49.

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

Regionálny Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

Čl. I

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí sa mení takto: V § 4 ods. 2 písmeno b) znie: „b) sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 8. februára 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky