Uverejnené 18.6.2021

26. jún je od roku 1987 vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o drogovom probléme a poskytnúť informácie o možnosti zdravého života bez drog, upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní urobiť niečo pre jeho riešenie. 

Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínedžeri a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá voči drogám. V tomto období života je rovesnícky tlak na experimentovanie s drogami osobitne silný a naopak, seba hodnoteniu a rešpekt k vlastnému "ja" je často nízky. Navyše, tí ktorí drogy užívajú, nie sú buď informovaní správne alebo sú si nedostatočne vedomí zdravotných rizík, ktoré užívanie drog obnáša.

Negatívne účinky drog sú rôzne - v závislosti od typu konzumovanej drogy. V niektorých prípadoch zneužívanie drog môže viesť k vážnym depresiám, skratovým panickým reakciám, nepravidelnej srdečnej činnosti, problémom s dýchaním a dokonca i k náhlej smrti. Okrem toho pod vplyvom drogy sa užívateľ môže rozhodnúť pre nechránený sex alebo požičanie použitých ihiel. Čím zvyšuje svoje šance prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a iným infekčnými chorobami.

Nedajme teda drogám priestor v našom živote a robme zdravé rozhodnutia!

Zdravá voľba “ nie je iba o tom, že poviem „nie“ droge, ale aj o voľbe zdravého životného štýlu – športových aktivít, hudby, divadla, občianskych či iných pozitívnych aktivít.

Drogová problematika je problém prekračujúci hranice krajín aj kontinentov a vedie k výrazným medicínskym, sociologickým aj ekonomickým dôsledkom, na ktorý neexistuje žiadne univerzálne riešenie. Jedinou možnosťou riešenia je poskytovať širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní "chemického raja". Tie v rámci besied v súlade s Národným programom boja proti drogám zabezpečuje aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach

Buďme teda zodpovední voči sebe aj iným a nedovoľme ničiť naše životy, ako aj životy iných. Pestujme zdravé telo, v ktorom je zdravý duch. Veď život prináša toľko radostí, tak prečo ich neprijať.