Na základe opakovaného hlásenia Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a.s. o ochorení na osýpky u obyvateľov Ul. mlynskej v Michalovciach a v súvislosti s narastajúcim výskytom prípadov ochorení na osýpky sa v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov začína správne konanie vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie ďalšieho vzniku a šírenia prenosného ochorenia pre obyvateľov Ul. mlynskej v Michalovciach. Účelom správneho konania je zabezpečiť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov na zamedzenie ďalšieho vzniku a šírenia prenosného ochorenia osýpok u obyvateľov Mlynskej ulice v Michalovciach a ich následného šírenia medzi ostatnú populáciu v meste, respektíve okrese Michalovce.

Verejná vyhláška - oznámenie (.pdf 225 kB)

Verejná vyhláška - rozhodnutia o nariadení opatrenia (.pdf 305 kB)

Vyvesené 20.6.2018