Potvrdený tretí výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku, prvý záchyt u voľne žijúcich vtákov – aktuálna situácia k 5.1.2017 

Dňa 4.1.2017 vo večerných hodinách bol laboratórne potvrdený výskyt aviárnej influenzy subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike. Dňa 2.1.2017 v poobedňajších hodinách bol na RVPS Komárno prostredníctvom hospodára miestneho poľovného združenia PZ Veľké Kosihy nahlásený hromadný úhyn labutí na štrkovisku pred obcou Veľké Kosihy (rozloha vodnej plochy cca 12 300 metrov štvorcových). 

Dňa 3.1.2017 v ranných hodinách vykonal inšpektor RVPS Komárno obhliadku na mieste nálezu, pri ktorej bolo zistených 26 kusov uhynutých labutí a jedna labuť s ťažkými klinickými príznakmi, ktorá bola na mieste utratená. Boli odobrané vzorky z jednej utratenej a z jednej ďalšej čerstvo uhynutej labute. Následne v ten istý deň boli tieto vzorky osobne pracovníkom RVPS Komárno doručené na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen ( ďalej len NRL). 

Vchod ku štrkovisku je od 3.1.2017 označený varovnou tabuľou s nápisom

                           „ZÁKAZ VSTUPU – NEBEZPEČENSTVO NÁKAZY“. 

Dňa 4.1.2017 vo večerných hodinách informovalo NRL o pozitívnom výsledku testovaných vzoriek na vírus aviárnej influenzy subtypu H5. Typizácia neuraminidázy a stanovenie patotypu zatiaľ prebiehajú. 

V súčasnosti sú prostredníctvom RVPS Komárno prijímané veterinárne opatrenia na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.

 

Potvrdené druhé ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy (HPAI) subtypu H5 u vtákov chovaných v zajatí na Slovensku – aktuálna situácia

 

3.1.2017 bolo potvrdené druhé ohnisko HPAI subtypu H5 v Slovenskej republike. Jedná sa o chov vtákov chovaných v zajatí v ZOO Košice.

Dňa 2.1.2017 súkromný veterinárny lekár starajúci sa o vtáky chované v ZOO Košice spozoroval klinické príznaky u štyroch kusov kačice pižmovky lesklej (Cairina moschata). Vtáky boli následne odchytené, utratené a v ten istý deň odoslané na laboratórne vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu (Veterinárny ústav Zvolen).

Dňa 3.1.2017 laboratórium potvrdilo prítomnosť vírusu aviárnej influenzy subtypu H5 vo vyšetrovaných vzorkách. Určovanie typu neuraminidázy zatiaľ prebieha.

Ohniskom nákazy bol vymedzený areál ZOO Košice, ktorá bola následne pre verejnosť uzavretá až do odvolania. V súčasnosti prebieha v ZOO epizootologické šetrenie a prijímajú sa príslušné opatrenia.

Na základe prvotného šetrenia v ZOO bolo zistené, že v ZOO je chovaných 341 kusov vnímavých zvierat – vtákov.

Bolo vytýčené ochranné pásmo (polomer 3 km od ohniska) a pásmo dohľadu (10 km od ohniska). Tieto pásma zasahujú do územnej pôsobnosti okresov Košice-mesto, Košice-okolie a Prešov. Príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy v súčasnosti nariaďujú príslušné veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy.