Ciel'om zdravotno-výchovnej kampane je:

  • prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,
  • zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu,
  • zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov.

Miesto a čas realizácie kampane

Kampaň bude prebiehať 2. júla 2013 od 11:00 - 16:00 hod. vo vestibule Mestského úradu v Michalovciach.

Priebeh kampane

Počas zdravotno-výchovnej kampane pracovníci odborov podpory zdravia budú realizovať nasledovné

činnosti / aktivity:

  • informovanie širokej verejnosti o zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu, prevencii nadmerného užívania alkoholických nápojov, o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi
  • stanovenie množstva gama glutamyltransferázy v kapilárnej krvi (GGT) prístrojom reflotron
  • meranie krvného tlaku,
  • vyplnenie dotazníka
  • rozdávanie letáku, ktorý vyrobil ÚVZ SR v spolupráci s SZVPS a policajným zborom SR "Každý deň môžete mať Deň zodpovednosti".