Oddelenie hygieny výživy 

podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z."):

 • vydávanie záväzných stanovísk a rozhodnutí k potravinárskym zariadeniam na nami dozorovanom území v okrese Michalovce a Sobrance
 • ukladanie opatrení na predchádzanie ochorení a na odstránenie zistených nedostatkov, ukladanie sankcií
 • výkon štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného stravovania na nami dozorovanom území okresov Michalovce a Sobrance (okrem školských stravovní)
 • vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. účinného od 1.5.2007:

 • výkon úradnej kontroly potravín na nami dozorovanom území v okrese Michalovce a Sobrance nad:
 • epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipulácie a umiestňovania na trh, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, detskou a dojčenskou výživou cukrárenskými a lahôdkárenskými výrobkami, zmrzlinou a vodou
 • umiestňovaním potravín na trh z hľadiska zdravotnej neškodnosti
 • potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb v zariadeniach spoločného stravovania
 • potravinami ošetrenými ionizujúcim žiarením a nad kontrolou dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravin
 • ukladanie opatrení formou rozhodnutia i priamo na mieste pri výkone úradnej kontroly potravín, ukladanie pokút, prerokúvanie priestupkov
 • odber vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenie v rámci úradnej kontroly potravín a odber materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami
 • vykonávanie vnútorných auditov v potravinárskych podnikoch podliehajúcich výkonu úradnej kontroly potravín
 • výkon opatrení v rámci rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert Systém For Food and Feed – RASFF).

podľa zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z.:

 • kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov a zákazu fajčenia v potravinárskych zariadeniach podľa tohto zákona

špecializované činnosti spočívajúce: v konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti predaja potravín a poskytovanie stravovacích služieb, odber vzoriek vôd a sterov z prostredia na laboratórne vyšetrenie, poradenstvo v otázkach zdravej výživy, sledovanie výživového stavu obyvateľov, plnenie Programu ozdravenia výživy obyvateľov SR, prešetrovanie podnetov a sťažností, atď.