I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci február 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

 1.      Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad hlásenými nebezpečnými výrobkami:

V rámci rýchleho výstražného systému bolo z Úradu verejného zdravotníctva SR Bratislava (ÚVZ SR) postúpené oznámenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii:

Farby na vlasy – 1.Permanent powder hair colour, značka: Bigen; 2. Blasol powder permanent hair colouring formula, značka: BLASOL; 3. Organics Permanent Powder Hair Colour hair, značka: JR Beauty, krajina pôvodu: neznáma. Gél na bielenie zubov – Cosmetic teeth whitening gel, značka: Pearlsmile, krajina pôvodu: Nemecko. Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku sodium perborate (perboritan sodný). Uvedená látka bola klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna a toxická pre reprodukciu. Použitie tejto látky v kozmetických výrobkoch je zakázané.  Farby na tetovanie – značky: American Eternal Ink, Starbrite, Intenze/Mario Barth, krajina pôvodu: USA. Výrobky obsahujú aromatické amíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, bárium. Uvedené látky by sa nemali vyskytovať vzhľadom na ich možné karcinogénne, mutagénne a toxické vlastnosti. Krémový make-up – Halloween Make up cream, značka: ITP Imports, krajina pôvodu: Čína. V predmetnom výrobku bol zistený prekročený celkový počet mikroorganizmov. Telové mlieko – Infinitely Loving Body Lotion Chinese Jasmine, značka: SPIRITUAL, krajina pôvodu: USA. Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej látky (methylisothiazolinone).

Vykonaných bolo spolu 88 kontrol, pri ktorých nebol zistený výskyt a predaj uvedených nebezpečných kozmetických výrobkov.

  2. V hodnotenom mesiaci boli odbornými zamestnancami nášho úradu vykonané mimoriadne cielené kontroly zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek v denných stacionároch. Skontrolovaných bolo 14 zariadení, z toho 13 v okrese Michalovce a 1 v okrese Sobrance, nedostatky neboli zistené. Správa z týchto kontrol bola zaslaná na ÚVZ SR Bratislava.

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 228 kontrol, 75 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 45 rozhodnutí, 10 záväzných stanovísk. Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bolo uložených 21 blokových pokút v celkovej sume 1260 €. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 65 vzoriek zo životného prostredia, 117 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 46 sterov z prostredia a 1 vzorka na virologické vyšetrenie. Podľa harmonogramu boli odobraté 2 kozmetické výrobky na laboratórne vyšetrenie, ktoré boli zaslané do laboratórií RÚVZ Žilina.

  4. V oblasti výchovy ku zdraviu a informovania verejnosti uskutočnila odborná zamestnankyňa nášho úradu pri príležitosti medzinárodného dňa „Svetový deň proti rakovine“ 9 prednášok pre študentov, dospelých a dôchodcov. Mottom v tomto roku bolo „My môžeme. Ja môžem“, ktorého cieľom bolo zdôrazniť, že každý človek môže niečo urobiť v boji s touto chorobou, aby človek nepodceňoval prevenciu, aby sa rozhodol pre zdravý životný štýl, aby pomáhal druhým a okolo seba vytváral čo najmenej stresové prostredie.  

Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 89 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo.

  5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci február vyšetrených 38 klientov v základnej poradni so zameraním na test zdravé srdce. O špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti mali záujem všetci klienti.

 

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

 

Epidemiologická situácia v mesiaci február 2016 bola charakterizovaná:

a)            pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitíd typu A, hlásených spolu 10 ochorení,

b)            výskytom črevných ochorení,  hlásených spolu 21 ochorení,

c)            výskytom vírusovej meningitídy, hlásené 1 ochorenie u mladého muža,

d)           výskytom tuberkulózy, hlásené 3 ochorenia,

e)            výskytom nozokomiálnych nákaz v NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., hlásené 4 prípady,

f)             výskytom Lymeskej choroby, hlásené 1 ochorenie,

g)            výskytom poruchy spánkového nervu (n. facialis) - Bellovo ochrnutie, hlásené 1 ochorenie u 15 – ročného dieťaťa, žijúceho v neštandardných hygienických podmienkach,

h)            nulovým výskytom prenosných pohlavných ochorení,

i)              chrípkovou aktivitou – II. stupeň – sporadický výskyt. Z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia boli prerušené výchovno-vzdelávacie procesy v obci Podhoroď (Základná škola) a v obci Vyšná Rybnica (Materská škola).

 

Spolu bolo hlásených 162 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 7 nepotvrdených.

V súvislosti s pretrvávajúcim výskytom vírusovej hepatitídy typu A bolo RÚVZ Michalovce formou rozhodnutia vydaných 347 opatrení.

V mesiaci február Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) oslovila členské štáty s požiadavkou, aby distribuovala online dotazník Európskej siete biologickej bezpečnosti, ktorá sa týka oblasti zdravotnej starostlivosti z hľadiska prevencie poranení ostrými predmetmi, určený pre zdravotnícke zariadenia. Dňa 22.02.2016 RÚVZ so sídlom v Michalovciach distribuovalo uvedený online dotazník 12 vybraným zdravotníckym zariadeniam. 

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za február 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 69 (z toho 2 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 20, z toho umelých 3

Samovraždy: 

         Pokusy:   5

Nová drogová závislosť:    4

         z toho tvrdé drogy:    1