1. Stiahnite si Tlačivo so žiadosťou o posúdenie zmeny v prevádzkovom poriadku. Vyplňte ho a aj s jeho prílohami (sú uvedené na tlačive žiadosti) doručte na podateľňu RÚVZ Michalovce.
  2. Stiahnite si Tlačivo so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby. Vyplňte ho a aj s jeho prílohami (sú uvedené na tlačive žiadosti) doručte na podateľňu RÚVZ Michalovce.