšťadlá v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania.

Arómy

- štrnásta hlava druhej časti PK SR - Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/7/2004-100

- upravuje požiadavky na arómy používané alebo určené na použitie v potravinách alebo na potravinách, upravuje požiadavky na východzie materiály, ktoré sa používajú na výrobu aróm

 

Európska časť

plne harmonizované so smernicou 88/388/EEC a následnými doplnkami

zoznam aróm podľa tzv. FL čísel (podľa databázy FLAVIS, ktorá obsahuje informácie pre vedecké hodnotenie aróm a začlenenie aróm do skupín príbuzných látok)

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 2232/96/ES z 28. októbra 1996, ktoré ustanovuje postup spoločenstva pre arómy používané alebo uvažované na použitie do alebo na potraviny

Rozhodnutie komisie 1999/217/ES z 23. februára 1999, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok používaných do alebo na potraviny vyhotovený použitím nariadenia 2232/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. októbra 1996

Rozhodnutie komisie 2000/489/ES z 18. júla 2000, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/217/ES, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Nariadenie komisie 1565/2000/ES z 18. júla 2000, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na prijatie programu hodnotenia v súlade s nariadením ES č. 2232/96 Európskeho parlamentu a rady

Nariadenie komisie 622/2002/ES z 11. apríla 2002, ktorým sa určujú lehoty pre podávanie informácií pre hodnotenie chemicky určených aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Rozhodnutie komisie 2002/113/ES z 23. januára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie komisie 1999/217/ES, týkajúce sa registra aromatických látok používaných v potravinách alebo na potravinách

Nariadenie ES č. 2065/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 10. novembra 2003 o dymových arómach používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách

Rozhodnutie Komisie 2004/357/ES zo 7. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny

Rozhodnutie Komisie 2005/389/ES z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny

Rozhodnutie Komisie 2006/252/ES z 27. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad do alebo na potraviny

Nariadenie Komisie ES č. 627/2006 z 21. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 2065/2003, pokiaľ ide o kvalitatívne kritériá týkajúce sa overených analytických metód odberu vzoriek, identifikácie a charakterizácie základných dymových aróm

 

Národná časť

požiadavky pre látky povolené na aromatizáciu potravín určených na dojčenskú a detskú výživu, a to pre extrakt z plodov vanilky a ovocia, vanilín a etylvanilín.

Kontaminanty v potravinách

- desiata hlava druhej časti – kontaminanty Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15.marca 2004 č. 608/3/2004-100

- upravuje požiadavky na kontaminujúce látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách Predpis v oblasti kontaminantov je rozčlenený na európsku a národnú časť

 

Európska časť – predpisy priamo uplatniteľné na území EÚ (Nariadenia stanovujúce najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov (ťažké kovy, dusičnany, mykotoxíny, dioxíny, polyaromatické uhľovodíky) v potravinách)

Nariadenie rady EHS  č. 315/93 z 8 februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva pri kontrole kontaminujúcich látok v potravinách.

Nariadenie komisie ES 466/2001 z 8 marca 2001, stanovujúca najvyššie prípustné množstvá niektorých kontaminantov v potravinách.

Nariadenie rady ES č. 2375/2001 z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie komisie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny na určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie 221/2002 zo 6. februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne limity pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES 257/2002 z 12 februára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 194/97  stanovujúce maximálne limity pre určité kontaminanty v potravinách a Nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce limity pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES č. 472/2002 z 12. marca 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny pre určité kontaminanty v potravinách.

Nariadenie komisie ES 563/2002 z 2. apríla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 stanovujúce maximálne hladiny pre určité kontaminanty v potravinách

Nariadenie komisie ES č. 1425/2003 z 11 augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001 týkajúce sa patulínu.

Nariadenie komisie ES 2174/2003 z 12. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie 466/2001 týkajúce sa aflatoxínu.

Nariadenie Komisie 242/2004 z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa anorganického cínu v potravinách

Nariadenie Komisie 455/2004 z 11. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o patulín.

Nariadenie Komisie 655/2004 zo 7 apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa dusičnanov v potravinách pre dojčatá a malé deti

Nariadenie Komisie 683/2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, vo vzťahu k aflatoxínom a ochratoxínu A v potravinách pre dojčatá a malé deti.

Nariadenie Komisie 684/2004 z 13. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o dioxíny.

Nariadenie Komisie 78/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, týkajúce sa ťažkých kovov.

Nariadenie Komisie 123/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o ochratoxín A.

Nariadenie Komisie 208/2005 zo 4. Februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001,  pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky.

Nariadenie Komisie 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o toxíny Fusarium

Nariadenie Komisie 1822/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny

Nariadenia Komisie 199/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 466/2001, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a dioxínom podobné PCB

Nariadenie Komisie 401/2006 z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách

 

Národná časť – príloha č. 2

limity „nad rámec“ EÚ pre Cd, Pb, Hg, As, Al, Cr, Cu, Ni, dusičnany, PAU (benzo(a)pyrén), PCB, nitrozamíny, estery kyseliny ftalovej, mykotoxíny (Aflatoxín suma B1 + B2 + G1 + G2 u potravín pre dojčatá a malé deti, limit pre Ochratoxín A u ostatných potravín), fusariumtoxíny, sterigmatocystín, tyramín, solanín, peroxidy

 

Európska časť – príloha č. 3 zrušená

 

Výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách

Rezíduá pesticídov v potravinách (táto časť obsahuje aj kompletnú  legislatívu pre oblasť rezíduí pesticídov vychádzajúcu aj z iných zákonov ako zo zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov!)

Legislatíva súvisiaca s maximálnymi limitmi rezíduí pesticídov a bezpečnosťou potravín: 

Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. Mája 2006 č. 11968/2006 – SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. z 2. Februára 2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ďalšie súvisiace predpisy a usmernenia:

Zákon NR SR č. 193/2005 Z. z. zo 16. Marca 2005 o rastlinolekárskej starostlivosti

Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z. z 23. novembra 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 17. januára 2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín, v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100

Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov – 2006

 

Spoločná legislatíva EÚ:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005  o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Text s významom pre EHP)

1. 2. 1. 6. Mikrobiologické kritéria pre potraviny

Nariadenie Komisie (EC) č 2073/2005 z 15. novembra 2005  o mikrobiologických kritériách pre potraviny

Nariadenie ustanovuje mikrobiologické kritéria pre niektoré mikroorganizmy a vykonávacie predpisy, ktoré musia dodržiavať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov pri vykonávaní všeobecných a špecifických hygienických opatrení podľa nariadenia (ES) č. 852/2004. Príslušný orgán musí v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 overovať dodržiavanie predpisov a kritérií ustanovených týmto nariadením. 

Definuje mikrobiologické kritérium ako „kritérium hygieny procesu“ preukazujúce prijateľné fungovanie výrobného procesu.é sa nevzťahuje na produkty uvádzané na trh. Stanovuje sa ním indikatívna hodnota kontaminácie, pri prekročení ktorej sa vyžadujú nápravné opatrenia, aby sa zachovala hygiena procesu v súlade s potravinovým právom. Ďalej definuje mikrobiologické kritérium ako „kritérium bezpečnosti potravín“ vymedzujúce prijateľnosť produktu alebo dávky potravín, ktorá sa vzťahuje na produkty uvádzané na trh. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov musia zabezpečiť opatreniami v rámci zásad správnej výrobnej praxe, aby boli splnené  príslušné mikrobiologické kritéria uvedené v prílohách tohto nariadenia.

Nariadenie je záväzné  v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch od 1. januára 2006.

 

Národná legislatíva:

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a obaly na ich balenie

Táto hlava Potravinového kódexu upravuje mikrobiologické požiadavky pre potraviny a  obaly určené na priamy styk alebo nepriamy styk s potravinami, ktoré sú v súlade s EÚ nariadením o mikrobiologických kritériách pre potraviny uplatniteľné od 1. januára 2006, ako aj spôsob ich kontroly a spôsob hodnotenia z mikrobiologického hľadiska. Mikrobiologické kritériá v prílohách sú rozdelené na tzv. kritéria hygieny procesu výroby a kritéria bezpečnosti potravín ako v nariadení Komisie ES. 

Tento výnos bol prijatý v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev pod číslom notifikácie 2005/042/SK.

 

1. 2. 1. 7. Označovanie

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

Výnos upravuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre konečného spotrebiteľa,ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania; vzťahuje sa tiež na reklamu a prezentáciu potravín určených pre konečného spotrebiteľa.

Výnos obsahuje:

vymedzenie základných pojmov, všeobecné požiadavky na označovanie potravín, označovanie zložiek potravín, označovanie prídavných, vonných a chuťových látok  potravinách

osobitné požiadavky na označovanie potravín, výnimky z označovania potravín, označovanie nebalených potravín, potravín ošetrených ionizujúcim žiarením

klamlivé označovanie potravín

prechodné a zrušovacie ustanovenia

4 prílohy:

Príloha č.1 Kategórie zložiek, ktoré možno označovať názvom kategórie

Príloha č.2 Kategórie zložiek, ktoré musia byť označené názvom svojej kategórie, po ktorom nasleduje ich špecifický názov alebo E kód

Príloha č.3 Zložky vzťahujúce sa k § 9 ods. 4,5 a 7

Príloha č.4 transponovaná EU legislatíva

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 okrem iného napr. v oblasti označovania potravín obsahujúcich alkohol, kyselinu glycirrizínovú a jej amónnej soli, sladké drievko, aspartam, polyalkoholy, vonné a chuťové látky a prechodné ustanovenia

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100 mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100  zložky potravín alebo látky uvedené v prílohe č.3a) sú od 25. novembra 2005 do 25. novembra 2007 vylúčené z prílohy č.3

 

Príloha č. 3 a)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 3493/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100 v znení výnosu MP SR a MZ SR zo 14. februára 2005 č.1761/2005-100 a v znení výnosu MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100 

zmena v prílohe č.3a) pri zložke „ryby“.

 

Označovanie alergénov:

riešené vo výnose Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín

§ 9, príloha č.3 (výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004-100)

§ 9, ods. 32, príloha č. 3a) (výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 3069/2005-100)

 

Označovanie GMO potravín a vysledovateľnosť:

● Nariadenie (ES) č.1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

● Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z genenticky modifikovaných organizmov.

 

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1519/2002-100 z 12. marca 2002, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2743/2002-100 a v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1905/2004-100.

Výnos upravuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu.

 

1. 2. 1. 8. Všeobecná hygiena

„Nový hygienický balíček“:

● H1 – Nariadenia EP a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín,

● H2 – Nariadenie EP a Rady č. 853/2004  z 29. apríla 2004,  ktorým sa stanovia hygienické predpisy potravín živočíšneho pôvodu,

● H3 – Nariadenie EP a Rady 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa stanovia špecifické kontroly výrobkov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu,

●H4 – Nariadenie EP a Rady č.882/2004 apríla 2004 o úradných kontrolách za účelom zabezpečovania a overovania dodržiavania potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá.

 

1. 2. 1. 9. Obalové materiály

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 23. marca 2005 č.28576/2004-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 9.júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 8. decembra 2004 č.14911/2004-OAPStručná charakteristika

Piata hlava druhej časti Potravinového kódexu SR „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ ustanovuje legislatívne požiadavky na materiály a predmety, ktoré v svojom konečnom stave sú určené na styk s potravinami, alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú na tento účel určené a na materiály a predmety, ktoré sú v styku s vodou určenou na ľudskú spotrebu.

Ustanovuje všeobecné hygienické požiadavky na materiály a predmety, požiadavky výrobu materiálov a predmetov a zoznam látok používaných na výrobu materiálov a predmetov.Štruktúra:Požiadavky ustanovené v piatej hlave druhej časti Potravinového kódexu SR „Materiály a predmety určené na styk s potravinami“ obsahujú  požiadavky Európskej únie a národné požiadavky.

Európska časť

Požiadavky sú prevzaté zo Smerníc Európskej únie, ktoré sa týkajú materiálov a predmetov určených na styk s potravinami:

všeobecné požiadavky na materiály a predmety z plastov (Smernica 90/128/EEC)

grafická značka na označovanie týchto výrobkov - príloha č.1 (Smernica 80/590/EEC)

zoznam monomérov, východzích látok a prídavných látok, ktoré možno používať na výrobu materiálov a predmetov z plastov a ich obmedzenia a špecifikácie – príloha č.5 (Smernice 90/128/EEC, 2002/72/EC, 2004/1/EC, 2004/19/EEC)

základné pravidlá pre migračné skúšky materiálov a predmetov z plastov - príloha č. 6 (Smernice 85/572/EEC, 82/711/EEC)

stanovenie monomérneho vinylchloridu v materiáloch a predmetoch z polyvinylchloridu a jeho kopolymérov – príloha č. 7 

(Smernice 78/148/EEC, 80/766/EEC, 81/432/EEC)

zoznam látok, ktoré možno používať na výrobu fólií z regenerovanej celulózy–príloha č.9 (Smernice 93/10/EEC, 2004/14/EC)

základné pravidlá a kritériá stanovenia N-nitrózoamínov a N-nitrózovateľných látok –  príloha č. 11 (Smernica 93//11/EEC)

požiadavky na predmety z keramiky a postup stanovenia kadmia a olova v predmetoch z keramika – príloha č . 12 (Smernica 84/500/EEC)

požiadavky na materiály a predmety obsahujúce určité epoxideriváty – príloha č. 14 (Smernice 2002/16/EC, 2004/13/EC)

 

Národná časť

Obsahuje národné požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami:

požiadavky na čistotu farbív, pigmentov a plnív – príloha č. 2

požiadavky na kovové materiály a predmety – zoznam kovov, zliatin a spájok na výrobu a spájanie kovových materiálov a predmetov a požiadavky na ich čistotu – príloha č. 3

požiadavky na povrchovú úpravu materiálov a predmetov – zoznam materiálov a technologických postupov, ktoré možno používať na povrchovú úpravu materiálov a predmetov – príloha č. 4

požiadavky na materiály a predmety z papiera – zoznam surovín a prídavných látok na výrobu a zušľachťovanie materiálov a predmetov z papiera – príloha č. 8

požiadavky na materiály a predmety z elastomérov a gumy na báze prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku – zoznam látok, ktoré možno pozžívať na výrobu fólií z regenerovanej celulózy – príloha č. 9

požiadavky na predmety zo skla

požiadavky na predmety z textilu

požiadavky na materiály a predmety z dreva a korku – zoznam látok, ktoré možno používať na ošetrenie a úpravu korku a na výrobu aglomerovaného korku ako aj požiadavky na hotové výrobky z nich.

 

1. 2. 1. 10. Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo 17. decembra 2003 č.3757/2003 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Táto hlava Potravinového kódexu SR ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz potravín a potravinových prísad ošetrených ionizujúcim žiarením, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu. Vo výnose sú transponované Smernica 1999/2/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa potravín a potravinových prísad upravovaných ionizujúcim žiarením a Smernica 1999/3/EC Európskeho parlamentu a Rady z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín a potravinových prísad Spoločenstva upravovaných ionizujúcim žiarením.

 

1. 2. 1. 11. Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky

siedma hlava Potravinového kódexu SR, t.j. Výnos MP SR a MZ SR  z 15. marca 2004 č. 608/2/2004- 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

rieši oblasť potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov- ustanovuje požiadavky na ich uvádzanie do obehu, zloženie, balenie, označovanie, prezentáciu a reklamu

účinnosť výnosu  od 29. apríla 2004

obsahuje národnú a európsku časť

národnú časť tvorí :

§2  - obsahuje požiadavky na hygienu a bezpečnosť potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov

§ 11 ods. 4 a príloha č.15 - obsahuje odporúčané požiadavky na potraviny so zníženým množstvom sodíka a s náhradou jedlej soli a na bezgluténové potraviny

§ 17 a §18 - obsahuje požiadavky na potraviny pre diabetikov.

európska časť  je  plne harmonizovaná s EU legislatívou, obsahuje 18 transponovaných smerníc ustanovuje požiadavky na uvádzanie do obehu, zloženie, označovanie, prezentáciu a reklamu potravín na osobitné výživové účely a výživových doplnkov okrem tých oblastí, ktoré sú riešené národnou legislatívou.

 

1. 2. 1. 12. Nové potraviny

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

výnos ustanovuje požiadavky na výrobu a dovoz nových potravín a nových potravinových zložiek, na manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu. V prílohe tejto hlavy je uvedený obsah a odporúčaná forma žiadosti predkladanej na schválenie novej potraviny a novej potravinovej zložky.

 

1. 2. 1. 13. Prírodné minerálne vody, pramenité vody a balené pitné vody

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z  8. decembra 2004 č. 16798/2004-OAP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

- výnos ustanovuje požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, dovoz a kontrolu prírodnej minerálnej vody, pramenitej vody a balenej pitnej vody, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

 

1. 2. 1. 14 Osobitné prísady do potravín – národná legislatíva

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/8/2004-100, ktorým sa vydáva hlava upravujúca požiadavky na osobitné prísady do potravín