Vytlačiť

Uverejnené 19.3.2020 (aktualizované 20.3.2020)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR (od 12.03.2020) v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné:

Izolácia v domácom prostredí po dobu 14 dní sa nariaďuje všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v SR, žijúcim na území SR nad 90 dní alebo zamestnaným na území SR, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 h vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti. Týmto osobám sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do SR oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi (všeobecné lekárstvo, pediatria). Uvedenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby osobám po návrate zo zahraničia, vrátane osôb žijúcim s týmito osobami v spoločnej domácnosti, vystavil PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

 

Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa nevzťahuje na:

Osobám uvedených v týchto bodoch sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečuje nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Z uvedených ustanovení tiež vyplýva, že vodič nákladnej dopravy, ktorý vstupuje na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru nie je povinný byť v karanténe 14 dní. To platí aj pre osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Nakoľko ide o rizikovú skupinu osôb, avšak pre zásobovanie obyvateľstva Slovenskej republiky nevyhnutnú, Úrad verejného zdravotníctva SR v tomto opatrení zároveň vodičom nákladnej dopravy ako aj iným skupinám (viď hore) nariadil pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností domácu izoláciu, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

Opatrenie (povinná domáca izolácia) sa rovnako nevzťahuje na:


Termín účinnosti tohto opatrenia je od 19.03.2020 od 6.00 h do odvolania. Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenia ÚVZ SR zo dňa 12.03.2020.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – s účinnosťou od 19.03.2020 nájdete tu (pdf)


Ďalšie opatrenia, ktoré sú v platnosti:


Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

 
Doplnené opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 (pdf)

 

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020 (pdf)

 

Rozhodnutie - zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (pdf)

 

Rozhodnutie - zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (pdf)

 

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy