I. HYGIENICKÁ SITUÁCIA

V mesiaci apríl 2018 bola činnosť nášho úradu v  oblasti  ochrany, podpory a  rozvoja  verejného zdravia obyvateľov  okresov Michalovce a Sobrance zameraná najmä na tieto úlohy:   

1. V rámci štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín bolo vykonaných        275 kontrol, 112 kontrol nad hlásenými nebezpečnými kozmetickými výrobkami prostredníctvom  informačného systému RAPEX a 60 kontrol v rámci dodržiavania zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Boli prešetrené 2 podozrenia na choroby z povolania (podozrenie na DNJZ). Na základe žiadostí fyzických a právnických osôb, oprávnených na podnikanie, bolo vydaných 57 rozhodnutí a 11 záväzných stanovísk.  Z vlastného podnetu bolo vydané 1rozhodnutie.  Za nedodržanie zákonom stanovených povinností boli uložené 2 pokuty rozhodnutím v celkovej sume 800 €.

2. Do laboratórií RÚVZ so sídlom v Košiciach bolo doručených na laboratórne vyšetrenie 65 vzoriek zo životného prostredia, 39 vzoriek na kontrolu účinnosti sterilizátora a 212 sterov z prostredia. Podľa plánovaných cielených sledovaní v roku 2018 boli odobraté 4 vzorky kozmetických výrobkov na laboratórne vyšetrenie a zaslané na analýzu do laboratórií RÚVZ so sídlom v Bratislave.

3. V mesiaci apríl boli na RÚVZ Michalovce doručené 3 podnety, z ktorých 1 bol po prešetrení odbornými zamestnancami odstúpený kompetentnému orgánu na vybavenie, 1 bol klasifikovaný ako opodstatnený a voči prevádzkovateľovi bolo začaté správne konanie a 1 bol klasifikovaný ako neopodstatnený.

4. Na základe úspešne vykonaných skúšok bolo orgánom verejného zdravotníctva vydaných 23 osvedčení pre žiadateľov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácií a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

5. V poradenskom centre RÚVZ Michalovce bolo v mesiaci apríl vyšetrených  30 klientov v základnej poradni, všetci mali sledované parametre v norme. Klienti mali záujem o špecializované poradenstvo správnej výživy a úpravy hmotnosti. Lokálneho projektu „Tichá ischémia myokardu“ sa zúčastnilo 10 klientov, u ktorých bol vykonaný EKG záznam s následným vyhodnotením. Ďalej prebiehali vyšetrenia u 10. študentov „projekt NAPPPA“ (biochemické vyšetrenia krvi, spirometria, bicyklová ergomeria, antropometrické merania, BMI, WHR, zákl. metabolizmus, kostr. svalstvo %, viscerálny tuk %, držanie tela s hodnotením).

6. Odbornými  zamestnankyňami nášho úradu boli odprezentované  prednášky pre stredné školy: „Prevencia KVCH“, pre seniorov a verejnosť: „Prevencia KVCH a Osteoporóza“, pre deti ZŠ: „Hygiena“ a pre rodičov a budúcich rodičov v spolupráci s asistentmi osvety zdravia v obciach s početným rómskym obyvateľstvom: „Ochorenia preventabilné očkovaním“. Zároveň boli distribuované edukačné materiály (Poradenské centrum – ponuka vyšetrení, info o kurze „Čakáme na bociana“).

7. V apríli 2018 sa začala kampaň pre roky 2018-2019 „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky“, súčasťou ktorej boli uverejnené materiály ku kampani na webovej stránke nášho úradu, na panely vo vestibule a boli pripravené edukačné materiály k tejto kampani pre zamestnávateľov.

8. Na RÚVZ Michalovce sa uskutočnil ďalší kurz „Čakáme na bociana“, ktorého sa zúčastnili  4 budúce mamičky. Budúce  mamičky boli informované o tehotenstve, zdravej výžive, pôrode, dôležitosti dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Súčasťou kurzu bola aj návšteva gynekologicko-pôrodnického oddelenia v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s. a prednáška na tému „Očkovanie v SR“.

II.   EPIDEMIOLOGICKÁ   SITUÁCIA

Epidemiologická situácia v mesiaci apríl 2018 bola charakterizovaná:   

a)      výskytom črevných ochorení:  hlásených bolo 12 ochorení na salmonelovú enteritídu2 ochorenia na bacilovú červienku (dizentéria) - šigelóza, 1 ochorenie enteropatogénnymi  Escherichia coli13kampylobakteriálnych enteritíd, z toho 12 sporadických, 8enterokolitíd zapríčinených Clostridium difficile z toho 5 ochoreníhlásených ako nozokomiálna nákaza, 7 iných špecifikovaných bakteriálnych infekcií, 1 ochorenie na gardiózu (lambliáza)30rotavírusových enteritíd, 1 akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk, 2adenovírusové enteritídy

b)      výskytom nozokomiálnych nákaz: spolu hlásených 19 prípadov v NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., ( 5 enterokolitíd  zapríčinených Clostridium difficile, 2 rotavírusové enteritídy, 2 septikémie vyvolané Staphylococcus aureus, 1 špecifikovaná septikémia, 1 nešpecifikovaná septikémia, 1 flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín, 1 akútny zápal mandlí – tonsilis acuta,  1 pneumónia vyvolaná Pseudomonas, 1 iná bakteriálna pneumónia, 1 infekcia v mieste operačného výkonu, 3 infekcie po výkone nezatriedené inde)

c)      výskytom prenosných pohlavných ochorení:hlásené 1 ochorenie na sekundárny  syfilis kože a slizníc, 1 importované ochorenie na iné formy sekundárneho syfilisu, 1 ochorenie na latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý, 2 ochorenia na gonokokovú infekciu dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo predsieňových žliaz

d)      výskytom chronickej vírusovej hepatitídy B bez agensu delta: hlásené 1 ochorenie

e)      výskytom tuberkulózy:  3 ochorenia tuberkulózy pľúc potvrdenej mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez neho

f)       nulovým výskytom: meningitídy

g)      výskytom chrípky a chrípke podobných ARO: 1 ochorenie na chrípku vyvolanú identifikovaným vírusom chrípky, 1 ochorenie na chrípku H1N1 Novel,

 -chrípková aktivita  II. stupňa – sporadický výskyt - spolu hlásených 4314ARO,   

   z toho 452 CHPO a 110 komplikácií

 

Spolu bolo hlásených 142 potvrdených ohnísk infekčných ochorení a  4 nepotvrdených.

V dňoch od 23. do 29. apríla 2018 prebiehal Európsky imunizačný týždeň (EIW).        EIW je iniciatíva, ktorú vedie a koordinuje Regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v spolupráci s kľúčovými partnermi v jednotlivých krajinách Európy. Slogan tohtoročnej kampane: „ Očkovanie je právo jednotlivca, ale súčasne je spoločnou zodpovednosťou“. 

Niektoré údaje o zdravotnom stave vybrané z hlásenia NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., za mesiac apríl 2018:

Počet narodených detí v NsP Michalovce:  86 (z toho 4 s vrodenou vývojovou chybou)

Počet potratov v NsP Michalovce: 25, z toho umelých prerušení tehotenstva 12

Samovraždy 

        Pokusy: 5

Nová drogová závislosť: 4

        z toho tvrdé drogy:  1