Skutočnosť, že výroba polychlórovaných bifenylov (PCB) v podniku Chemko Strážske spôsobila kontamináciu zložiek životného prostredia v dotknutom regióne na východe Slovenska je už verejnosti niekoľko desaťročí známa. Odborníci pracujúci v oblasti vedy a výskumu i v oblasti štátnej správy znečistenie tohto územia sledujú a hľadajú riešenia zamerané na jeho postupné odstránenie. Vyriešenie tohto problému však vzhľadom na jeho charakter i rozsah nie je vôbec jednoduché. V roku 2019 odborníci pri výkone kontroly areálu lesnej obory v susedstve výrobného areálu podniku identifikovali nevhodne skladované a poškodené nádoby obsahujúce PCB, ktoré môžu predstavovať jeden zo zdrojov kontaminácie životného prostredia a tým ohrozovať aj zdravie obyvateľov. Odborníci z jednotlivých rezortov štátnej správy sa po obhliadke týchto nádob zhodli, že je v záujme ochrany životného prostredia a najmä odstránenia rizika ohrozovania zdravia potrebné vykonať opatrenia zamerané na zabránenie ďalšiemu úniku týchto škodlivých látok do zložiek životného prostredia. Vyhlásením mimoriadnej situácie sa začne s likvidáciou tohto toxického odpadu, ktorý bezprostredne ohrozuje zdravie občanov.