Vytlačiť

-text vo formáte .pdf (884 kB) aktualizované k 14.1.2022 a prehľad zmien (.pdf 861 kB) aktualizované k 14.1.2022

-Právne predpisy k hodnoteniu prípravkov na ochranu rastlín, pre oblasť vplyvu na zdravie ľudí, časť metabolizmus a rezíduá (.pdf 468 kB) aktualizované k 14.1.2022

 

-Vyhláška č. 125/2017 Z. z. ( .pdf 710 kB) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

 

Príručky správnej praxe