Uverejnené 18.6.2021

Dňa 1. 5. 2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov, v ktorej bude vyradený cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.

V nadväznosti na vyššie uvedené si dovoľujeme informovať, že ani v prípade, že CBD bude vyradený z tohto zoznamu psychotropných látok, nebude zatiaľ možné jeho použitie v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách (ďalej len "nariadenie (EÚ) 2015/2283").

Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia do 31. 12. 2017 zriadi a aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/2470 z 20.decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2015/2283 v platnom znení). Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.

Európska komisia obdržala cez elektronický systém, ktorý slúži na podávanie žiadostí o povolenie nových potravín alebo tradičných potravín z tretích krajín (dostupný na webovej stránke EK – DG-SANTE v časti “FOOD” pod odkazom “e-submission”) aj viacero žiadostí týkajúcich sa CBD (cannabidiolu), ktoré sú momentálne v procese posudzovania na úrovni EÚ.

 V prípade CBD si zároveň dovoľujeme upozorniť, že táto zložka je opakovane predmetom hlásení Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF - systém, ktorý riadi a organizuje Európska komisia ako formu rýchlej informovanosti členských štátov o oznamovaní priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín alebo krmív, podľa článku 50 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín), ako nepovolená zložka nového typu v potravinách, vrátane výživových doplnkov - až 78 oznámení v systéme RASFF v roku 2019 a 68 oznámení v systéme RASFF v roku 2020.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že CBD nie je možné umiestňovať na trh v SR (ako ani v celej EÚ) ako potravinu alebo zložku potravín (vrátane výživových doplnkov), nakoľko sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia (EÚ) č. 2015/2283. Použiť v potravinách sa bude môcť až po prípadnom schválení na úrovni EÚ a zapísaní do únijného zoznamu nových potravín, v ktorom budú uvedené aj podmienky, za ktorých možno predmetnú novú potravinu používať (tzn. kategórie potravín, do ktorých možno CBD pridávať, najvyššie prípustné množstvá CBD v týchto potravinách, prípadne aj špecifické požiadavky na označovanie takýchto potravín).PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky