Úroveň chorobnosti na ARO a CHPO bola v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou nižšia. Môžeme konštatovať, že krivka chorobnosti bola veľmi podobná tej z minulého roka, avšak pri menších hodnotách chorobnosti.
V období od 4. kalendárneho týždňa 2019 do 9. kalendárneho týždňa 2019 vznikali početné lokálne epidémie predovšetkým v predškolských a školských zariadeniach. Z toho dôvodu bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v mnohých zariadeniach. Maximálny počet zatvorených škôl bol zaznamenaný v 7. kalendárnom týždni 2019 s počtom 358, z toho bolo 158 materských škôl, 170 základných škôl a 30 stredných škôl. V tomto období bol vydaný aj zákaz návštev vo veľkom počte lôžkových zdravotníckych zariadení.


Z identifikovaných vírusov chrípky jednoznačne prevládal vírus chrípky A s 89,7 % podielom v porovnaní s vírusom chrípky B (10,3%). Najviac bol zastúpený vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like s 27,1% a vírus chrípky A/H1/pdm09 s 25,2 %. Komplikácie boli hlásené u 2,3 % chorých na ARO. Najčastejšie išlo o zápaly prínosových dutín, ktoré tvorili 52,7 % zo všetkých komplikácií ARO.


Od začiatku chrípkovej sezóny 2018/2019 bolo zaznamenaných 123 prípadov SARI, u 68 z nich sa izoloval aj vírus chrípky. Z celkového počtu 123 prípadov SARI boli proti chrípke očkované len 3 osoby a u piatich osôb sa očkovací status nepodarilo zistiť. Z celkového počtu prípadov SARI zomrelo 46,3 % pacientov (57 zo 123). Prítomnosť vírusu chrípky sa potvrdila u 45 zomrelých (30x vírus chrípky A/H1pdm09, 7x vírus chrípky A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09-like, 7x vírus chrípky A bez bližšej špecifikácie a 1x vírus chrípky A/H3). Najviac úmrtí na SARI bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 65 ročných a starších.

Odbor epidemiológie, ÚVZ SR
Národné referenčné centrum pre chrípku, ÚVZ SR