Podl'a § 12 ods. 2 písm. e) a f) zák. č. 355/2007 Z. z. obyvatel'om mesta Sobrance sa odporúča dodržiavať zásady osobnej hygieny a všetkým fyzickým osobám s pobytom na ulici Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance sa nariaďuje dňom vydania tohto rozhodnutia dodržiavať zásady osobnej hygieny a zákaz používania podzemnej vody (studňovej vody) vo vnútorných priestoroch na pitie (sprchovanie, a pod.) a polievanie zeleniny do odvolania tohto opatrenia a zároveň sa vlastníkom pozemkov na ulici Bernolákova a Michalovská v meste Sobrance nariaďuje vykonať okamžitú a pravidelnú účinnú dezinfekciu studňovej vody.

Celý text vyhlášky (.pdf 1 MB)

Žltačka - choroba špinavých rúk (.pdf 1.82 MB)