Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2012 bola činnosť nášho úradu v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:

1. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami:

V rámci systému RAPEX (rýchly výstražný systém) nám bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava postúpené hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Lak na nechty – značky: LUCCI, krajina pôvodu: neznáma. Uvedený výrobok obsahuje dibutylftalát. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývin mužských a ženských orgánov. Farba na tetovanie – Medium Brown, značka: Intenze, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: nikel (Ni = 30,1 mg/kg) a arzén (As = 7,5 mg/kg), ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov.

Na nami dozorovanom území bolo vykonaných spolu 29 kontrolv nákupných centrách, predajniach drogérie, kozmetiky a zmiešaného tovaru a v 1 tetovacom štúdiu. Výskyt a predaj uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov nebol zistený.

2. Dňa 12. apríla 2012 odborní zamestnanci poradenského centra nášho úradu realizovali akciu pre dôchodcov mesta Michalovce v rámci Svetového dňa zdravia, ktorého ústrednou témou pre tento rok bolo „Starnutie a zdravie“. Cieľom tejto akcie, ktorej sa zúčastnilo 50 ľudí, bolo formou prednášok a poradenstva upozorniť na potrebu podpory aktívneho starnutia a prežívania staroby čo možno najzmysluplnejšie a dôstojne.

3. Pri príležitosti „Európskeho imunizačného týždňa“ uskutočneného v dňoch 21. – 27. apríla 2012 bola realizovaná kampaň, vyhlásená Svetovou zdravotníckou organizáciou, zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovanosti populácie v jednotlivých krajinách. O význame očkovania bola verejnosť informovaná prostredníctvom regionálnych masmédií, našej webovej stránky ako aj poskytnutím informačných materiálov pre obce a mestá v našom regióne.

4. V hodnotenom mesiaci zamestnanci nášho úradu v rámci projektu „Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciou jedál“ vykonali dotazníkový prieskum u žiakov I. stupňa ZŠ v meste a na vidieku. Zároveň boli odobraté aj vzorky stravy (obedy) na laboratórne vyšetrenia so zameraním na energetickú hodnotu, bielkoviny, tuky, sacharidy, chlorid sodný a dusičnany. Vzorky boli odoberané denne, t.j. pondelok až piatok a doručené do laboratórií RÚVZ Košice.

5. S plnením Európskej kampane SLIC, zameranej na psychickú a sociálnu záťaž na pracoviskách v rezortoch zdravotníctva, služieb a dopravy odborní zamestnanci nášho úradu v spolupráci so zástupcami Inšpektorátu práce, Košice vykonali v mesiaci apríl dotazníkový prieskum v prevádzke hotela u 18 zamestnancov. Správa z tejto úlohy bola zaslaná na Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

6. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 344 kontrol a 94 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania a vykonaných 5 kontrol pri práci s chemickými látkami. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 68 rozhodnutí, 9 záväzných stanovísk a z vlastného podnetu 7 rozhodnutí. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených 55 vzoriek zo životného prostredia, 68 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov a 105 sterov z prostredia. Zároveň boli odobraté podľa harmonogramu 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré bolo zaslané do laboratórií RÚVZ so sídlom v Poprade.

7. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených 40 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce, z toho cca 87 % malo všetky sledované parametre v norme. V dvoch prípadoch boli klienti odporúčaní k obvodnému lekárovi na ďalšie vyšetrenie. Klienti mali záujem aj o špecializované poradenstvo správnej výživy.

 

II. EPIDEMIOLOGICKÁ SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2012 bola charakterizovaná:

 

  1. výskytom črevných ochorení,

  2. výskytom prenosných pohlavných ochorení, hlásené boli 3 ochorenia okresu Michalovce,

  3. výskytom divého kašľa – pertussis, hlásené ochorenie u 6- ročného dieťaťa,

  4. nulovým výskytom tuberkulózy,vírusovej hepatitídy a neuroinfekcií.

Spolu bolo hlásených 126 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 24 nepotvrdených.

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za apríl 2012:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 64 (3 s vrodenými chybami)

Počet potratov v NsP Michalovce: 33, z toho umelých 16

Samovraždy:

Pokusy: 3

Nová drogová závislosť: 3

z toho tvrdé drogy: 1