Vytlačiť

I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci jún 2016 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná na tieto úlohy:

1.      Na Úrad  verejného zdravotníctva SR  Bratislava bola zaslaná  správa  o  pripravenosti  prírodných

kúpalísk Zemplínska Šírava (ZŠ) a Vinianske jazero (VJ) a nekrytých letných umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2016. Boli vydané kladné rozhodnutia na prevádzkovanie rekreačných oblastí VJ a ZŠ – stredisko Hôrka (od 18.06.2016), ZŠ – stredisko Medvedia hora (od 06.07.2016). Strediská Biela hora, Kamenec – časť Kaluža, Kamenec – časť Klokočov, Paľkov na ZŠ v roku 2016 nie sú sprevádzkované. V pravidelných dvojtýždenných intervaloch sa odoberajú vzorky vôd z prírodných kúpalísk ZŠ a VJ, aktuálne výsledky z laboratórnych vyšetrení sú pravidelne zverejňované na našej webovej stránke – www.ruvzmi.sk. Kladné rozhodnutia boli vydané na prevádzkovanie nekrytých letných kúpalísk (bazénov) na ZŠ, Kaluža, Klokočov, pre Mestské kúpalisko v meste Strážske a Mestské kúpalisko v meste Sobrance. Nekryté letné kúpalisko (bazén) na ZŠ, Paľkov je v štádiu vybavovania. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre TV Mistral, RTVS a denník Korzár rozhovor o pripravenosti na letnú turistickú sezónu a kúpacej sezóny v roku 2016.

2.      Odbornými  zamestnancami  nášho  úradu  boli vykonané   kontroly  v   zariadeniach   spoločného

stravovania so zameraním sa na kontrolu hygieny, označovania a vysledovateľnosti mäsa používaného na prípravu hotových pokrmov (29 kontrol), kontroly 6 zotavovacích podujatí „Školy v prírode“, ktorých sa zúčastnilo 288 detí, kontroly na pracoviskách, zamerané na rizikové práce (7 kontrol).

  3. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných 245 kontrol, 30 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami a 37 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo prešetrené 1 podozrenie na chorobu z povolania. Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 107 rozhodnutí, 8 záväzných stanovísk. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 73 vzoriek zo životného prostredia, 3 vzorky piesku, 44 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátorov, 154 sterov z prostredia.

Za nedodržanie zákonom stanovených povinností bola uložená bloková pokuta v sume 99 €, opatrenie na mieste so zákazom uvádzania do obehu výrobky, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu verejného zdravia, 3 pokuty rozhodnutím  podľa zákona  NR SR č. 355/2007 Z.z. v celkovej sume 950 € za prevádzkovanie zariadení bez súhlasu orgánu verejného zdravotníctva a 7 pokút na základe priestupkového konania v celkovej sume 420 €.

  4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 50osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 4 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pre prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a 3 osvedčenia pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť na prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ     SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci jún 2016 bola charakterizovaná:

a)            protrahovaným epidemickým výskytom vírusovej hepatitídy typu A (VHA) na Ulici mlynskej a Gerbovej v meste Michalovce a na Ulici Hviezdoslavovej, Gorkého a Ulici Michalovskej v meste Sobrance, hlásených spolu 45 ochorení,

b)            zvýšeným výskytom varicelly,hlásených spolu 185 ochorení,

c)            výskytom lymeskej choroby, hlásené 2 ochorenia,

d)           výskytom akútnej hepatitídy typu B, hlásené 1 ochorenie u 24–ročného muža,

e)            výskytom chronickej vírusovej hepatitídy typu C, hlásené ochorenie u 30–ročnej ženy,

f)             výskytom nozokomiálnych nákaz, hlásených 6 prípadov,

g)            nulovým výskytom tuberkulózy, meningitídy, prenosných pohlavných chorôb.

 

Spolu bolo hlásených 289 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a 22 nepotvrdených.

V súvislosti naďalej pretrvávajúcim epidemickým výskytom VHA bolo vydaných 428 opatrení rozhodnutím. Boli vykonané protiepidemické opatrenia v ohniskách nákaz ako dezinfekcia, zdravotná osveta, aktívna imunizácia. Regionálna hygienička nášho úradu poskytla pre RTVS, televíziu Markiza a JOJ, rádia Východ  rozhovor na tému „Výskyt VHA v osade Angi Mlyn Michalovce“.

 

Niektoré údaje vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s., za jún 2016:

Počet narodených detí v NsP Michalovce: 82 (z toho 0 s vrodenou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 21, z toho umelých 12

Samovraždy: 

         Pokusy:   0

Nová drogová závislosť:    1

         z toho tvrdé drogy:    0