Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonávajú štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republiky v súlade s požiadavkami potravinového práva v Slovenskej republike a v EÚ.

Kontrolu surovín a potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu na trhu v obchodnej sieti, hypermarketoch, skladoch ako aj hraničné kontroly vykonávajú výhradne orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy (podľa § 23 ods. 1 písm. a) b) v súčasnom znení).

Z tohto dôvodu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy oprávnené kontrolovať, čo povolia umiestniť na trh (napr. do veľkoskladov, pre spracovateľov mäsa, do hypermarketov), a teda, čo sa dostane na trh.

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania nakupujú potraviny, ktoré sú oficiálne ponúkané na trhu uvedenou cestou, t.j. prostredníctvom prevádzok, ktoré spadajú pod kontrolu orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Pri úradnej kontrole orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy v prípade používaných surovín a potravín aj v zariadeniach spoločného stravovania by bola takáto kontrola z ich strany pôsobenia duplicitná.

Orgány verejného zdravotníctva prostredníctvom svojich vlastných odborných pracovníkov sú schopné zabezpečiť úradnú kontrolu, o čom svedčí aj promptný postup a celoplošné kontroly v zariadeniach spoločného stravovania v prípade "brazílskeho mäsa".

Mimoriadne kontroly vo všetkých typoch zariadení spoločného stravovania, zamerané na zistenie pôvodu - vysledovateľnosť mäsa a mäsových výrobkov a preukázanie ich zdravotnej neškodnosti, vzhľadom na podvod s mäsom a mäsovými výrobkami z Brazílie, vykonávajú pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) po celom Slovensku od 23.3.2017 až do odvolania.

Od 23.3. do 30.3.2017 vykonali pracovníci RÚVZ v SR spolu 3260 kontrol v 3176 zariadeniach spoločného stravovania, pričom v 721 zariadeniach bolo zistené mäso, resp. mäsové výrobky pôvodom z Brazílie. Najčastejšie išlo o mrazené solené kuracie prsia bez kosti a kože a kuracie pečienky hlboko zmrazené a kuracie rezne hlboko mrazené - v celkovom množstve 21646 kg. Zároveň 1194 zariadení spoločného stravovania bolo kontaktovaných telefonicky, prípadne emailom. Zároveň boli odobraté aj vzorky mäsa a mäsových výrobkov pôvodom z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania na laboratórnu analýzu (regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva bolo odobratých 61 vzoriek a vykonaných 232 laboratórnych vyšetrení na kontrolu brazílskeho mäsa, pričom v 3 prípadoch sa zistila a potvrdila prítomnosť Salmonella Heildelberg).

Všetci skontrolovaní prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania v prípade kontrol "brazílskeho mäsa" nakúpili mäso a mäsové výrobky pôvodom z Brazílie, ktoré boli oficiálne umiestnené na trhu, t.j. z prevádzok, ktoré spadajú pod kontrolu orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Sme presvedčení, že hlavné pole pôsobnosti orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, by malo naďalej zotrvať na úseku výroby potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu a v obchodnej sieti pri ich manipulovaní a umiestňovaní na trh, aby sa v obchodnej sieti v Slovenskej republike nachádzali len kvalitné potraviny a bezpečné potraviny a aby sme spoločne bezpečnej mohli predchádzať prípadom, ako je „brazílske mäso".

V systéme úradnej kontroly orgány verejného zdravotníctva uplatňujú vzájomné prepojenie nie len princípov "hygieny" (v zmysle spoločnej EÚ legislatívy), ale tiež bezpečnosti prípravy a manipulácie s hotovými pokrmami a princípov nutričného zloženia vychádzajúceho z fyziologických požiadaviek ľudského organizmu, ktoré sú zakotvené v národnej legislatíve SR - t. j. kontrolujú komplexne požiadavky na vysledovateľnosť (t.j. pôvod a legálnosť) surovín a potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu, požiadavky na hygienu, epidemiologické súvislosti s pôvodom surovín a potravín, zdravotnú bezpečnosť a nutričné požiadavky. Nie je možné oddeliť hygienu od zdravotnej bezpečnosti, resp. možnosť kontroly kvality a bezpečnosti potravín v ZSS od kontroly systému správnej výrobnej praxe.

Pri kontrole sa kladie dôraz na vysledovateľnosť a zdravotnú bezpečnosť surovín a potravín, ktoré sa v týchto zariadeniach spracúvajú na hotové pokrmy. Všetky používané suroviny a potraviny rastlinného aj živočíšneho pôvodu musia byť známeho pôvodu od oficiálnych dodávateľov. Zo surovín, potravín a hotových pokrmov sa priebežne odoberajú vzorky na laboratórne vyšetrenie zaúčelom overenia ich zdravotnej neškodnosti. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek legislatívy sú okamžite prijaté potrebné opatrenia.

Za obdobie rokov 2013 - 2016 bolo vykonaných RÚVZ v SR celkom 2678 mimoriadnych cielených kontrol zameraných na kontrolu mäsa a mäsových v zariadeniach spoločného stravovania výrobkov v 2515 prevádzkach.

Jasným dôkazom funkčnosti a efektívnosti terajšieho systému fungovania úradnej kontroly v zariadeniach spoločného stravovania je fakt, že sa darí dlhodobo udržať vysoký hygienický štandard týchto zariadení s minimálnym výskytom alimentárnych nákaz, resp. epidémií v zmysle požiadaviek nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.

Na záver si dovoľujeme uviesť, že audit Európskej komisie prostredníctvom FVO (audítor na úrovni EÚ zodpovedný za výkon auditov orgánov vykonávajúcich úradnú kontrolu) v Slovenskej republike zameraný na systém úradnej kontroly potravín a jeho efektivitu potvrdil, že výkon úradnej kontroly potravín v SR, vrátane úradnej kontroly vykonávanej regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pod vedením Úradu verejného zdravotníctva SR je efektívny.

Z vyššie uvedených dôvodov a v záujme zachovania efektivity, transparentnosti, nezávislosti a dobrej odbornej úrovne je dôležité ponechať a nemeniť súčasné kompetencie výkonu úradnej kontroly na trhu v SR, t.j. orgány veterinárnej a potravinovej správy pre výkon kontrol nad potravinami a surovinami v celej obchodnej sieti a vo výrobe potravín a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR pod vedením Úradu verejného zdravotníctva SR pre úradnú kontrolu potravín a štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania.

Pokiaľ ide o vyjadrenia o údajnej "dvojkoľajnej kontrole", sú nepodložené, neodborné, pretože z rozdelenia kompetencií v zákone č. 152/1995 Z.z. o potravinách jasne vyplýva, že sa nejedná o paralelné kontroly a paralelné kompetencie, ale o jasne oddelené rozlíšené kompetencie v rôznych prevádzkach.

Orgány verejného zdravotníctva sú odborne pripravené, čo im umožnila aj tradícia a legislatíva SR od vzniku a založenia kontrolných systémov v hygiene v Slovenskej republike a dokázateľne vykonávajú efektívnu kontrolu, odborne erudovanú kontrolu vzariadeniach spoločného stravovania. Presunutie kompetencií v zariadeniach spoločného stravovania na orgán úradnej kontroly, ktorý má výhradnú kompetenciu v hraničných kontrolách, v obchodnej sieti, hypermarketoch, skladoch, t.j. v prevádzkach, z ktorých sa napriek tomu "brazílske mäso" dostalo z trhu do zariadení spoločného stravovania, by bolo neodborným riešením, bez odstránenia rizika, čo by mohlo mať v konečnom hľadisku nežiadúci dopad na zdravie obyvateľov.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., v.r. hlavný hygienik Slovenskej republiky