Prevencia – Ochrana - Očkovanie

11. Európsky imunizačný týždeň, ktorý prebehne v dňoch 24. - 30. 4. 2016, má hlavné heslo „Vyplňme medzeru v imunizácii“ / “Close the immunization gap“. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej z najjednoduchších, bezpečných a efektívnych foriem prevencie prenosných ochorení so špeciálnym zameraním na zraniteľné skupiny. Kampaň sa vyzdvihuje úspechy, ktoré boli dosiahnuté v súvislosti s elimináciou osýpok a ružienky v európskom regióne. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch bude Európsky imunizačný týždeň 2016 prebiehať s kampaňou Svetového imunizačného týždňa pod vedením WHO.

 

Kľúčové odkazy pre Európsky región:

 1. Pokrok v mnohých krajinách ukazuje, že osýpky a rubeola môžu byť eliminované zo všetkých krajín európskeho regiónu. Vo viac ako 30 krajinách Európskeho regiónu sa ukazuje, že sa to dá. Tieto krajiny prerušili šírenie osýpok a ružienky od roku 2014. Všetky krajiny by mali dosiahnuť tento míľnik – vyplnením zostávajúcich medzier v imunizácii proti osýpkam a ružienke.

2. Zvýšenie povedomia a angažovanosti je potrebné na vyplnenie medzier v imunizácii a udržanie smeru k eliminácii. Očkovanie je právo a zároveň povinnosť pre každého.

Najdôležitejšie skupiny pri boji s medzerami v očkovaní proti osýpkam a ružienke:

Rodičia – vďaka očkovaniu väčšina rodičov malých detí v Európskom regióne nikdy nevidela prípady osýpok a ružienky. Vzdelávanie rodičov o očkovaní a ochoreniach ktorým sa dá predísť očkovaním je kľúčové na udržanie dôvery ku vakcínam.

Nedostatočne imúnne dospelé osoby – Osýpky a ružienka postihujú ľudí všetkých vekových skupín. Historické medzery v očkovaní viedli ku vnímavosti dospelých osôb, ktoré si ani neuvedomujú vlastné riziko.

Zdravotníci – Rodičia dôverujú radám lekárov. Vzdelávanie zdravotníkov o benefitoch a rizikách očkovania ich posilňuje ku propagácii očkovania.

Politici – Na dosiahnutie eliminácie v zostávajúcich endemických krajinách musí byť zosilnená surrveillance, musí existovať dostatočná politická vôľa na dosiahnutie viac ako 95% zaočkovanosti vo všetkých populačných skupinách.

Vzkriesenie a znovuobjavenie sa osýpok a ružienky bude hroziť dovtedy kým budú v Európe existovať medzery v očkovaní. Je našou povinnosťou v očkovaní pokračovať. Slovensko dlhodobo patrí ku krajinám, kde systém plošného očkovania mal a má svoj význam. Ochorenia preventabilné (ktorým sa dá predchádzať) očkovaním sa v populácii takmer nevyskytovali. Zhubné pôsobenie antivakcinačných jedincov však zasiahlo aj Slovensko a v posledných rokoch klesá zaočkovanosť najmä detskej populácie. V dôsledku toho sme zaznamenali lokálne epidémie osýpok, čierneho kašľa, zápalu príušných žliaz – ochorení, ktoré sa na Slovensku dlhé roky nevyskytovali. 

Všetky krajiny bez ohľadu na deklarovanú povinnosť očkovania súhlasia s tým, že najpodstatnejšie je udržať vysokú zaočkovanosť populácie okolo 95%. Keďže vysokú zaočkovanosť je ťažko dosiahnuť prostou dobrovoľnosťou, väčšina krajín má určitú povinnosť, aj keď možno vyjadrenú nepriamo. Napríklad, v niektorých krajinách má dieťa obmedzené možnosti pri dlhodobých pobytoch, nemôže nastúpiť do kolektívneho zariadenia, ak nie je očkované. Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom, tak aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov, či už imunológov, pediatrov, epidemiológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné, sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. Každé dieťa má právo byť chránené pred infekčnými chorobami v súlade s Chartou práv dieťaťa.