Obsah článku

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie na RÚVZ Michalovce

Miesto:

RÚVZ Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Pracovný čas:

Pondelok až piatok, 8:00 – 15:00 hod (základný pracovný čas)

Spôsob:

  • ústne alebo písomne u JUDr. Peter Čintala (I. A poschodie)
  • telefonicky na čísle 056/6880620
  • faxom 056/6880 636
  • e-mailom: mi.sekretariat(zavináč)uvzsr.sk
  • písomne poštovou zásielkou

Proti rozhodnutiu RÚVZ Michalovce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zák. č. 211/2000 Z.z. Odvolanie sa podáva Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku č. 5, 071 01 Michalovce.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podľa uvedených ustanovení sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Predpokladom postupu podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku je, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť.

Žiadosti, návrhy, podnety a iné podania možno podať písomne doručením poštovej zásielky na uvedenú adresu, podaním do podateľne úradu alebo ústne do zápisnice na jednotlivých oddeleniach úradu.

Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia na uvedenú adresu RÚVZ Michalovce.O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť hneď pri jej podaní, RÚVZ Michalovce – oddelenie organizačno-právne vyhotoví záznam.

Postup, ktorý musí RÚVZ Michalovce dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.