• Novela odborného usmernenia č. HH SR/348/2003/SE z 11.2.2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania
 • Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd
 • Odborné usmernenie MZ SR ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
 • Výnos MZ SR č. 09812/2008-OL z 8. októbra 2008 pre zdravotnícke zariadenia platný od 1.11.2008 (ZADAJTE - meno: archív, heslo: archív)
 • + doplnok Výnos MZSR č. 25118/2008-OL z 10.12.2008 platný od 30.12.2008 
 • Vyhláška MZ SR z 10.12.2008 č. 585 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 • Zásady povinného a odporúčaného očkovania osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
 • Vyhláška MZ SR č. 553/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení
 • Vestník MZ SR- Koncepcia v odbore epidemiológia
 • Výnos z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • Výnos z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR č. 09812/2008-OL z 10.9.2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • Vyhláška MZ SR o hygienických požiadavkách na zariadenia v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
 • Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd
 • Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu a na elimináciu rubeoly v SR
 • Zákon NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení
 • Odborné usmernenie na vykonávanie a kontrolu očkovania
 • Odborné usmernenie na zabezpečenie protiepidemických opatrení v ohnisku invazívneho meningokokového ochorenia
 • Odborné usmernenie na vykonávanie surveillance akútnych chabých obŕn v SR
 • Odborné usmernenie, ktorým sa upravuje postup pri monitorovaní epidemiologickej situácie a pri vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie
 • Odborné usmernenie o štandardizácii etiologickej diagnostiky a sledovaní VH
 • Odborné usmernenie – výkon ŠZD v oblasti šírenia a výskytu prenosných pohlavných ochorení
 • Odborné usmernenie na vykonávanie selektívnej surveillance invazívnych hemofilových infekcií v SR
 • Odborné usmernenie, ktorým sa ustanovujú siete pre surveillance a kontrolu prenosných ochorení v SR
 • Odborné usmernenie NZ SR o koordinácii poskytovania zdravotnej starostlivosti pri zadržaní zásielky s podozrivým obsahom
 • Odborné usmernenie na vykonávanie dekontaminácie endoskopov
 • Odborné usmernenie MZ SR, ktorým sa usmerňuje postup pri zabezpečovaní očkovacích látok
 • Odborné usmernenie na ukladanie blokových pokút
 • Odborné usmernenie MZ SR o diagnostike toxoplazmózy
 • Odborné usmernenie na zabezpečenie prevencie a liečby infekcie vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie v SR
 • Odborné usmernenie, ktorým sa mení Odborné usmernenie z 11.2.2003 na vykonávanie a kontrolu očkovania
 • Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie lab. diagnostiky onkogénnych ľudských papilomavírusov v prevencii karcinómu krčka maternice
 • Zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, inýchhromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou ako aj na zjednotenie výkonu profylaktickej ochrany osôb exponovaných látkami podozrivýmiz obsahu spór Bacillus anthracis
 • Nariadenie, ktorým sa ustanovujú štandardné definície prenosných ochorení podliehajúcich hláseniam do Európskej siete prenosných ochorení
 • Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v SR
 • Preventívne opatrenia proti šíreniu Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby
 • Sledovanie cirkulácie poliovírusov a iných enterálnych vírusov vo vonkajšom prostredí - nariadenie
 • NV SR č.338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
 • Zákon NR SR č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o znení a doplnení niektorých zákonov
 • Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku v SR v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí
 • Smernica o uplatňovaní zásad ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s vysokovirulentnou nákazou a manipulácie s biologickým materiálom tretej a štvrtej skupiny rizika v zdravotníckych zariadeniach
 • Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS v SR
 • Metodický pokyn na vykonávanie ochrannej deratizácie