Uverejnené 15.10.2020

Na základe prijatia nových opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia č. sp. zn.: OLP/8326/2020, zo dňa 14.10.2020 poskytujeme informáciu ohľadom závodného stravovania v uzatvorenom systéme. Podmienky ostávajú zachované ako v prvej vlne:

 

,, ÚVZ SR zachoval možnosť stravovania zamestnancov (závodné stravovanie v uzavretom systéme stravovania), avšak je potrebné dodržiavať nasledovné:

Pri vydávaní stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia podľa súčasne platných právnych predpisov.

-          Ak nie je možné v uzavretom systéme zariadenia spoločného stravovania zabezpečiť konzumáciu jedla inak (napr. konzumácia stravy zamestnancom na pracovisku samostatne) musia sa dodržať nasledovné opatrenia:

-          personál prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti závodného stravovania je povinný používať osobné ochranné pracovné prostriedky,

-          výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený počet ľudí (koncentrácia = jedna osoba na 15 m2, prípadne dodržiavanie odstupov medzi jednotlivými osobami minimálne 2 m),

-          stoly v jedálni rozmiestniť  minimálne 2 metre od seba,

-          príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii ďalších príborov (ideálne ak personál odovzdá takto zabalený príbor do rúk stravníkovi),

-          pri vstupe stravníkov do jedálne aplikovať dezinfekciu na ruky,

-          zamedziť, aby sa pred jedálňou zhromažďovali stravníci čakajúci na obed.

Ďalej by sme chceli upozorniť, že samoobslužný spôsob výdaja stravy (nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) v súčasnej situácií nie je povolený. Uvedené musí byť zabezpečené personálom prevádzky poskytujúcej stravovacie služby v oblasti závodného stravovania.“