V zmysle§ 24 ods. 6 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.) v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. V zmysle ods. 7 cit. Paragrafu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní vydáva zástupcom dieťaťa ošetrujúci lekár. Povinnosť uvádzať údaj o očkovaní, resp. neočkovaní a jeho dôvodoch na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, je vyššie citovaným zákonom č. 355/2007 Z. z. pre praktických lekárov starostlivosti o deti a dorast jednoznačne ustanovená.

V zmysle § 57 ods. 13 zák. č. 355/2007 Z. z. sa správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva dopustí prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení v zmysle vyššie uvedených požiadaviek. V prípade, že prevádzkovateľ predškolského zariadenia, ak nedodrží niektorú z požiadaviek na umiestnenie dieťaťa v predškolskom zariadení v zmysle vyššie uvedených požiadaviek. V prípade, že prevádzkovateľ predškolského zariadenia nepredloží pri výkone štátneho zdravotného dozoru orgánom verejného zdravotníctva kompletné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, príslušný orgán verejného zdravotníctva mu uloží pokutu.

Tlačivo na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy (.pdf 219 kB)