Uverejnené 3.7.2023

Zákon č. 517/2022 Z. z. ktorým sa mení systém odbornej prípravy osôb pre priemyselné a profesionálne použitia diizokyanátov ako látok, alebo ako zložiek iných látok, alebo zmesí v koncentrácii rovnej alebo vyššej ako 0,1 hm. %.

V tejto súvislosti je povinnosťou zamestnávateľov a fyzických osôb  - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby (ďalej „SZČO“  - samostatne zárobkovo činných osôb), ktorí budú po 24. auguste 2023 používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitia, zabezpečiť absolvovanie požadovanej odbornej prípravy. 

Diizokyanáty sú podľa harmonizovanej klasifikácie zatriedené ako respiračný senzibilizátor kategórie 1 a ako kožný senzibilizátor kategórie 1 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( 2 ). Diizokyanáty sú v celej Únii používané ako chemické stavebné bloky v širokej škále odvetví a použití, okrem iného predovšetkým v penách, tmeloch a náteroch.

Oddelenie  PPL Michalovce