Poradne zdravia

Úlohou poradenského centra je vykonávanie odbornej konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podpory zdravia a vplyvov spôsobu života na zdravie. Usmerňuje utváranie zdravého spôsobu života a práce. Odborníci zabezpečujú v rámci aktivít zameraných na podporu zdravia aj výučbové, konzultačné a metodické činnosti v oblastiach priorít Národného programu podpory zdravia.

KLIENTOM POSKYTUJEME

stanovenie biochemických parametrov z kapilárnej krvi

Obrázok vyšetrenie klienta

 • glykémia (cukor)
 • lipidogram (celkový cholesterol, „ dobrý a zlý “ cholesterol)
 • triacylglyceroly

určenie tzv. antropometrických ukazovateľov

 • výška, hmotnosť, BMI (body mass index)

meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie

stanovovanie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu

 • (u fajčiarov, s využitím prístroja Smokerlyzer)

spirometrické vyšetrenie

 • (vyšetrenie funkčnosti respiračného systému, vitálna kapacita pľúc, FEV 1)

 EKG záznam (pokojový)

Obrázok vyšetrenie EKGvyhotovenie krivky s kompletným popisoma interpretáciou normálneho záznamu a prípadných patologických zmien (charakter krivky, frekvencia, typ, prevod predsieň – komora, konfigurácia, prítomnosť prípadných dysrytmií, extrasystol predsieňových i komorových)

 

 

kondičná ergometria (len u vybraných klientov)

 • lokálny projekt PC RÚVZ Michalovce zameraný na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a „ tichej ischémie myokardu “ s využitím EKG prístroja a ergometrie s kompletným popisom EKG a jeho interpretáciou,
 • klient vo vekovom rozmedzí 20- 55 rokov, s pozitívnou rodinnou záťažou na kardiovaskulárne ochorenie (akútny infarkt myokardu náhla cievna mozgová príhoda, esenciálna hypertenzia u pokrvného príbuzného), bez pravidelnej medikácie a dispenzarizácie na odbornej kardiologickej prípadne internej ambulancii,
 • pozostáva z natočenia pokojovej EKG krivky, prevedenia kondičnej ergometrie a natočenia postkondičného EKG záznamu (detekujú sa zmeny na zázname po záťaži),
 • nutný súhlas klienta,
 • klient má primárne absolvovať odborné vyšetrenie v základnej poradni , následne sa určí vhodnosť zaradenia do nadstavbovej poradne s prevedením testovania.

diskrétne poradenstvo v oblasti psychického zdravia (MUDr. Katarína Varechová) 

Všetkým klientom naše poradenské centrum ponúka komplexné poradenstvo v oblasti prevencie:

 • kardiovaskulárnych ochorení,
 • vysokého krvného tlaku (jeho nefarmakologického znižovania v prípade hypertenzie),
 • obezity (resp. nadhmotnosti),
 • zdravého životného štýlu, 
 • optimálnej pohybovej aktivity.

Základné a špecializované poradenstvo sa vykonáva denne v dobe od 7,30 do 15,00 hodiny.

 

K poradenskej činnosti slúži nasledovné prístrojové vybavenie:

reflotron (biochemický analyzátor krvi – vyšetrenie celkového, „dobrého“ cholesterolu, triglyceridov, glukózy), elektronický tukomer, mikrocentrifúga, smokerlyzer, spirometer, bicyklový ergometer, meracie zariadenie srdcovej frekvencie Polar, digitálna osobná váha, tlakomer, potravinová váha- dietetický počítač a programové vybavenie k spracovaniu a vyhodnocovaniu pohybových aktivít a spôsobu stravovania, EKG.

Vybavenie poradne (galéria):

{becssg}Obrazky/Poradnezdravia/Vybavenieporadne{/becssg}

Okrem základného poradenstva sa vykonáva aj špecializované poradenstvo v poradni správnej výživy a úpravy hmotnosti (po telefonickej alebo osobnej dohode na termíne), v podpore psychického zdravia, v prevencii a odvykaní od nikotinizmu, v optimalizácii fyzickej aktivity.

Klienti sa na návštevu Poradenského centra môžu objednať osobne alebo telefonicky na č. tel. 056/6880623, prípadne e-mailom na adrese: mi.opz(zavináč)uvzsr.sk

Pred poradňou zdravia

 


Prevencia = predchádzanie

Egypťania budovali pyramídy z pieskovcových balvanov 20 rokov. Pyramídu zdravia si každý buduje sám po celý život, stavebnými kameňmi sú správna výživa, dostatok pohybu a pozitívne myslenie. 

Pyramída