Slovenská republika sa v roku 2018 rovnako ako po iné roky podieľa na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (SZO), Regionálny úrad pre Európu a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o dôležitosti očkovania ako jednej najjednoduchšej, bezpečnej a efektívnej formy prevencie prenosných ochorení a tým pomáhať udržiavať kolektívnu imunitu v európskom regióne. Tohtoročnou témou kampane je:

„Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“

Informačné materiály:


Slovenská republika sa aj v tomto roku plánuje zapojiť do kampane EIT. Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú vykonávať aktivity zamerané na zvýšenie zaočkovanosti pre tieto cieľové skupiny: odborná verejnosť (zdravotnícki pracovníci, študenti stredných a vysokých škôl so zdravotníckym zameraním) a laická verejnosť (rodičia a budúci rodičia, žiaci základných a stredných škôl, rómska komunita a iné rizikové skupiny). Cieľom všetkých doterajších kampaní bolo zvýšiť záujem o očkovanie na úrovni politických autorít, odborníkov, zdravotníkov a širokej verejnosti. Záštitu nad aktivitami prevezme hlavný hygienik SR.
Cieľom Európskeho akčného plánu pre očkovanie (EVAP) je dosiahnuť budúcnosť, v ktorej všetci ľudia žijú bez záťaže chorobami, ktorým je možné predchádzať očkovaním. Úroveň zaočkovanosti proti chorobám preventabilným očkovaním však v súčasnosti nedosahuje optimálnu úroveň vo všetkých krajinách Európy a ani na úrovni niektorých krajov, či okresov na Slovensku. V niektorých krajinách Európy zaočkovanosť dokonca klesá. Súčasný stav je žiaľ spôsobený hlavne antivakcinačnými aktivitami.
Účinnosť očkovania je vo svete i v SR dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Povinné očkovanie plne hradia zdravotné poisťovne.
„V minulosti bola na Slovensku úroveň zaočkovanosti detskej populácie na úrovni 98 až 99 %. Patrili sme ku krajinách s najvyššou úrovňou zaočkovanosti,“ uvádza Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.
Postupný pokles zaočkovanosti detí trvá od roku 2010 V prípade osýpok, mumpsu a ružienky, úroveň zaočkovanosti detí v SR klesla na 95 %. V súčasnosti sa u nás deti povinne očkujú proti 10 závažným infekciám:

  • záškrtu,
  • tetanu,
  • čiernemu kašľu,
  • detskej obrne,
  • vírusovej hepatitíde B,
  • invazívnym hemofilovým nákazám,
  • pneumokokovým invazívnym ochoreniam,
  • osýpkam,
  • mumpsu,
  • ružienke

„Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení, ktoré sú ovplyvniteľné očkovaním, môže viesť laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné,“ dopĺňa hlavný
hygienik SR.
Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej ochrany však môže dôjsť k zhoršeniu epidemiologickej, hrozí návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo iba ojedinele, napr. osýpky, mumps, čierny kašeľ a ďalšie.
Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola v Slovenskej republike vykonaná k 31. 8. 2017. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného prekročili hranicu 95 %, s výnimkou už spomínaných osýpok, ružienky a mumpsu, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8 %.
Priaznivú situáciu vo výskyte vybraných prenosných ochorení v Slovenskej republike si laická verejnosť často vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. „Skutočnosť je však taká, že tieto nákazy sa u nás
nevyskytujú z dôvodu, že detská populácia je systematickým očkovaním dobre chránená. Treba si však uvedomiť, že pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii, alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie pretrváva.
Preto očkovanie zostáva optimálnou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami,“ Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny, vrátane Slovenska. V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné, alebo kde úroveň zaočkovanosti nedosahuje požadovanú úroveň, sa vo väčšej miere vyskytujú epidémie infekčných ochorení.
Ide najmä o nedávne epidémie osýpok alebo mumpsu, ktoré sa opakovane vyskytujú napríklad v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, vo Veľkej Británii a v Rumunsku. V krajinách Európy, kde je zavedené povinné očkovanie, sa epidémie infekčných ochorení v takej miere nevyskytujú.
Poradne očkovania Problematika očkovania je a mala by zostať aj naďalej v rukách odborníkov. Na všetkých 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike sú zriadené poradne očkovania, kde poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním.
Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu, ak nebude očkované, rodičom vysvetlí očkujúci lekár. Pokiaľ rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti, ktoré nemohli byť očkované kvôli kontraindikáciám, alebo ešte nedosiahli potrebný vek.
Pravidelné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti.
V záujme ochrany zdravia svojich detí, rodičia dieťaťa, ktoré má byť očkované, by mali na vyzvanie ošetrujúceho lekára umožniť výkon očkovania.
Bc. Záviská Karín
Oddelenie epidemiológie
RÚVZ Michalovce