NEPREHLIADNITE:

Žiadatelia (PO, alebo FO, alebo FO-podnikatelia), ktorí majú prístup do svojich elektronických schránok, prípadne ich majú aktivované na doručovanie úradných rozhodnutí, môžu využiť služby elektronického podania žiadosti, pri ktorých je 50% zľava zo sumy správneho poplatku (uvedené nižšie). Ak využijete služby elektronického podania nie je potrebné stiahnuť a vyplniť ŽIADOSŤ/PRIHLÁŠKU z tejto stránky.

Pred podaním žiadosti si prečítajte najprv INFORMÁCIE ku službe, ktoré Vás oboznámia s podrobnosťami!

Nezabudnite sa správne prihlásiť!


 

Na tomto mieste uvádzame tlačívá a VZOROVÉ materiály pre vybavenie vami požadovaných náležitostí.

Úvodné inštrukcie:

Stiahnite si požadovaný dokument, vyplňte ho (čitateľne perom, písacím strojom alebo na počítači, podpíšte) a doručte na Podateľňu RÚVZ Michalovce.

 

SPRÁVNE POPLATKY (pre podania listinnou formou)

 Sadzobník správnych poplatkov 

ID KÓD SLUŽBY NÁZOV SLUŽBY SUMA NA ÚHRADU
1159 Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa § 13 zák. č. 355/2007 Z. z.  50 €
1160 Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa ID služby 1159  10 €
1161 Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky (overenie odbornej spôsobilosti)  30 €
1162 Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti  20 €
1163 Vydanie duplikátu osvedčenia podľa ID služby 1162  10 €

 

Na úhradu správnych poplatkov sú tieto možnosti:

PRED podaním žiadosti na RÚVZ Michalovce:

  • Zakúpením e-kolku na Slovenskej pošte v hodnote podľa služby uvedenej vyššie v tabuľke. e-kolok potom doručte spolu so svojou žiadosťou na RÚVZ Michalovce.
  • Platobnou kartou priamo na podateľni RÚVZ Michalovce.
  • Mobilnou aplikáciou e-kolok priamo vo Vašom smartfóne. Návod na úhradu cez mobilnú aplikáciu (.pdf 1,3 MB). Poznámka 1: Zaplatením poplatku za službu je nutné sa preukázať (ukázaním e-kolku na obrazovke smartfónu) na podateľni úradu v lehote platnosti e-kolku. Ak to nestihnete, platnosť e-kolku prepadne a nebude ho možné zaevidovať na podateľni úradu. Poznámka 2: táto aplikácia vám umožní platiť aj na iných úradoch a iné služby. Vzhľadom na budúcnosť je mobilná aplikácia užitočná.

 

VŠEOBECNÉ ŽIADOSTI

 

ĎALŠIE TLAČIVÁ A ŽIADOSTI PODĽA ODBORNOSTI

A.  Vzory prevádzkových poriadkov:

Upozornenie: Nižšie uvedené texty sú VZORY! Je potrebné ich upraviť pre činnosť vašej prevádzky!

 

vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia poskytujúce ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 

Vzory prevádzkových poriadkov na novom portáli ÚVZ SR

 

B.  Pre cestovateľov:

C.  Usmernenie (ZSS)

D.  Postup a tlačivá pri vydávaní osvedčenia pre prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami:

 

ZÁPISNICA ZO ŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÉHO DOZORU (ŠZD) (.pdf 277 kB)