Kampaň - Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky

Vytlačiť

Expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí.

Nebezpečné látky na pracovisku môžu spôsobovať širokú škálu zdravotných problémov a chorôb a predstavujú aj bezpečnostné riziká.

Cieľom kampane na obdobie rokov 2018 – 2019 je zvýšiť informovanosť o rizikách, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracovisku, a podporiť kultúru prevencie rizík.

 

Ciele kampane

 • zvýšiť informovanosť o význame prevencie rizík nebezpečných látok  a pomôcť tak rozptýliť bežné nedorozumenia;
 • podporiť posúdenie rizík poskytnutím informácií o praktických nástrojoch a vytváraním príležitostí na spoločné využívanie osvedčených postupov so zameraním najmä na:
 • eliminovanie alebo nahradenie nebezpečných látok na pracovisku,
 • hierarchiu preventívnych opatrení (t. j. postupovanie podľa hierarchie uvedenej v legislatíve, aby boli vždy vybrané tie najúčinnejšie druhy opatrení);
 • zvýšiť informovanosť o rizikách spojených s expozíciami karcinogénom na pracovisku  podporou výmeny osvedčených postupov. Agentúra EU-OSHA je signatárom dohovoru, ktorý nadväzuje na Plán pre karcinogény v EÚ;
 • zamerať sa na skupiny pracovníkov  s osobitnými potrebami, ktorí sú vystavení vyššej miere rizika, a to poskytovaním cielených informácií, ako aj príkladov osvedčených postupov; Riziká môžu byť vyššie z dôvodu, že títo pracovníci sú neskúsení, neinformovaní alebo fyzicky slabší, alebo že často menia zamestnanie alebo pracujú v sektoroch s nedostatočnou informovanosťou o tejto problematike, alebo z dôvodu vyššej alebo odlišnej fyziologickej citlivosti (napr. v prípade mladých učňov alebo odlišností medzi mužmi a ženami).
 • zvýšiť informovanosť o legislatívnom rámci, ktorý je už zavedený na ochranu pracovníkov, ako aj zdôrazniť vývoj politiky v danej oblasti.

Odôvodnenie

Napriek tomu, že existuje množstvo predpisov zameraných na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami, tieto látky naďalej predstavujú závažné bezpečnostné a zdravotné riziká na pracovisku.

V Európskej únii je veľké množstvo ľudí na pracovisku vystavené nebezpečným látkam. Okrem toho, keďže nebezpečenstvo často nie je zjavné, alebo nie je správne pochopené (môžu ho spôsobovať výpary alebo prach, alebo k expozícii môže dôjsť nechcene), stáva sa, že sa nerieši primeraným spôsobom.

K prijatiu opatrení sa často prikročí, až keď je už neskoro.

Vedenie a pracovníci môžu na základe spolupráce vybudovať silnú kultúru prevencie rizík, v ktorej sú alternatívne riešenia súčasťou preventívnych a ochranných každodenných postupov. V tomto procese je kľúčovým krokom úplné posúdenie rizík.

 

 

 

Účel a predmet činnosti: RÚVZ so sídlom v Michalovciach ako orgán verejného zdravotníctva pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance vo svojej pôsobnosti zabezpečuje plnenie úloh stanovených najmä zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Sama Chalupku 5, 071 01, tel.: 056/68 80 611, fax: 056/68 80 636; e-mail: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk, Poloha GPS: 21°54'58" V, 48°45'16"

Vyhlásenie o prístupnosti

Ověřit CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional [Valid Atom 1.0] Level Triple-A conformance, 
    W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews