Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných závažných spoločenských ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

Spoločné úlohy, ktoré sa plnia a realizujú priebežne počas celého roka v okrese Michalovce a Sobrance :

1. Zabezpečenie ŠZD a príprava podkladov pre orgány na ochranu zdravia v oblasti infekčných a neinfekčných chorôb.

2. Plnenie a odborné zabezpečenie HÚ, Projektov na ochranu zdravia obyvateľov a odborných usmernení vydaných MZ SR – hlavným hygienikom a ÚVZ SR Bratislava.

3. Spracovávanie ohnísk prenosných infekčných ochorení, riadenie a koordinácia represívnych a preventívnych opatrení v ohniskách nákaz črevných vrátane vírusových hepatitíd, bakteriálnych menigitíd, akútnych chabých paréz, hemophilových infekcií a zoonóz. Zvláštnu pozornosť venovať ochoreniam patriacim do IP.

4. Priebežné vykonávanie administratívnych kontrol ochranného očkovania a preočkovania vybraných skupín obyvateľstva, analýza výsledkov kontrol a zabezpečenie potrebných nápravných opatrení.

5. Organizačné a odborné zabezpečovanie priebehu imunizácie, kontrolná a metodická činnosť zameraná na dodržiavanie zásad uvedených v platnej legislatíve a jej príloh a v odbornom usmernení MZ SR „Vykonávanie očkovania a kontrola očkovania v SR“.

6. Konzultatívna činnosť na úseku imunizácie, usmerňovanie očkovania osôb odchádzajúcich do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy.

7. Konzultatívna činnosť na úseku boja proti NN endogénneho a exogénneho charakteru.

8. Kontrola evidencie BN A01.

9. Vykonávanie ŠZD v lôžkových zdravotníckych zariadeniach NsP Š. Kukuru Michalovce n.o., PN Michalovce n.o., Regionálna nemocnica Sobrance.

10. Komplexné zabezpečenie kontroly sterilizačných prístrojov, sterilizácie a dezinfekcie v zmysle prevencie NN a dodržiavanie HER v zdravotníckych zariadeniach.

11. Vykonávanie ŠZD v NZZ.

12. Monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie počítačovým programom EPIS. Pravidelné týždenné zasielanie údajov prostredníctvom internetového epidemiologického portálu EPIS.

13. Príprava pravidelných mesačných analýz hlásených prenosných ochorení na okresných úrovniach. Príprava mimoriadnych analýz podľa potrieb MZ a aktuálnej epidemiologickej situácie.

14. Odborné riešenie problémov vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie.

15. Vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti ( prednášateľská, publikačná a pod.).

Pri pláne pracovnej činnosti protiepidemického oddelenia sa vychádza v prvom rade z aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Michalovce a Sobrance. Ostatné výkony ŠZD sú vykonávané v zmysle plánovaných výkonov tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu celkovej epidemiologickej situácie.