Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne 10. októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je ,,Dôstojnosť pre duševné zdravie."

 

Podľa svetových Štatistík duševnými poruchami trpí asi 450-mili6nov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytne u každého štvrtého človeka. Z podrobnej analýzy WHO v rámci krajín Európskej únie (EU), Islandu, Nórska a Svajčiarska vyplýva, že až 27% ľudí vo veku 18 – 65 rokov (približne 83 miliónov) zažilo aspoň jednu z radu duševných porúch(vrátane problémov vyplývajúcich z užívania návykových látok, psychózy, depresie, ťažkosti a poruchy príjmu potravy).

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácii v psychiatrických ambulanciách bolo v SR v roku 2013 vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57% tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32% vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (26%). Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzali do psychiatrických ambulancii, patri aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených.

Z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné upriamiť pozornosť na prepojenosť telesného a duševného zdravia, na rovnocennosť v starostlivosti o zdravie telesné ale aj o zdravie duševné. Akcentovať skutočnosť, že pre udržanie dobrého zdravia je potrebná – vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvláldaní chronických ochorení.